Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Voorjaarsnota 2021 (Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Voorjaarsnota 2021 (Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021)

Provinciale staten van Zuid-Holland

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 mei 2021, met het besluitnummer PZH-2021-774559261;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op daarbij in die tabel behorende bedragen.

  • 2. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verhoogd respectievelijk verlaagd met de in die tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I en II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021.

Ondertekening

Den Haag, 14 juli 2021

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlage behorende het Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021

Tabellen bij artikel 1 en 2 van Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021

Tabel I subsidieplafonds voorjaarsnota 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.91 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

€ 100.000

2021

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

1.6.102 Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

€ 500.000

2021

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

€ 1.500.000

2021

Op volgorde van binnenkomst

Tabel II verhogingen subsidieplafonds voorjaarsnota 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.94 Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

€ 1.500.000

€ 500.000 /

€ 2.000.000

2021

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

€ 2.710.000

€ 13.400.000 /

€ 16.110.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 3.6, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in de artikelen 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

€ 715.000

€ 1.925.000 /

€ 2.640.000

2021

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in de artikelen 2.8, 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

1.6.92 Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

-€ 50.000

€ 250.000 /

€ 200.000

2021

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 5.100.000

€ 6.285.000 /

€ 11.385.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.69 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

€ 3.500.000

€ 12.000.000 /

€ 15.500.000

2021

Op basis van selectiecriteria, investeringslijst, een geografisch criterium of een combinatie daarvan als bedoeld in de artikelen 1.13 (algemeen), 2.1.9, 2.2.7, 2.3.9, 2.4.9, 2.5.5, 2.6.5, 2.7.10, 2.8.11, 3.2.5, 3.3.6 en 3.4.6 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

1.6.104 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

€ 900.000

€ 2.700.000 /

€ 3.600.000

2021

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

1.6.106 Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

€ 2.000.000

€ 8.000.000 /

€ 10.000.000

2021

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

€ 2.816.957

€ 1.600.000 / € 4.416.957

2021

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013