Mandaatbesluit

Geldend van 15-07-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul; d.d. 13 juli 2021

Overwegende:

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul de bevoegdheid tot het in behandeling nemen en besluiten op aanvragen in het kader van de ‘Verordening starterslening Valkenburg aan de Geul in samenwerking met de provincie 2021’ en de ‘Verordening starterslening Valkenburg aan de Geul 2021’ en alle handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de behandeling van de aanvraag om een starterslening te mandateren aan het Afdelingshoofd Fysieke en Economische Ontwikkeling en diens medewerkers en het Afdelingshoofd Klanten Contact Centrum en diens medewerkers. Hiertoe behoort ook de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften volgend uit de behandeling van de aanvraag om een starterslening.

Artikel 2 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

namens deze “,

Gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 3 Toezicht en rapportage

  • 1. De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

  • 2. De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Awb.

  • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit behandeling aanvragen in het kader van de starterslening gemeente Valkenburg aan de Geul”.

B e s l u i t :

Vast te stellen en te bekrachtigen het mandaatbesluit behandeling aanvragen op basis van de Verordening starterslening Valkenburg aan de Geul in samenwerking met de provincie 2021’ en de ‘Verordening starterslening Valkenburg aan de Geul 202, welke in werking treedt de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 13 juli 2021

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op 13 juli 2021,

Het college voornoemd,

Mr. G.S. Reehuis,

Algemeen Directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo,

Burgemeester