Regeling vervalt per 01-01-2031

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Geldend van 16-07-2021 t/m 31-12-2030 met terugwerkende kracht vanaf 15-01-2021

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Provinciesecretaris van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende:

 • dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 5 januari 2021 de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe hebben vastgesteld;

 • dat de uitvoering van deze regeling geschiedt door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 15 januari 2021. Dit besluit treedt uit werking op 1 januari 2031. Op subsidies verstrekt op grond van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe blijft dit besluit onverkort van toepassing.

provinciesecretaris voornoemd,

W.F. Brenkman MSc

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 2021001316

Uitgegeven: 15 juli 2021

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Artikel 1 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Het DB-SNN wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het maken van het voor de Uitvoeringsregeling bedoelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 2 Toepassingsbereik mandaat

De in artikel 1 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking vanuit de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe voor de looptijd van voornoemde regeling.

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Het DB-SNN doet periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Artikel 5 Inwerkingtreding, horizonbepaling en overgangsrecht

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 15 januari 2021. Dit besluit treedt uit werking op 1 januari 2031. Op subsidies verstrekt op grond van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe blijft dit besluit onverkort van toepassing.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe.

Ondertekening