Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de termijn tot het nemen van de beschikking voor het verlenen of afwijzen van schuldhulpverlening (Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021)

Geldend van 16-07-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de termijn tot het nemen van de beschikking voor het verlenen of afwijzen van schuldhulpverlening (Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021)

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021

gelet op de artikelen 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 4a derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • bij verordening de termijn wordt vastgesteld waarbinnen na het eerste gesprek over de hulpvraag een besluit moet worden genomen of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

B e s l u i t:

 • 1.

  De Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 juni 2021

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • College: college van burgemeester en wethouders;

 • Inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • Eerste gesprek: Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld;

 • Verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Artikel 2. Beschikkingstermijn

De beschikking tot schuldhulpverlening zoals bedoeld in artikel 4a, eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, dan wel de afwijzing of beëindiging ervan, wordt door het college gegeven binnen maximaal acht weken na het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021.

Ondertekening

Toelichting op de verordening

Algemene toelichting Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten hebben nadrukkelijk en expliciet de opdracht gekregen om een beschikking af te geven voor schuldhulpverlening. De maximale beschikkingstermijn is volgens de Algemene wet bestuursrecht acht weken.

De Tweede Kamer nam op 10 maart 2020 een amendement aan (Kamerstuk 35 316, vergaderjaar 2019-2020) met daarin het voorstel om het advies van de Nationale ombudsman op te volgen en een wettelijke termijn in de gemeentelijke verordening op te nemen, waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. In de toelichting stellen de indieners: ‘Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de gemeenteraad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.’

Artikelsgewijze toelichting Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Westvoorne 2021

Artikel 1. Begrippen

Begrippen die al zijn omschreven in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Artikel 2. Beschikkingstermijn

In de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen gemeenten nadrukkelijk en expliciet de opdracht om een beschikking af te geven voor schuldhulpverlening. De maximale beschikkingstermijn is volgens de Algemene wet bestuursrecht acht weken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021. Vanaf die datum is in artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om een beschikkingstermijn vast te stellen van maximaal acht weken.

 • 2.

  In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.

BESLUIT:

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 juni 2021

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,