Regeling vervallen per 01-07-2023

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2022)

Geldend van 16-07-2021 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2022)

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost,

gelet op onderdeel W.4 van het Bevoegdhedenregister behorende bij de verordening op het lokaal bestuur en artikel 5 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2022

Artikel I

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

I

Kunst- en cultuurprofiel

Stadsdeel Oost profileert zich als het stadsdeel van de makers: veel kunstenaars werken en/of wonen in dit deel van de stad. Er bevinden zich meer dan 300 CAWA ateliers in Oost. De culturele rijkdom van ons stadsdeel willen we koesteren en vergroten, waarbij we volop ruimte bieden aan experiment en innovatie.

We streven een divers hoogstaand kunst- en cultuuraanbod na, waarin zoveel mogelijk mensen (van diverse achtergronden en leeftijden) in alle wijken actief en/of passief kunnen participeren. We stimuleren instellingen om samen te werken, om zo hun impact te vergroten. Zo wordt In stadsdeel Oost het Cultuurhuis Oost gerealiseerd. Indachtig het advies van de Amsterdamse Kunstraad wordt dit niet als een stenen gebouw gerealiseerd, maar als een polycentrisch cultuurhuis. Deze netwerkorganisatie bestaat uit Framer Framed (beeldende kunst), Plein Theater (buurttheater), Nowhere (jongeren productiehuis), Q-Factory (muziekpodia en -studio’s) en De Rode Loper op School (cultuureducatie). De verwachting is dat zij naast hun eigen programmering een gemeenschappelijke programmering ontwikkelen die een grote meerwaarde heeft voor Oost.

Binnen het stedelijk programma Welzijn op Recept zetten we extra in op het arrangement Kunst op Recept, waarin de mogelijkheden van kunst en cultuur in relatie tot zorg en welzijn worden benut. Dit houdt in dat o.a. huisartsen mensen met psychische klachten kunnen verwijzen naar culturele activiteiten, omdat deelname aan en reflecteren op kunst bijdraagt aan het welbevinden en mogelijk ook aan het verminderen van die klachten.

Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de culturele rijkdom van Oost. Het betreft hier een voor iedereen direct zichtbare collectie van meer dan 200 kunstwerken van hoge kwaliteit. Dit zijn kunstwerken van nationaal belang, zoals het Slavernijmonument in het Oosterpark, blikvangers als het beeld van Wibaut op de kop van de Wibautstraat, en verborgen parels als De Ontmoeting van Maria Barnas in het Diemerpark. Beeldende kunst versterkt de identiteit van de omgeving. In nieuwbouwwijken als Oostpoort, Cruquius, Amstelkwartier, IJburg en Zeeburgereiland is daarom behoefte aan nieuwe kunst in de openbare ruimte.

Het karakter van stadsdeel Oost wordt mede bepaald door zijn complexe geschiedenis en geografische uitgestrektheid. In het stadsdeel valt bijvoorbeeld veel erfgoed te genieten. Voorbeelden zijn rijksmonumenten als De Nieuwe Ooster, het Witsenhuis, Huize Frankendael en het Lloyd Hotel. In de nieuwe buurten, met name op IJburg en Zeeburgereiland is het aantal en het niveau van de culturele voorzieningen en netwerken nog niet op het niveau dat van de hoofdstad van Nederland verwacht mag worden. Op IJburg en Zeeburgereiland zetten we daarom in op de ontwikkeling van meer en betere culturele voorzieningen en netwerken, met jeugd en muziek als bijzondere aandachtspunten.

Nog meer dan voorheen zal het stadsdeel de komende jaren rekening houden met diversiteit, gentrificatie en vergrijzing. Deze ontwikkelingen vragen om een aanbod dat beter aansluit op de behoeften van deze doelgroepen.

II

Subsidieplafond (totaal)

€260.000

III

Subsidiabele activiteiten

A. Kunst- en cultuurprojecten

Hieronder wordt verstaan: tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Oost worden gerealiseerd.

B. Culturele festivals

Een cultureel festival is in de definitie van het stadsdeel een reeks van muziek-, toneel- of andere kunst- en cultuuruitvoeringen in een bepaald verband, met een beperkte tijdsduur van een of meerdere dagen en zonder winstoogmerk. Evenementen waarbij het niet primair gaat om het kunst- en cultuurgehalte van de reeks uitvoeringen zijn volgens deze definitie geen culturele festivals en zijn daarom niet subsidiabel.

C. Jaarprogramma’s culturele instellingen

Een culturele instelling is een privaatrechtelijke organisatie met als doel het aan het publiek tonen van kunst- en cultuuruitingen en/of het aanbieden van buitenschoolse cultuureducatie.

IV

ACTIVITEIT

A. Kunst- en cultuurprojecten

doelgroep (publiek)

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

soort subsidie

eenmalige subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€5.000

deelplafond(s)

€ 30.000 per subsidietijdvak (Totaal € 60.000 in 2022 voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven.

Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

instelling adviescommissie

ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

ja

ACTIVITEIT

B. Culturele Festivals

doelgroep (publiek)

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

soort subsidie

eenmalige subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€10.000

deelplafond(s)

€ 40.000 per subsidietijdvak (Totaal € 80.000 in 2022 voor culturele festivals. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven.

Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

instelling adviescommissie

ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

ja

ACTIVITEIT

C. Jaarprogramma’s culturele Instellingen

doelgroep (publiek)

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

soort subsidie

periodieke subsidie (1 jaar)

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€15.000

deelplafond(s)

€ 120.000 / 2022 (Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven.

Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

instelling adviescommissie

ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd 

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

n.v.t. Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 6 van de ASA 2013.

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

nee

Artikel II

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2021.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021,

De voorzitter

Maarten Poorter

De secretaris

Karima Arichi

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur dient op grond van artikel 5, eerste lid van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten, voor 1 juli van elk jaar te worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Hiermee krijgt het dagelijks bestuur instrumenten om per activiteit, soort subsidie of gebied een subsidie te weigeren, waardoor het beschikbare budget beter verdeeld kan worden over de gebieden en de activiteiten in het stadsdeel.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt, bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling. In het uitwerkingsbesluit is ruimte voor een uitgebreide toelichting.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor activiteiten die van bepaalde duur zijn en niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd hoeven te worden. Periodieke subsidies worden afgegeven voor activiteiten van in beginsel onbepaalde duur, die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager worden verstrekt met een maximum van vier jaar.

Uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waaraan de adviescommissie en/of het gebiedsteam de aanvragen toetst:

 • a)

  “de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel”

  • Communicatieplan (buurtgericht aspect)

  • Samenwerkingsverbanden (geen verplichting, wel een pluspunt)

  • Maatschappelijke inbedding:

   • a.

    past bij imago/kleurrijk karakter van stadsdeel

   • b.

    organisator kent buurt

   • c.

    openbaar karakter (weigeringsgrond)

 • b)

  “de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan zoveel mogelijk (groepen) bewoners actief en/of passief kunnen deelnemen”

  • Vernieuwing:

   • a.

    nieuw publiek

   • b.

    verdieping van het aanbod

   • c.

    verbreding van het aanbod

 • c)

  “de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit”

 • NB: aanvraag wordt afgewezen indien hierop minder dan 3 punten wordt gescoord.

  • Merendeels optredens/uitingen van professionele kwaliteit

  • Artistieke visie en profiel

  • Activiteitenplan/reflectie op activiteitenplan 2021 en/of 2020

 • d)

  “de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel”

  • Dit aspect moet beoordeeld worden als: de mate waarin de activiteiten voldoen aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen 2022.

  • Indien er niets specifieks over kunst en cultuur in het gebiedsplan 2022 is opgenomen, of indien het gebiedsplan 2022 nog niet (in concept) bekend is, wordt hier het gemiddelde van de score op de artikelen 7.3.a/b/c/e/f genomen.

 • e)

  “de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden”

  • Communicatieplan (buurtoverstijgend aspect)

  • Vernieuwing: verbanden met andere disciplines

  • Originaliteit:

   • a.

    door onverwachte aspecten van de kunst aan de orde te stellen

   • b.

    door onverwachte verbanden met andere disciplines

 • f)

  “de zakelijke kwaliteit van de aanvrager en de uitvoerbaarheid van het plan”

  • Bedrijfsvoering:

   • a.

    Sluitende begroting

   • b.

    Mate van cofinanciering

   • c.

    Haalbaarheid (organisatie/entreeprijs)

   • d.

    Verhouding kosten/kwaliteit

  • Cultureel ondernemerschap:

   • a.

    Benut/creëert kansen uit omgeving

   • b.

    Kijkt kritisch naar eigen organisatie/middelen

De Gebiedsteams, bestaande uit ambtenaren die voor het stadsdeel werken in de betreffende gebieden, adviseren op de punten 7.3 a, b, d en f van de regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten. De Cultuurcommissie adviseert over 7.3 a, b, c, d, e en f. De adviezen van de Gebiedsteams en de Cultuurcommissie worden vervolgens gebundeld aangeboden aan het dagelijks bestuur.

Art. 7.3

Criterium (per criterium kan nul tot maximaal vijf punten worden toegekend)

Punten worden toegekend door

a

de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

b

de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan zoveel mogelijk (groepen) bewoners actief en/of passief kunnen deelnemen

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

c

de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit

Cultuurcommissie: 100%

d

de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur van het stadsdeel

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

e

de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden

Cultuurcommissie: 100%

f

de zakelijke kwaliteit van de aanvrager en de uitvoerbaarheid van het plan

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%