Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het parkeren van vergunninghouders

Geldend van 02-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het parkeren van vergunninghouders

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

Gelet op de Parkeerverordening Zandvoort en de Parkeerbelastingverordening Zandvoort.

Overwegende:

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2021 (hierna: DGP) op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 3 september 2021 tot en met zondag 5 september 2021;

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplein 2021;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2021 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2021 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de DGP 2021 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

dat voorliggend aanwijzingsbesluit de verkeersmaatregelen omschrijft met betrekking tot het parkeren van vergunninghouders in Zandvoort;

dat de DGP organisatie van de gemeente Zandvoort toestemming heeft gekregen om 3800 parkeerplaatsen te gebruiken voor, tijdens en na de organisatie van het evenement;

dat als gevolg van dit gebruik van de parkeerplaatsen de parkeerbezetting in Zandvoort gedurende het raceweekend toeneemt;

dat het gewenst is om inwoners, werknemers, ondernemers, toeleveranciers en zorgverleners een parkeerplaats te garanderen in de openbare ruimte van Zandvoort;

dat uit onderzoek blijkt dat het gewenst is om aanvullende parkeermaatregelen te treffen ter waarborging van een optimale benutting van de (resterende) parkeercapaciteit;

dat het gewenst is om alle deelgebieden in Zandvoort grotendeels aan te wijzen als één parkeergebied voor vergunninghouders, waardoor parkeeroverlast voor de hiervoor benoemde doelgroepen tot een minimum wordt beperkt;

dat om het parkeren van bezoekers van de DGP in de kern van Zandvoort volledig te voorkomen de huidige parkeerapparatuurplaatsen in het gereguleerde gebied ten tijde van de DGP worden opgeheven en daarmee onderdeel worden van het parkeergebied alleen bestemd voor vergunninghouders;

Juridisch kader

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit in beheer zijn bij de gemeente Zandvoort;

dat gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Zandvoort het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is besluiten te nemen voor de genoemde wegen inzake het parkeren door vergunninghouders;

Belangenafweging

dat de in dit besluit genoemde maatregelen strekken tot:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • -

  het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is met het nemen van voorliggend besluit;

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit besluit worden gediend, omdat zonder het treffen van de in dit besluit genoemde maatregelen de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd;

Overleg

dat inzake voorliggend besluit overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

 • -

  op grond van artikel 2 van de Parkeerverordening 2016 en artikel 2 en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen Zandvoort 2021:

  alle deelgebieden binnen ring 2, op de bij dit besluit behorende tekening opgenomen gemarkeerde gebied, als bedoeld in het Mobiliteitsplan DGP en met uitzondering van Bentveld voor de duur van 1 september 2021 12:00 tot en met 6 september 2021 12:00 uur aan te wijzen voor uitsluitend vergunninghoudersparkeren; en voor de duur van donderdag 2 september 00:01 uur tot en met maandag 6 september 05:00 uur opschorten van de aanwijzing van het gebied als gebied waar tegen betaling kan worden geparkeerd.

Situatieschets:

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 juni 2021 te Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

Burgemeester

Secretaris

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.