Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

Overwegende dat naar aanleiding van het directiebesluit d.d. 28 april 2021 waarbij een nieuw sturingskader is vastgesteld het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland dient te worden vastgesteld;

Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland;

Besluit vast te stellen:

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

Artikel 1

Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten Noord-Holland verleent de provinciesecretaris ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de directeur Beheer en Uitvoering en zijn plaatsvervanger ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren tot het werkterrein van de directie Beheer en Uitvoering.

Artikel 2

De provinciesecretaris verleent tevens ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de sectormanager en zijn plaatsvervanger en aan de functionarissen die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 3

Ten aanzien van een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het laagste niveau, waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 4

Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.

Artikel 5

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland (Provinciaal blad 2020, 8513) komt te vervallen.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Haarlem, 15 juni 2021

Gedeputeerde Staten,

namens dezen,

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

Bijlage I als genoemd in artikel 2 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

Nr.

a. de hieronder vermelde bevoegdheid tot :

b. wordt namens gedeputeerde staten/de CdK namens de provincie uitgeoefend door:

c. onder de volgende voorwaarde(n):

 
 

1. Bezwaar en Beroep

 

1.

Het vaststellen/indienen van verweerschriften t.b.v. de bezwaarschriftenprocedure bij de Hoor- en Adviescommissie (HAC)

sectormanager

In overleg met sector JZ

2.

Het vaststellen/indienen van verweerschriften in het kader van beroepsprocedures

sectormanager

Na advies sector JZ

3

Het besluit tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de provincie, PS of GS of het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, genoemd in artikel 158, eerste lid, onder e, van de Provinciewet.

directeur

Na advies sector JZ.

Portefeuillehouder wordt zo snel mogelijk (vooraf) in kennis gesteld.

 
 
 

2. Correspondentie algemeen en Awb en overige contacten

 

1

Het ter inzage leggen van stukken op grond van art. 3:11 Awb

unitmanager / programmamanager

 

2

Het verzenden van provinciale verordeningen geheel of in hoofdzaak de waterstaat betreffende aan de Minister die het aangaat o.g.v. art. 155 Provinciewet

sectormanager

 

3

Het schriftelijk beantwoorden van vragen en klachten

projectleider

met uitzondering van de schriftelijke statenvragen (rode minute).

4

Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en overige gegevens

projectleider

 

5

Het voorbereiden en organiseren van inspraak / voorlichtingsbijeenkomsten en het schriftelijk beantwoorden van reacties naar aanleiding van inspraak/voorlichtingsbijeenkomsten het verzenden van informatiebulletins.

projectleider

 

6

Het inwinnen van in- en externe adviezen t.b.v. planuitwerking, besteksvoorbereiding en aangaan van financiële verplichtingen.

projectleider

 

7

Beslissen tot het doorzenden van stukken op grond van artikel 2:3 van de Awb.

medewerker vanaf schaal 9

 

8

Het verzoeken om aanvullende gegevens en het stellen van een termijn op grond van art. 4:5 Awb, waarbinnen aanvraag kan worden aangevuld.

elke medewerker

 

9

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

sectormanager

 

10

Het (on)gevraagd adviseren aan andere bestuursorganen in het kader van vergunning- en ontheffingverlening.

sectormanager

Met uitzondering van advisering aan het Rijk inzake besluiten van andere bestuursorganen: minimaal in blauw.

11

Besluiten tot het verlengen van de behandelingsduur van een verzoek om vergunning of ontheffing.

zelfde niveau als degene die de vergunning/ontheffing heeft verleend

 

12

Het vaststellen van een participatieplan.

sectormanager

 
 
 

3. besluiten in het kader van de (vaar)wegenverkeerswetgeving

 

1

Besluiten tot het aanbrengen en verwijderen van tekens langs een vaarweg met een verbod of een gebod (verkeersbesluit) Scheepvaartverkeerswet / Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer en het toepassen van de Wrakkenwet

sectormanager

 

2

Het toepassen van de Wrakkenwet

sectormanager

 

3

Het overdragen van de onderhoudsverplichting van provinciale wegen / wegvakken (vooruitlopend op formele eigendomsoverdracht op grond van de Wegenwet)

sectormanager

 

4

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg op grond van artikel 17 Wegenverkeerswet juncto artikel 34 Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

Teamcoördinator VCP

weginspecteur

 

5

Besluiten tot het vaststellen / intrekken van verkeersmaatregelen op provinciale wegen op grond van artikel 18, lid 1 sub b Wegenverkeerswet

sectormanager

 

6

Besluiten tot het bestemmen tot openbare weg op grond van artikel. 4 Wegenwet

sectormanager

 

7

Het goedkeuren of formaliseren van onderhoudsoverdrachten i.h.k.v. de Wegenwet

sectormanager

 

8

Besluiten tot het vaststellen van grenzen bebouwde kom: o.g.v. de Wegenwet en het geven van een standpunt over een door de gemeente voorgenomen besluit tot het vaststellen van de grenzen op grond van de Wegenverkeerswet

sectormanager

 

9

Het aanbrengen of verwijderen van tijdelijke verkeerstekens langs een vaarweg die een verbod of een gebod bevatten: artikel 10 Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer

Teamcoördinator VCP

 

10

Het geven van voorschriften met dezelfde strekking als verkeerstekens voor vaarwegen waar verkeerstekens niet doelmatig zijn: artikel 13 Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer

unitmanager

11

Het vaststellen van de Wegenlegger op grond van art. 35 Wegenwet

sectormanager

Bij gewijzigd vaststellen overleg met de portefeuillehouder

12

Het in beheer nemen van wegen (weggedeelten) op grond van de Waterstaatswet 1900

sectormanager

 

13

Het onttrekken van wegen aan de openbaarheid op grond van artikel 8 lid 2 Wegenwet

sectormanager

14

Het op aanvraag van belanghebbenden of ambtshalve intrekken van besluiten tot het verlenen van ontheffing, vergunning of toestemming.

sectormanager

15

Besluiten tot het verlenen van ontheffing voor het houden van wedstrijden op de weg: art. 10 Wegenverkeerswet

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

16

Besluiten op aanvraag omgevingsvergunning, het stellen of wijzigen van voorschriften en het intrekken van een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in:

  • Artikel 4.77 van de Omgevingsverordening NH2022 (vaarwegen)

  • Artikel 4.89 van de Omgevingsverordening NH2022 (wegen)

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

Inclusief privaatrechtelijke toestemming

17

besluiten op verzoeken om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet dan wel de wijziging of intrekking daarvan

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

18

het stellen, wijzigen of intrekken van maatwerkvoorschriften als bedoeld in:

  • artikel 4.82 van de Omgevingsverordening NH2022 (vaarwegen)

  • artikel 4.94 van de Omgevingsverordening NH2022 (wegen)

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

19

Het afhandelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4 van de Omgevingswet, dan wel het ontvangen van gegevens en bescheiden in het kader van een informatieplicht zoals opgenomen in afdeling 4.8 en 4.9 van de Omgevingsverordening NH2022

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

20

Besluiten tot het verlenen van ontheffing / vrijstelling van een verkeersteken dat een verbod of gebod bevat: art. 7 Scheepvaartverkeerswet jo. het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer.

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

21

Het vaststellen van theoretische dwarsprofielen van de vaarwegen op grond van artikel 6.93, onder a van de Omgevingsverordening NH2022  

sectormanager

22

Het vaststellen van bedieningstijden van bruggen en sluizen op grond van artikel 6.93, onder b van de Omgevingsverordening NH2022

sectormanager

23

Het vaststellen van maximale scheepsafmetingen op de vaarwegen in nautisch beheer bij de provincie op grond van artikel 42 Scheepvaartverkeerswet

sectormanager

24

Besluiten tot het verlenen van ontheffing voor bijzondere transporten over de weg op grond van artikel 9.1 Regeling voertuigen.

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

25

Besluiten tot het verlenen van ontheffing van verkeersmaatregelen op grond van artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en artikel 9.1 Regeling voertuigen.

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

26

Besluiten tot het afgeven van een verklaring tot gebruik van de ministeriële vrijstelling: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens / Voertuigreglement.

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

27

Besluiten tot publicatie van verkeersmaatregelen.

Teamcoördinator VCP

beleidsadviseur

 
 
 

4. (vervallen)

 
 
 
 

5. Bodemsanering

Voor zover dit niet is geregeld in de § 6 en § 7.

1

Het besluit tot het aangaan en het aangaan van overeenkomsten in bodemsaneringszaken tot afkoop van onderzoeks- of saneringsplicht alsmede het besluit tot het aangaan en het aangaan van cofinancierings-overeenkomsten

Programmamanager

Sectormanager

≤ € 100.000,-

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

2

Het besluit tot het nemen van verhaal en het nemen van verhaal op de zekerheidsstelling stortplaatshouder op grond van artikel 15.46 van de Wet Milieubeheer

Sectormanager

 

3

Het besluit tot en het verlenen van een opdracht tot het uitvoeren van onderzoek en sanering Wbb

Programmamanager

≤ € 100.000,-

 
 

6. Inkoop en Aanbestedingen

Binnen de financiële grenzen in de bedragentabel (hoofdstuk III)

1

Het uitbrengen van een offerte-aanvraag incl. bijlagen > €50.000

Unitmanager of

Programma-/projectmanager of projectleider schaal 11 en 12

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

Bij offerte uitvraag <50.000 zelf regelen in de administratieve organisatie van het desbetreffende organisatieonderdeel

2.

Het publiceren van een Nota van Inlichtingen

Unitmanager of

Programma-/projectmanager of

projectleider schaal 11 en 12

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

3

Het nemen van een selectiebesluit en het besluit tot het afwijzen van niet-geselecteerde gegadigden en daarmee samenhangende (rechts)handelingen

Unitmanager of

Programma-/projectmanager of

projectleider schaal 11 en 12

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

4

Het nemen van een besluit tot: (voorlopige) gunning, het afwijzen van inschrijvers, tot het aangaan en het aangaan van overeenkomsten.

Het besluit tot niet gunning (intrekken van een aanbesteding) voor zover het betreft nationaal of Europees aanbesteden

Mandaathouder bedragentabel onder III

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

5

Besluit % meerwerk/Verzoek tot Wijziging:

Te bepalen op basis van de som van al het meer- en/of minderwerk ten opzichte van de originele opdracht.

 

Beneden de EU drempel Leveringen/Diensten of Werken: 

Het totaal van het meerwerk is

< 100% van de inschrijfsom én

< het EU drempelbedrag Leveringen/Diensten en Werken

Mandaathouder bedragentabel onder III per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

Vigerende provinciale aanbestedingsregels

  • -

    Verplicht Advies CZ/ Inkoop als het totaal van het meerwerk ≥ 100% van de inschrijfsom is

 

Boven de EU drempel: 

Leveringen/Diensten:

Het totaal van het meerwerk is

< 10% van de inschrijfsom

Werken:

Het totaal van het meerwerk is

< 15% van de inschrijfsom

Mandaathouder bedragentabel onder III per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 
 

Boven EU drempel:

Leveringen/Diensten

Het meerwerk is ≤ 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht

Werken:

Het meerwerk is

≥ 15% en < 50% van de in schrijfsom per meerwerkopdracht

Mandaathouder bedragentabel onder III per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

Motivering conform de Aanbestedingswet art. 2.163 a t/m f

  • -

    Verplicht advies CZ/ Inkoop per Verzoek tot Wijziging en Meerwerkopdracht

6

Het besluit om af te wijken van de vigerende Inkoopvoorwaarden

Directeur

Na advies sector CZ/ Inkoop

7

Het besluit om af te wijken van de aanbestedingsregels (beneden de EU drempels)

Mandaathouder bedragentabel onder III

Na advies sector CZ/ Inkoop

8

Het afhandelen van een klacht over een aanbestedingsprocedure

Mandaathouder bedragentabel onder III die verantwoordelijk is voor de aanbesteding

Conform klachtenreglement

 
 
 

7. Privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

1

Het besluit tot het aangaan en het aangaan van projectovereenstemmingen (POS) met kabels en leidingen beheerders

Directeur

Sectormanager

Unitmanager of

Programmamanager of

Projectleider schaal 11 en 12

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Werken

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤100.000,-

2

Besluit tot het aangaan van en het aangaan van (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde beslissingen over aanbesteding en inkoop van Levering/Diensten of Werken.

Directeur

Sectormanager

Unitmanager of Weginspecteur A, aangewezen als Officier van Dienst

≤ € 1.000.000

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ €100.000,-

3

Besluit tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

Directeur

≤€1.000.000

Na advies sector JZ/CZ

4

Besluiten tot het verlenen van toestemming om werkzaamheden te verrichten aan of onder provinciale eigendommen

Teamcoördinator VCP

Beleidsadviseur

 

III. Bedragentabel

Voor zover uitoefening van de bevoegdheden genoemd onder paragraaf 5 en 6 bevoegdheden in het kader van inkoop en aanbesteding tevens het aangaan van financiële verplichtingen inhoudt, zijn de ondermandaat en volmachthouders slechts bevoegd met inachtneming van de hierna vermelde grenzen.

Ondergemandateerde

Inkoop/ aanbesteding Werken

Inkoop/aanbesteding Levering en Diensten en andere overeenkomsten (niet zijnde inkoop/aanbesteding Levering/Diensten of Werken)

Directeur

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Werken

≤ € 1.000.000

Sectormanagers

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

Unitmanagers of Programma-/ projectmanager of

projectleider vanaf schaal 11 en hoger

≤ €100.000,-

≤ €100.000,-

Uitgegeven op 23 juni 2021

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp provinciesecretaris