Regeling vervallen per 07-07-2021

Besluit van de provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland van 10 juni 2021, nr. 1638587/1651306 houdende regels omtrent ondermandaat, volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland)

Geldend van 24-06-2021 t/m 06-07-2021

Intitulé

Besluit van de provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland van 10 juni 2021, nr. 1638587/1651306 houdende regels omtrent ondermandaat, volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland)

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland;

Overwegende dat het Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland aangepast dient te worden naar aanleiding van het directiebesluit d.d. 28 april 2021 waarbij een nieuw sturingskader is vastgesteld;

Besluit vast te stellen:

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland

Artikel 1

Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten Noord-Holland verleent de provinciesecretaris ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de directeur Beleid en zijn plaatsvervanger ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren tot het werkterrein van de directie Beleid.

Artikel 2

De provinciesecretaris verleent tevens ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de sectormanager en zijn plaatsvervanger en de functionarissen die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 3

Ten aanzien van een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het laagste niveau, waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 4

Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.

Artikel 5

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland provinciaal blad 2019, 658, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Haarlem, 10 juni 2021

Gedeputeerde Staten,

namens dezen,

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

Bijlage I als genoemd in artikel 2 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland

 

De hieronder vermelde bevoegdheid:

wordt namens gedeputeerde staten/de CdK namens de provincie uitgeoefend door:

onder de volgende voorwaarde:

1. Bezwaar en beroep

a

Vaststellen/indienen verweerschriften in het kader van beroepsprocedures

Sectormanager

Na advies sector JZ

b

Vaststellen/indienen verweerschriften bij de HAC

sectormanager

In overleg met JZ Indien het primaire besluit is genomen in “blauw” of “rood” wordt het bezwaar gemeld aan de portefeuillehouder. Deze fiatteert de inhoud van het verweerschrift in het stafoverleg met de sectormanagers.

c

Het besluit tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de provincie, PS of GS of het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, genoemd in artikel 158, eerste lid, onder e, van de Provinciewet.

directeur

Portefeuillehouder wordt zo snel mogelijk (vooraf) in kennis gesteld.

2. Correspondentie en overige contacten

a

Besluiten, mededelingen en overige correspondentie van procedurele aard, kennisgevingen, verdagingbesluiten, ter inzage leggingen van definitieve besluiten, afhandelingen van klachten en verzoeken om advies

Sectormanager

 

3. Bevoegdheden zonder financiële gevolgen

a

Vaststelling en bekendmaking kadastrale grensbeschrijvingen

Sectormanager

 

b

Behandeling van klachten en verzoeken om bemiddeling van burgers, bedrijven, instelling en raadsleden over besturen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Sectormanager

 

c

Vaststellen en indienen van rapportages (tussentijdse verantwoording en actualisatie) in het kader van de subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid 2011-2014

Sectormanager Omgevingsbeleid

De jaarverantwoording wordt vastgesteld door de portefeuillehouder Milieu, de eindverantwoording wordt vastgesteld door GS en ter informatie aangeboden aan PS

d

Het besluit tot het aangaan en het aangaan van gebruikersovereenkomsten waarmee derden wordt toegestaan digitale gegevensbestanden te gebruiken.

Medewerker sector Onderzoek en Informatie vanaf schaal 11

 
 

4. Besluiten sector -Ruimtelijke Ordening

a

Het vaststellen van hogere grenswaarden geluidhinder (Wet geluidhinder).

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 • a.

  Bij weigering tot vaststelling van hogere grenswaarden besluitvorming op portefeuillehouderniveau.

 • b.

  Indien zienswijzen zijn ingediend: sectormanager.

b

Indienen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onder d, van de Wet ruimtelijke ordening.

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

 • a.

  Afstemming in het stafoverleg van de portefeuillehouder,

 • b.

  bij portefeuillehouder overstijgende zienswijzen afstemming met de betrokken portefeuillehouder(s),

  -halfjaarlijkse rapportage over zienswijzen in GS.

 
 

5. Bevoegdheden inzake inkoop en aanbesteding 

a

Het uitbrengen van een offerte-aanvraag incl. bijlagen > €50.000

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

Bij offerte uitvraag <50.000 zelf regelen in de administratieve organisatie van het desbetreffende organisatieonderdeel

b

Het publiceren van een Nota van Inlichtingen

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

c

Het nemen van een selectiebesluit en het besluit tot het afwijzen van niet-geselecteerde gegadigden en daarmee samenhangende (rechts)handelingen

Sectormanager

Programma- en projectmanager

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

d

Het nemen van een besluit tot: (voorlopige) gunning, het afwijzen van inschrijvers, het aangaan en het aangaan van overeenkomsten.

Het besluit tot niet gunning (intrekken van een aanbesteding) voor zover het betreft nationaal of Europees aanbesteden

Mandaathouder bedragentabel onder 9

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

e

Besluit % meerwerk/Verzoek tot Wijziging:

Te bepalen op basis van de som van al het meer- en/of minderwerk ten opzichte van de originele opdracht.

 

Beneden de EU drempel Leveringen/Diensten of Werken:  Het totaal van het meerwerk is < 100% van de inschrijfsom én < het EU drempelbedrag Leveringen/Diensten en Werken.

Mandaathouder bedragentabel onder 9 per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 • -

  Vigerende provinciale aanbestedingsregels

 • -

  Verplicht Advies CZ/ Inkoop als het totaal van het meerwerk ≥ 100% van de inschrijfsom is

 

Boven de EU drempel: 

Leveringen/Diensten:

Het totaal van het meerwerk is < 10% van de inschrijfsom

Werken: Het totaal van het meerwerk is < 15% van de inschrijfsom

Mandaathouder bedragentabel onder 9 per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 
 

Boven EU drempel:

Leveringen/Diensten 

Het meerwerk is ≤ 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht

Werken:

Het meerwerk is ≥ 15% en

< 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht 

Mandaathouder bedragentabel onder 9 per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

Motivering conform de Aanbestedingswet art. 2.163 a t/m f

-Verplicht advies CZ/ Inkoop

per Verzoek tot Wijziging en Meerwerkopdracht

f

Het besluit om af te wijken van de vigerende Inkoopvoorwaarden

Directeur

Na advies sector CZ/ Inkoop

g

Het besluit om af te wijken van de aanbestedingsregels (beneden de EU drempels)

Mandaathouder bedragentabel onder 9

Na advies sector CZ/ Inkoop

h

Het afhandelen van een klacht over een aanbestedingsprocedure

Mandaathouder bedragentabel onder 9 die verantwoordelijk is voor de aanbesteding

Conform klachtenreglement

6. Overige besluiten met financiële gevolgen

a

Besluit tot en opdrachten tot plaatsing en betaling van advertenties i.v.m. gebiedsindeling Wgr en gemeentelijke herindeling

Sectormanager Bestuur en Strategie

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten 

b

Aanvragen offertes, geven van opdrachten en betaalbaarstellingen aan het Kadaster in het kader van gemeentelijke herindeling

Sectormanager Bestuur en Strategie

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

c

Publicatie gemeentelijke herindeling en gebiedsindeling Wgr o.g.v. resp. wet Arhi en Wgr.

Sectormanager Bestuur en Strategie

 

d

Besluit tot het aangaan van en het aangaan van (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde beslissingen over aanbesteding en inkoop van Levering/Diensten of Werken

Sectormanager

Unitmanager/

operationeel manager

Directeur 

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤€100.000,-

≤€1.000.000

e

Besluit tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

Directeur

≤€1.000.000

Na advies sector /JZ/CZ

7. Besluiten aangaande aan- en/of verkopen van onroerende zaken, anders dan genoemd in artikel 3, eerste lid onderdeel i, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, pachtovereenkomsten, huurovereenkomsten of de vestiging van zakelijke rechten

a

Het besluit tot het aangaan van een planschadeovereenkomst

Directeur Beleid

Tot en met €1.000.000,--

b

Besluiten tot en het aangaan van aan- en/of verkopen van onroerende zaken, anders dan genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, of de vestiging van zakelijke rechten

Het besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade op grond van artikel 6.1 lid 1 jo. 6.6 lid 1 de Wet Ruimtelijke Ordening;

Het besluit op een verzoek om nadeelcompensatie op grond van artikel 2 lid 1 van de Regeling nadeelcompensatie infrastructurele werken provincie Noord-Holland 2007

Directeur Beleid

Sectormanager Grond

Tot en met €1.000.000,--

Tot en met €500.000,-

c

Besluiten tot en het aangaan van gebruiksovereenkomsten

Sectormanager Grond

 

d

Het verzoeken om rectificatie in akten

Sectormanager Grond

 

e

Het doen van opgaven/jaarlijkse aangiften inzake gemeentelijke en waterschapsheffingen voor provinciale eigendommen

Sectormanager Grond

 

f

(Het besluit inzake) het verlenen van een schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 21 van de Visserijwet

Sectormanager Grond

 

g

(Het besluit inzake) het verlenen van een collectieve loopvergunning voor het betreden van de waterkant t.b.v. het sportvissen

Sectormanager Grond

 

h

Het tekenen en versturen van pacht- en huurcontracten en gebruiksovereenkomsten voor onroerend goed

senior adviseur Grondzaken

Tot en met € 100.000,--

Medeparaaf van senior medewerker administratie Grond

NB: De sectormanager Grond neemt het besluit tot het aangaan van de contracten.

8. Voor zover uitoefening van de bevoegdheden genoemd tevens het aangaan van financiële verplichtingen inhoudt, zijn degene aan wie ondermandaat en volmacht is verleend slechts bevoegd met in achtneming van de hierna vermelde grenzen.

Onder gemandateerde

Inkoop/ aanbesteding werken

Inkoop/aan-besteding levering van diensten

(andere)

Privaat-

rechtelijke rechts-

handelingen

Onroerende zaak

transacties

Directeur

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Werken

≤ € 1.000.000,-

≤ € 1.000.000,-

≤ € 1.000.000,-

Sectormanager

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

n.v.t.

Sectormanager Grond

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ € 500.000,-

Functionaris aangewezen als budgethouder, als bedoeld in het vigerende Budgethoudersreglement provincie Noord-Holland

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

n.v.t.

Unitmanager/

Operationeel manager

≤ € 100.000,-

≤ € 100.000,-

≤ € 100.000,-

n.v.t.

Uitgegeven op 23 juni 2021

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris