Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 – 1)

Geldend van 03-07-2021 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 – 1)

Artikel 1 begripsomschrijvingen

 • a. Bewoner: degene die in de Basis Registratie Personen geregistreerd is en woonachtig in een bij of krachtens de Verordening aangewezen gebied;

 • b. Onderneming/instelling: alle bedrijfsvormen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en als zodanig gevestigd zijn in een bij of krachtens de Verordening aangewezen gebied in Tiel;

 • c. Zelfstandige woning: een woning met eigen toegang, waarbij de was- en kookgelegenheid en het toilet niet gedeeld hoeft te worden met andere bewoners van het pand;

 • d. Parkeren op eigen terrein: een eigen of gehuurde parkeervoorziening, waaronder begrepen een terrein, garage, op-/uitrit;

 • e. Adres: het adres zoals dit is opgenomen in de Basis Registratie Personen.

 • f. Dubbelgebruik: het uitgeven van dezelfde parkeerplaatsen aan vergunninghouders van verschillende categorieën, hetgeen mogelijk is doordat deze vergunninghouders overwegend op verschillende tijden parkeren;

 • g. Verordening: de vigerende gemeentelijke parkeerverordening;

 • h. Vergunninggebied: door het college aangewezen gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Verordening die ten behoeve van nadere aanduiding in zones verdeeld kunnen worden.

 • i. Vergunningplafond: aantal vergunningen dat maximaal wordt verleend binnen een vergunningengebied.

 • j. Wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vergunning, gerangschikt op volgorde van ontvangst van een aanvraag;

 • k. Aanwijzingsbesluit: de plaatsen waar, het tijdstip en de maximale parkeerduur en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening mag worden geparkeerd.

 • l. Digitale bezoekersregeling bewoners: een door burgemeester en wethouders verstrekte regeling op basis van een vergunning per woonadres die het bewoners, die woonachtig zijn in een gebied waar zich parkeerapparatuurplaatsen bevinden en/of vergunningparkeren geldt, mogelijk maakt om zijn/ haar bezoeker(s) digitaal een parkeerrecht te verschaffen

 • m. Parkeeractie: het aanmelden van een kenteken van het bezoek in de digitale bezoekersregeling.

 • n. Parkeerbelastingverordening: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de heffing en invordering parkeerbelastingen

 • o. Zelfstandig bedrijfsadres: het adres waarop een onderneming of instelling volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is

 • p. Zone: een onderverdeling van de door het college aangewezen gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening.

Artikel 2. Volgorde van vergunningverlening en wachtlijst

 • 1. Op de aanvraag van een parkeervergunning wordt in volgorde van ontvangst beschikt.

 • 2. Zone centrum: Indien het aantal aanvragen groter is dan het vergunningplafond voor het betreffende vergunninggebied, kan de aanvrager aangeven om op 1 wachtlijst voor zone centrum te komen staan. Bewoners of ondernemers die op de wachtlijst voor zone centrum staan kunnen tegelijkertijd een vergunning aanvragen voor de terreinen Taluud, Brugstraat, Waalkade en Bleekveld.

 • 3. Zone centrum: Wanneer bij een nieuwe woningbouwontwikkelingen parkeren wordt gerealiseerd kunnen de eerste bewoners een vergunningen aanvragen zonder dat deze op een wachtlijst komen.

 • 4. Zone hofje Gasthuisstraat: Indien het aantal aanvragen groter is dan het vergunningplafond voor het betreffende vergunninggebied, kan de aanvrager aangeven om op 1 wachtlijst voor zone Gasthuisstraat te komen staan. Bewoners of ondernemers die op de wachtlijst voor zone centrum staan kunnen tegelijkertijd een vergunning aanvragen voor de terreinen Taluud, Brugstraat, Waalkade en Bleekveld.

 • 5. Zone 1 t/m 6: Indien het aantal aanvragen groter is dan het vergunningplafond voor het betreffende vergunninggebied, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst.

 • 6. De aanvrager als bedoeld in artikel 1 lid a en b, wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvraag ten behoeve van het op de aanvraag vermelde gebied en categorie is gehonoreerd;

  • c.

   blijkt dat bij de aanvraag om de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van de juiste gegevens niet tot plaatsing op de wachtlijst zou hebben geleid;

  • d.

   niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aangevraagde vergunning, gesteld bij of krachtens deze Verordening.

 • 7. Aanvragen voor bewonersvergunningen gaan voor die van bedrijfsvergunningen.

Artikel 3. Uitgiftecriteria Parkeervergunning Bewoners

 • 1. Een Parkeervergunning Bewoners wordt verleend aan een bewoner van een zelfstandige woning, gelegen in de parkeerzone behorende bij het woonadres waarop de betreffende bewoner bij de gemeente Tiel staat ingeschreven, met dien verstande dat die bewoner tevens kentekenhouder is van een motorvoertuig waarvoor een Parkeervergunning Bewoners wordt aangevraagd.

 • 2. Bij de aanvraag ten behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a van de Verordening worden de volgende gegevens overlegd:

  • -

   in geval van een buitenlands kenteken: een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs waarop de persoonsgegevens van aanvrager zijn vermeld;

  • -

   indien het kenteken van de (bedrijfs)auto op naam van de werkgever staat: een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs, en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat gebruik mag worden gemaakt van deze (bedrijfs)auto;

  • -

   indien het kenteken van de auto op naam van de leasemaatschappij staat: een afschrift van het leasecontract, waarbij aanvrager partij is;

  • -

   indien de vergunning nodig is ten behoeve van geïndiceerde zorgverlening: een actuele indicatie opgesteld door een daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instelling.

 • 3. De vergunning wordt ingetrokken wanneer blijkt dat er sprake is van misbruik, verhandeling of andere manieren van misbruik.

 • 4. Per zelfstandige woning kunnen maximaal twee vergunningen worden verleend. Indien per woning meer dan twee vergunningen worden aangevraagd, zal uitgeweken moeten worden naar de parkeerterreinen Taluud, Brugstraat, Waalkade en Bleekveld. Maximering is hierop van toepassing overeenkomstig het vigerende Aanwijzingsbesluit Parkeren.

 • 5. Wanneer iemand een ontheffing parkeren eigen uitrit heeft komt iemand niet voor vergunning op dit kenteken in aanmerking.

 • Bijzonderheid parkeervergunning bewoners zone centrum:

 • 6. Het is houders van een vergunning zone centrum tevens toegestaan om te parkeren op iedere parkeerapparatuurplaats in het centrum met uitzondering van de parkeergarage Westluidense Poort, Poort van Santwyck en Oude Haven.

Artikel 4. Digitale bezoekersregeling Bewoners

 • 1. Per zelfstandige woning, gelegen in een parkeerzone, wordt één account voor de Digitale bezoekersregeling Bewoners verstrekt, met dien verstande dat per digitale bezoekersregeling tegelijkertijd meerdere online parkeeracties kunnen worden gestart.

 • 2. Bij een aanvraag voor de Digitale bezoekersregeling Bewoners worden de volgende gegevens gekoppeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de bewoner die de bezoekersregeling aanvraagt;

  • b.

   het parkeerrecht per zelfstandige woning, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Zone centrum: Met de Digitale bezoekersregeling Bewoners kan per kwartaal voor maximaal 60 uur tegen het “parkeertarief Bezoekersparkeren Bewoners”, zoals vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening , parkeertijd worden aangeschaft. Tegelijkertijd kunnen maximaal 5 parkeeracties worden gestart. De bezoekers van zone centrum kunnen parkeren op Poort van Santwyck, het Taluud of Brugstraat, of in parkeergarage Westluidense Poort.

 • 4. Zone hofje Gasthuisstraat: Met de Digitale bezoekersregeling Bewoners kan per kwartaal voor maximaal 60 uur tegen het “parkeertarief Bezoekersparkeren Bewoners”, zoals vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening , parkeertijd worden aangeschaft. Tegelijkertijd kunnen maximaal 5 parkeeracties worden gestart. De bezoekers van zone hofje Gasthuisstraat kunnen parkeren op Poort van Santwyck, het Taluud of Brugstraat, of in parkeergarage Westluidense Poort.

 • 5. Zone 1 t/m 6: Met de Digitale bezoekersregeling Bewoners kan per kwartaal voor onbeperkt aantal uren tegen het “parkeertarief Bezoekersparkeren Bewoners”, zoals vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening parkeertijd worden aangeschaft.

 • 6. De met de Digitale bezoekersregeling Bewoners gestarte online parkeeracties zijn alleen geldig binnen de parkeerzone waarin de zelfstandige woning, als bedoeld in het eerste lid, is gelegen. Wanneer een parkeeractie niet door een bewoner wordt beëindigd zal de parkeeractie automatisch aan het einde de dag, 24.00 uur, worden beëindigd.

Artikel 5. Uitgiftecriteria Bedrijfsvergunning

 • 1. Een Bedrijfsvergunning wordt verleend aan een bedrijf met een zelfstandig werkadres waarop de betreffende ondernemer bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

 • 2. Bij de aanvraag ten behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c van de Verordening worden de volgende gegevens overlegd:

  • a.

   het registratienummer van het Handelsregister (KvK-nummer); en

  • b.

   indien de vergunning door een werknemer wordt aangevraagd: een verklaring van diens werkgever dat aanvrager bij de op het formulier genoemde onderneming werkzaam is.

  • c.

   Bedrijven/ondernemingen/instellingen worden beschouwd als één bedrijf indien de vestigingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het één bedrijf of samenwerkingsverband betreft.

 • 3. De vergunning wordt ingetrokken wanneer blijkt dat er sprake is van misbruik, verhandeling of andere manieren van misbruik.

 • 4. Zone centrum: Een bedrijf of instelling kan voor de volgende terreinen een bedrijfsvergunning aanvragen:

  • a.

   Parkeerterrein Konijnenwal

   Let op: maximaal 2 vergunningen per bedrijf

  • b.

   Parkeerterreinen Het Taluud/Brugstraat

  • c.

   Parkeerterreinen Waalkade/Bleekveld

 • 5. Parkeergarage Westluidense Poort (geldig maandag tot en met zaterdag van 08.00 – 18.00 uur)

 • 6. Zone 1 t/m 6: Per zelfstandig bedrijfsadres kunnen maximaal twee vergunningen worden verleend. Indien per adres meer dan twee vergunningen wordt aangevraagd, zal uitgeweken moeten worden naar een van de terreinen bedoeld onder lid 4.

Artikel 6. Digitale bezoekersregeling bedrijven

 • 1. Per bedrijf met een vestigingsadres binnen een parkeerzone wordt één account voor de digitale bezoekersregeling Zakelijk verstrekt, met dien verstande dat per digitale bezoekersregeling tegelijkertijd meerdere online parkeeracties kunnen worden gestart.

 • 2. Zone 1 t/m 6: Met de Digitale bezoekersregeling bedrijven kan per kwartaal onbeperkt aantal uren tegen het “parkeertarief Bezoekersparkeren Bedrijven”, zoals vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening parkeertijd worden aangeschaft.

Zone 1 t/m 6: De met de digitale bezoekersregeling Bedrijven gestarte online parkeeracties zijn alleen geldig binnen de parkeerzone waarin het bedrijf is gevestigd is gelegen.

Bijzonderheid digitale bezoekersregeling bedrijven zone centrum:

Fysiotherapeutische bedrijven kunnen met de digitale bezoekersregeling onbeperkt tegen het “parkeertarief bezoekersparkeren bedrijven”, zoals vastgelegd in de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening parkeertijd aanschaffen in zone centrum.

Artikel 7. Uitgifte algemene vergunning Taluud

Een algemene vergunning wordt verleend aan zowel burgers als bedrijven.

De vergunning kan worden aangevraagd voor 1 dag, 1 week of 1 maand.

Artikel 8. Vergunning brandweer

Een vergunning brandweer wordt verleend aan actieve brandweermannen

Artikel 9. Vergunning Warenmarkt (categorie IV)

De vergunning als bedoeld in artikel 3 sub d van de Verordening geldt uitsluitend voor het parkeerterrein Waalkade/Bleekveld gedurende de marktdag of marktdagen zoals vermeld op de vergunning en gedurende een evenement, als bedoeld in bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijk Verordening Tiel mits het evenement plaatsvindt op de locatie Plein.

Artikel 10. Poolvergunning politie

De poolvergunning is een gebiedsgebonden vergunning die verstrekt wordt aan de politie te Tiel. Het maximum aantal poolvergunningen dat binnen deze instelling gelijktijdig actief mag zijn wordt gehandhaafd .Er kunnen 20 vergunningen gelijktijdig actief zijn terwijl er maximaal 50 verstrekt zijn binnen de vergunning/groep.

Artikel 11. Vergunning (mede)werkers eerstelijns zorg (categorie V)

 • 1. Een eigenaar of houder van een motorvoertuig die in het centrum of in de schil een beroep of bedrijf uitoefent in de eerstelijnszorg hoeft daar niet woonachtig of gevestigd te zijn.

 • 2. De vergunning voor (mede)werkers eerstelijns zorg, maximaal 4, wordt op naam van de instelling of, indien daarvan geen sprake is, op naam van de maatschap of beroepsbeoefenaar gesteld.

 • 3. De vergunning voor (mede) werkers eerstelijns zorg wordt ingetrokken wanneer geconstateerd wordt dat de vergunning gebruikt wordt zonder dat sprake is van het verlenen van zorg.

Artikel 12. Tijdelijke aanwijzing gebied parkeren vergunninghouders

De teammanagers van de gemeente Tiel zijn bevoegd om namens het college te besluiten tot tijdelijke wijziging of uitbreiding van de aanwijzing als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening, mits:

 • a.

  het besluit nodig is als gevolg van noodzakelijke werkzaamheden of bijzondere omstandigheden

 • b.

  het besluit niet langer dan 12 maanden van kracht zal zijn;

Artikel 13. Hardheidsclausule

Van het bepaalde in dit uitvoeringsbesluit kan het college afwijken indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Artikel 14. Intrekking huidig besluit

Het Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2020 wordt ingetrokken

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Artikel 16. Intrekking huidig besluit

Dit besluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 - 1”

Ondertekening

Tiel,

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris,

de burgemeester,