Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 12-06-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 20 april 2021 Nr. 2020-034651

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, artikel 5, vierde lid en artikel 7, derde lid van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021.

 • 2.

  In dit besluit wordt verslaan onder:

  • a.

   instelling: een organisatie of groepering van personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich zonder winstoogmerk de behartiging van belangen van ideële c.q. immateriële aard van de ingezetenen dezer gemeente of een deel daarvan ten doel stelt;

  • b.

   welzijn: de inspanning op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein, die tot doel heeft, in samenwerking met het particulier initiatief en andere betrokkenen:

   • 1.

    de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun zelfredzaamheid alsmede hun deelname aan de samenleving te stimuleren mede om te voorkomen dat mensen in een achterstandspositie geraken;

   • 2.

    de personen die in een achterstandspositie zijn geraakt mogelijkheden te bieden hun positie te verbeteren;

   • 3.

    het welbevinden van personen in de samenleving op andere wijze te bevorderen;

  • c.

   deelnemer: een persoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de activiteiten die vallen onder de reikwijdte van dit besluit;

  • d.

   vrijwilligersorganisatie: een instelling, welke werkzaam is op het terrein van cultuur, welzijn of zorg en die geheel werkt met vrijwilligers;

  • e.

   leefbaarheid: de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aan de normen en waarden van de bewoners en/of gebruikers van de leefomgeving voldoen.

Hoofdstuk 2 Vrijwilligersorganisaties

§ 2.1 Algemeen

Artikel 2

Subsidie wordt verleend aan in de gemeente Hellendoorn werkzame instellingen, die volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Hellendoorn.

Artikel 3

 • 1.

  De volgende categorieën vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   wijk- en buurtverenigingen of verenigingen voor plaatselijk belang;

  • b.

   muziekverenigingen; en

  • c.

   plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en emancipatie.

 • 2.

  De raad stelt jaarlijks de hoogte van het totale budget per categorie vast. Het college verdeelt het totaalbudget onder de instellingen die voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 4

De aanvraag voor een subsidie moet middels het daarvoor beschikbare aanvraagformulier worden ingediend met daarbij gevoegd de vereiste bescheiden.

§ 2.2 Wijk- en buurtwerk

Artikel 5

Subsidie wordt verleend aan wijk-/buurtverenigingen of aan verenigingen voor plaatselijk belang, die zich ten doel stellen:

 • a.

  het aansluiten op of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en/of emancipatie;

 • b.

  het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de reeds in de wijk aanwezige voorzieningen;

 • c.

  de mogelijkheid te bieden om gespreksforum te zijn, teneinde de contacten tussen de wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren.

Artikel 6

 • 1.

  Subsidie wordt verleend in de vorm van een jaarlijks budget ineens en is bestemd voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op een bedrag per huis in de wijk, de buurt of het dorp en een bijdrage per instelling. Het college kan de hoogte van de vaste bijdrage voor de instelling afhankelijk stellen van de omvang van de betreffende wijk en buurt of het betreffende dorp. Het college kan de hoogte van het bedrag per huis relateren aan de gemiddelde woningbezetting in een bepaald(e) wijk/dorp.

§ 2.3 Muziekverenigingen

Artikel 7

 • 1.

  De instellingen die voor subsidie op grond van deze paragraaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • a.

   harmonieën, fanfares, brass bands, showkorpsen en drum fanfares;

  • b.

   drumbands en slagwerkgroepen;

  • c.

   twirl-/majorettegroepen.

 • 2.

  De instellingen als bedoeld in het eerste lid dienen:

  • a.

   bereid te zijn jaarlijks ten minste één openbaar evenement te organiseren of ten minste medewerking te verlenen aan twee door het college als zodanig aan te wijzen evenementen/manifestaties, als regel in de gemeente Hellendoorn;

  • b.

   ten minste het hierna benoemde aantal spelende leden te hebben:

   • 1.

    harmonie- en fanfarekorpsen en brassbands 30;

   • 2.

    drumbands 20;

   • 3.

    twirl-/majorettegroepen 12;

  • c.

   de kosten in verband met deelname aan evenementen te bekostigen uit de door het college - op grond van dit artikel - vastgestelde subsidie.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend in de vorm van:

  • a.

   een bedrag per

   • harmonie/fanfarekorps, zijnde 16% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal harmonie-/fanfarekorpsen;

   • drumband/slagwerkgroep, zijnde 6% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal drumbands/slagwerkgroepen;

   • twirl-/majorettegroep, zijnde 3% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal twirl-/ majorettegroepen, zijnde in totaal 25% van het door het college vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen;

  • b.

   een bedrag per spelend of uniformdragend lid, zijnde 25% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het totaal aantal leden;

  • c.

   een bijdrage in de dirigents - en opleidingskosten, waarvoor 50% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen beschikbaar is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2021.

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,