Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 18 mei 2021, PZH-2021-773653919 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van een subsidie voor een voucherregeling van het programma Groen doet goed (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021)

Geldend van 28-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 18 mei 2021, PZH-2021-773653919 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van een subsidie voor een voucherregeling van het programma Groen doet goed (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om het gebruik te stimuleren van bestaande groengebieden en recreatieve routes door het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving te stimuleren bij kinderen uit versteende wijken;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 • c.

  Programma Groen doet goed 2021: het programma Groen doet goed 2021 opgesteld door het netwerk van Groen doet goed.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor een voucherregeling, waarmee regionale aanbieders gestimuleerd en ondersteund worden om aansluiting te krijgen bij programma Groen doet goed en het netwerk van Groen doet goed kennis kan maken met het aanbod van de regionale aanbieders.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend versterkt aan Vereniging Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Zuid-Holland (IVN).

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 50.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 26 mei 2021 tot en met 25 juni 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 25 juni 2021 wordt ontvangen.

Artikel 6 Aanvraag vereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving van de opzet van de voucherregeling met daarin verwerkt:

  • a.

   de aansluiting van lokale aanbieders bij het Programma Groen doet goed;

  • b.

   het tot stand komen van het aanbod van de vouchers;

 • b.

  een omschrijving hoe de volgende punten in de voucherregeling worden verwerkt:

  • a.

   de doelgroep die in aanmerkingen komt voor een voucher;

  • b.

   een opgave van het aantal kinderen dat per activiteit wordt bereikt;

  • c.

   een beschrijving van de wijze waarop de kinderen uit versteende wijken bereikt en betrokken worden bij de activiteiten;

  • d.

   de aanvraag vereisten voor een voucher;

 • c.

  een planning voor de uitvoering van de voucherregeling.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, dient uit de planning te blijken dat binnen een halfjaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van de vouchers;

 • b.

  de kosten van de voorlichting en/of communicatie;

 • c.

  de kosten voor uitvoering voucherregeling.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

De kosten voor aanleg van groen zoals speelnatuur of een groenblauw schoolplein komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, van de Srg, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten

met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 12 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed Zuid-Holland regionale aanbieders 2021.

Ondertekening

Den Haag, 18 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijden bewegingsarmoede en overgewicht en dragen bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Via Subsidieregeling groen, paragraaf 2.11 zet de Provincie zich in om de groene ruimte voor bewegen aantrekkelijker te maken door een kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is het actief informeren van en gebruik stimuleren door de inwoners van Zuid-Holland over de mogelijkheden van groen ruimte.

Eén van de vragen, die in de startnotitie wordt beantwoord, is: Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jaar) en beweegvriendelijke ruimte? Het programma Groen doet goed geeft invulling aan deze vraag door het verbinden van kinderen (4-12 jaar) met de groene ruimte. Daarbij ligt de focus op kinderen uit versteende wijken, omdat deze kinderen ondervertegenwoordigd zijn bij het bezoeken van recreatie- en natuurgebieden.

Voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders

Met een voucher Groen doet goed regionale aanbieders kan een groep kinderen/schoolklas een natuurbeleving gaan ondervinden bij een regionale aanbieder. De vouchers zijn via het IVN beschikbaar en zijn door IVN samen met de aanbieders samengesteld. De vouchers kunnen worden aangevraagd voor groepen kinderen uit versteende wijken en aandachtswijken.

Met deze voucherregeling wordt het aanbod van Groen doet goed activiteiten uitgebreid met het aanbod van regionale aanbieders en kan het netwerk kennis maken met dit aanbod.

Programma Groen doet goed

Programma Groen doet goed is 2012 gestart als maatschappelijk initiatief, waarin het gebruik van de provinciale buitengebieden door de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen (4-12 jaar) gestimuleerd wordt.

Aan dit initiatief hebben in 2013 tien Zuid-Hollandse gemeenten, alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland, IVN en de Provincie Zuid-Holland zich verbonden. Hieruit is het Groen doet goed-netwerk ontstaan.

Bij het begin van het programma was er per gemeente één ambtenaar als lokale trekker verantwoordelijk voor het bouwen van een sterk, lokaal netwerk, het werven van nieuwe partners en het schrijven en indienen van het plan voor het uitvoeringsproject. Een uitvoeringsproject is gericht op vergroten natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving door kinderen door het organiseren van activiteiten. De afgelopen jaren is deze taak vaak belegd bij zelfstandige stichtingen en is dit gegroeid naar een makelaarsrol binnen het netwerk.

Binnen het programma verzorgt het IVN de afstemming en voert de onderdelen, die efficiënter zijn om gezamenlijk op te pakken zoals communicatiestrategie, opleiden vrijwilligers en de coördinatie van het programma uit. Deze overkoepelende activiteiten vallen onder het koepelproject.

In 2020 liep het impulsprogramma van de provincie af. Echter de wens om kinderen in contact te laten komen met de natuur en deze te laten beleven was nog steeds actueel. Na inspraak in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu is in 2020 een doorstart gemaakt met het programma. Bij de doorstart is besloten om met campagnes te werken. Hierdoor wordt het zichtbaarder dat de lokale uitvoeringsprojecten behoren tot het programma. Onder een campagne wordt binnen het programma verstaan een bundeling van activiteiten, die vallen binnen een thema. Zo is voor de invulling van het thema waterrecreatie is de campagne Het Spettert! opgezet. Voor alle projecten geldt dat inzet van vrijwilligers gezien wordt als cofinanciering.