Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul vanaf 1 mei 2021 – 31 december 2022

Geldend van 01-05-2021 t/m 30-12-2026

Intitulé

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul vanaf 1 mei 2021 – 31 december 2022

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente, artikel 23 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenburg aan de Geul 2020, waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en artikel 3:1 Algemene wet bestuursrecht

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 1: begripsomschrijvingen

Mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

Mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan mantelzorgers die langer dan zes maanden zorgen voor een persoon die aangewezen is op zorg en daarbij 8 uur per week of meer een beroep doet op een mantelzorger.

Zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en die langer dan 6 maanden aangewezen is op zorg en daarbij 8 uur per week of meer een beroep doet op een mantelzorger. De zorgvrager dient op het moment van de aanvraag nog zelfstandig te wonen (niet in een verpleeghuis) en woonachtig te zijn in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 2: Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit:

 • een bedrag van € 200,-- per zorgvrager;

 • een zorgvrager kan per kalenderjaar slechts voor één mantelzorger een waardering aanvragen;

 • per adres kan slechts één keer per jaar een mantelzorgwaardering worden aangevraagd;

 • de mantelzorger die een mantelzorgwaardering ontvangt, kan tegelijkertijd niet ook zorgvrager zijn.

Artikel 3. Recht op Mantelzorgwaardering Valkenburg aan de Geul

 • 1. Om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering dient de zorgvrager een formulier in te vullen waarbij wordt aangegeven of hij/zij een van de volgende beschikkingen heeft:

 • een gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of

 • een gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp of

 • een gemeentelijke beschikking voor Wmo begeleiding.

 • 2. De zorgvrager dient op het moment van de aanvraag nog zelfstandig te wonen (niet in een verpleeghuis) en woonachtig te zijn in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 3. U komt niet in aanmerking voor een mantelzorgwaardering indien u enkel beschikt over een indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz).

 • 4. Voor zorgvragers die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat zij ook een aanvraag voor de mantelzorgwaardering kunnen indienen. Wel moet men open staan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente. Dit “onderzoek” wordt verricht door een consulent van het Steunpunt Mantelzorg en bestaat uit een telefonisch interview.

Artikel 4. De aanvraag

De mantelzorgwaardering moet jaarlijks door de zorgvrager zelf worden aangevraagd met behulp van een door het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Valkenburg aan de Geul (www.valkenburg.nl).

Artikel 5. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor mantelzorgwaardering wordt geweigerd indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 7. Looptijd

Deze nadere regels gelden vanaf 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het college op 20 april 2021.