Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent uitvoering van de subsidie klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie klimaatadaptatie Zuidplas)

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent uitvoering van de subsidie klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie klimaatadaptatie Zuidplas)

Overwegende;

dat het gewenst is om Zuidplas klimaatadaptief in te richten door het vergroten van het areaal groen en het watervasthoudend vermogen alsmede het verminderen van de hoeveelheid regenwater op de riolering;

dat inwoners en organisaties met deze uitvoeringsregeling worden gestimuleerd om fysieke maatregelen te nemen om de omgeving klimaatadaptief in te richten en daarmee mede invulling te geven aan de doelstellingen om klimaateffecten te minimaliseren;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuidplas 2016;

Besluit vast te stellen:

de Uitvoeringsregeling subsidie Klimaatadaptatie Zuidplas

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Afgekoppeld oppervlak: oppervlak dat niet langer op het riool loost, uitgedrukt in vierkante meters;

 • -

  Bestaande panden: een gebouw dat opgeleverd is tenminste 12 maanden vóór aanvraag van de subsidie;

 • -

  Blauw dak: een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een opvangvoorziening van hemelwater al dan niet in combinatie met een substraat- en vegetatielaag dat tezamen tenminste 100 liter hemelwater per vierkante meter kan bergen;

 • -

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas;

 • -

  Groenoppervlak: levend groen door volledig dekkende beplanting en bijpassende ondergrond met de bodem of dakconstructie verbonden, uitgedrukt in vierkante meters;

 • -

  Waterberging: opslag van het hemelwateroverschotten uit de omgeving, uitgedrukt in vierkante en/of kubieke meters;

Artikel 2 Toepassingsbereik Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016

De Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 en het Uitvoeringsbesluit bij de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 zijn van toepassing op deze regeling, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Een incidentele subsidie kan worden verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak ten opzichte van de situatie op het moment dat de aanvraag is ingediend;

 • 2. De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien:

  • a.

   de activiteiten plaatsvinden op grond waarop bestaande panden gesitueerd zijn;

  • b.

   de activiteiten niet verplicht zijn uit hoofde van een vergunning of andere wetgeving;

  • c.

   het te realiseren groenoppervlak ten minste 25 vierkante meter bedraagt waarbij geldt dat het groenoppervlak op daken een minimaal waterbergend vermogen heeft van 25 liter per vierkante meter;

  • d.

   de te realiseren waterberging:

   • i.

    ten minste 1 kubieke meter bedraagt;

   • ii.

    een vertraagde of automatisch gestuurde afvoer heeft;

   • iii.

    ten minste 15 vierkante meter verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aansluit;

   • iv.

    gevuld wordt met hemelwater dat in de huidige situatie naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd;

  • e.

   het af te koppelen oppervlak ten minste 25 vierkante meter bedraagt en het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak vertraagd wordt afgevoerd.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. De subsidie wordt verstrekt aan huiseigenaren of huurders van bestaande panden gelegen binnen de gemeente Zuidplas;

 • 2. De subsidie kan verstrekt worden aan maatschappelijke organisaties;

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt:

  • a.

   €350 per toegevoegde kubieke meter waterberging;

  • b.

   €5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak;

  • c.

   €15 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak;

 • 2. De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal €150 en ten hoogste €1500.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal de hoogte van de daadwerkelijke kosten van de uitgevoerde maatregelen. Een combinatie van onderdelen genoemd onder a tot en met c is mogelijk tot het maximale bedrag van de subsidie is bereikt als bedoeld in lid 2.

Artikel 6 Subsidieplafond

Deze regeling gaat van start op 1 mei 2021 met een subsidieplafond van € 100.000.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de complete aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt;

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen;

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd met gebruikmaking van een namens het college vastgesteld aanvraagformulier;

 • 2. De subsidieaanvraag bevat:

  • a.

   bewijs van eigendom of schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw of perceel;

  • b.

   een specificatie van de activiteiten met daarbij een beschrijving waaruit afgeleid kan worden welke onderdelen of kosten toe te wijzen zijn aan de activiteiten;

  • c.

   een specificatie van de toe te voegen waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter of het toe te voegen groenoppervlak in vierkante meter;

  • d.

   ten minste twee foto’s van de situatie voordat de activiteiten zijn uitgevoerd;

Artikel 9 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes weken voor uitvoering van de activiteiten ingediend.

Artikel 10 Verplichtingen

Onverminderd de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Zuidplas 2016 gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  de waterberging, het afgekoppeld oppervlak of het groenoppervlak wordt ten minste vijf jaar in stand gehouden;

 • b.

  het ontwerp, de aanleg en de instandhouding van de klimaatadaptieve maatregel wordt deugdelijk en zorgvuldig uitgevoerd;

 • c.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dienen binnen 20 weken na datum van subsidieverlening te worden uitgevoerd;

 • d.

  de aanvrager is verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen

Artikel 11 Vaststelling

Vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 13 weken nadat de gevraagde inlichtingen als bedoeld in artikel 10, sub d, zijn verstrekt. De subsidie wordt vastgesteld en uitgekeerd wanneer achteraf is vastgesteld dat is voldaan aan alle voorwaarden.

Artikel 12 Verantwoording

Na afronding van de werkzaamheden dient door middel van een namens het college vastgesteld digitaal formulier bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden aangeleverd te worden, waarnaar de subsidie wordt vastgesteld. Dit bestaat uit in ieder geval;

 • a.

  een specificatie van activiteiten waaruit de toegevoegde waterberging in kubieke meter, het toegevoegde afgekoppelde oppervlak in vierkante meter en het toegevoegde groenoppervlak in vierkante meter kan worden afgeleid;

 • b.

  ten minste twee foto’s van de nieuwe situatie (per maatregel) waaruit de activiteiten zijn af te leiden;

 • c.

  eventueel een factuur van de uitgevoerde offerte waaruit blijkt welke activiteiten zijn uitgevoerd;

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021 en vervalt wanneer het subsidieplafond van 100.000 euro is bereikt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie klimaatadaptatie Zuidplas.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas van 26 april 2021.

Het college voornoemd,

De heer mr. J.F. Weber

burgemeester

De heer drs. R. Heijdra

secretaris

Artikelsgewijze toelichting subsidieregeling klimaatadaptatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat definities en de uitleg van termen die in de subsidieregeling zijn gebruikt.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Deze uitvoeringsregeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016. Deze verordening is te raadplegen via www.zuidplas.nl.

Artikel 3 Activiteiten

Het gaat hierbij om activiteiten en voorzieningen waarbij er een toename van groen, waterberging en afgekoppeld oppervlak is ten opzichte van de huidige situatie voordat de subsidie is aangevraagd van het hele perceel. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • bestaande tegels/bestrating/asfalt blijvend vervangen door vaste beplanting (levend groen);

 • de aanleg van ‘groene daken’ met vaste beplanting, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’);

 • boven- en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of benutten, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en regenwater hergebruiksystemen;

 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het riool loost door het aanpassen van leidingen en oppervlak voor de vertraagde afvoer van hemelwater. Zo wordt voorkomen dat regenwater van daken/verharde terreinen via straatputten in het riool stroomt;

 • het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd. Dit kan gerealiseerd worden door het tijdelijk vasthouden of in de bodem infiltreren van het hemelwater;

  • o

   afgekoppeld oppervlak dat direct naar het oppervlaktewater wordt geleid telt zodoende niet mee;

De regeling is gericht op bestaande bebouwde omgeving omdat er in nieuwbouwsituaties al rekening gehouden kan worden met maatregelen die de effecten van klimaatverandering tegengaan.

Artikel 4 Doelgroep

Inwoners (individueel, gezamenlijk of VVE) van Zuidplas, alsmede maatschappelijke organisaties, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld voor private eigenaren en/of huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden. Een huurder dient toestemming te vragen bij de eigenaar indien de activiteiten en voorzieningen daarom vragen. Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan verenigingen, bijvoorbeeld clubs of kerken. Overheden of bedrijven kunnen geen gebruik maken van de subsidieregeling omdat daar andere regelingen voor beschikbaar zijn.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de geleverde prestaties ten opzichte van de huidige situatie. Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk en zelfs gewenst. De subsidie bedraagt minimaal €150 en ten hoogste €1500. Het daadwerkelijk verleende subsidiebedrag per aanvraag kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten voor de maatregelen.

Artikel 8 Aanvraag

De aanvrager van een subsidie dient zijn/haar aanvraag in vóór de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. De aanvraag moet uiterlijk zes weken voor uitvoering van de activiteit worden ingediend. Aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan om een subsidie aan te vragen:

 • a.

  om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de genoemde minimale oppervlakten of inhoudsmaten behaald te worden ten opzichte van de huidige situatie;

 • b.

  de te realiseren waterberging moet gevuld kunnen worden met hemelwater dat op het pand of perceel valt en dat in de huidige situatie naar de gemeentelijke riolering zou worden afgevoerd;

 • c.

  naast het vullen van de waterberging is het belangrijk dat de waterberging ook een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd en is dan weer beschikbaar voor een volgende regenbui. Het realiseren van een vertraagde afvoer kan middels infiltratie van water in de bodem of grond. Het realiseren van een automatisch gestuurde afvoer kan middels het installeren van een pomp of het aanbrengen van een automatische klep. Waterbergende voorzieningen die alleen handmatig geleegd kunnen worden, zoals een standaard regenton, tellen niet mee in de hoeveelheid waterberging;

 • d.

  indien een groen oppervlak op het dak wordt aangelegd dient deze gecombineerd te worden met een waterberging van de in het artikel genoemde omvang. Zo wordt het groen gecombineerd met het vasthouden en vertragen van de regenwaterafvoer. Een alternatief voor deze waterberging het infiltreren in de bodem via onverharde ondergrond.

De volgende documenten dienen aangeleverd te worden ten behoeve van de verlening:

 • a.

  een ingevuld aanvraagformulier met persoonsgegevens van de aanvrager;

 • b.

  bewijs van eigendom of schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw, perceel of functionele eenheid;

 • c.

  een specificatie van het beoogde project met daarbij een beschrijving waaruit het college kan afleiden welke onderdelen en kosten toe te wijzen zijn aan de activiteiten. De specificatie kan bijvoorbeeld een offerte of een projectplan zijn;

 • d.

  een specificatie van de te realiseren waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter, of het extra groenoppervlak in vierkante meter. Dit kan zijn een projectplan met berekeningen, plattegronden en productbladen waarin duidelijk de prestatie gespecificeerd is;

 • e.

  minimaal 2 foto’s van de huidige situatie.

Indien de aanvraag tot verlening compleet is en voldoet aan de subsidievoorwaarden wordt de subsidie verleend.

Artikel 10 Verplichtingen

De aanvrager van een subsidie heeft in aanvulling op de bepaling van de Algemene subsidieverordening Zuidplas 2016 een aantal verplichtingen. Zo dient het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen deugdelijk en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Tevens dienen de voorzieningen ook ten minste vijf jaar in stand te worden gehouden. Het permanente karakter van de voorziening is belangrijk om een bijdrage te leveren aan de klimaatbestendigheid van Zuidplas.

Artikel 11 Vaststelling

Vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 13 weken nadat de gevraagde inlichtingen als bedoeld in artikel 10, sub d, zijn verstrekt. De subsidie wordt vastgesteld en uitgekeerd wanneer achteraf is vastgesteld dat is voldaan aan alle voorwaarden.

Artikel 12 Verantwoording

Naast het daartoe behorende verantwoordingsformulier dienen de volgende documenten aangeleverd te worden ten behoeve van de vaststelling:

 • a.

  een specificatie van de gerealiseerde waterberging in kubieke meter, het afgekoppelde oppervlak in vierkante meter, of het extra groenoppervlak in vierkante meter. Dit kan zijn een projectplan met berekeningen, plattegronden en productbladen waarin duidelijk de prestatie gespecificeerd is;

 • b.

  ten minste 2 foto’s van de eindsituatie waaruit duidelijk de prestatie uit af te leiden is. Indien de prestatie door middel van ondergrondse of ingebouwde voorzieningen gerealiseerd wordt dan dient ook fotomateriaal van de aanleg aangeleverd te worden;

Na uitvoering van de subsidiabele activiteiten indien de aanvraag compleet is en voldoet aan de subsidievoorwaarden wordt de subsidie vastgesteld en uitgekeerd. Op basis van de verantwoording (het verantwoordingsformulier en het fotomateriaal) wordt de subsidie uiterlijk binnen 4 weken uitbetaald aan de aanvrager.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021 en vervalt wanneer het subsidieplafond van 100.000 euro is bereikt.