Subsidieregeling tijdelijke compensatie culturele organisaties en amateurkunstverenigingen gemeente Het Hogeland tijdens COVID-19 crisis 2020

Geldend van 29-04-2021 t/m 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling tijdelijke compensatie culturele organisaties en amateurkunstverenigingen gemeente Het Hogeland tijdens COVID-19 crisis 2020

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland;

-Gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

-Gelet op artikel 3 van Algemene subsidieverordening Het Hogeland;

besluit vast te stellen de volgende: Subsidieregeling tijdelijke compensatie culturele organisaties en amateurkunstverenigingen gemeente Het Hogeland tijdens COVID-19 crisis 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Covid-19-maatregelen: alle maatregelen die door het Rijk, gemeenten en de veiligheidsregio omwille van de veiligheid zijn gesteld vanaf 12 maart 2020 tot 1 januari 2021 om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zoals, afgelasten van evenementen, samenkomsten en concerten.

 • d.

  Culturele organisatie: een vereniging of stichting die zich ten doel stelt culturele activiteiten te verrichten.

 • e.

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet-beroepsmatig, wordt bedreven.

 • f.

  Amateurkunstorganisatie: een vereniging of stichting die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten op het gebied van de amateurkunst.

 • g.

  Exploitatiekosten: de noodzakelijke kosten om een stichting of vereniging te exploiteren, zoals inkoop, huurkosten, verzekeringskosten, energiekosten en dergelijke.

 • h.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening Het Hogeland 2019 van toepassing, tenzij in de regeling nadrukkelijk een afwijkende aanpak beschreven wordt.

 • 2.

  Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 3. Doel van de regeling

Het doel van de regeling is tegemoet komen in het exploitatietekort die culturele – en amateurkunstorganisaties lijden als gevolg van Covid-19-maatregelen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan culturele- en zonder winstoogmerk, die gevestigd zijn in de gemeente Het Hogeland, als tegemoetkoming in het tekort op de exploitatiekosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

Artikel 5. Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag moet vóór 1 januari 2022 worden ingediend door een stichting of vereniging die gevestigd is én culturele activiteiten uitvoert in de gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  De aanvrager dient aan te tonen dat sprake is van een tekort in de exploitatiekosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen .

 • 3.

  De aanvraag moet middels het formulier voor tijdelijke subsidieregeling culturele- en amateurkunstorganisaties worden ingediend en bevat tenminste:

 • jaarcijfers van 2020

 • Begroting/jaarplan 2020

 • Informatie waaruit blijkt dat sprake is van een exploitatietekort als gevolg van COVID-19-maatregelen (zie rekenmodel aanvraagformulier)

 • 4.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts eenmaal worden verleend.

 • 5.

  Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 • 6.

  Subsidie wordt niet toegekend, indien de subsidieontvanger zelf over voldoende eigen vermogen beschikt om het tekort in de exploitatiekosten op te kunnen vangen. Bij de beoordeling van de hoogte van het eigen vermogen, speelt de omvang van het eigen vermogen zonder bestemmingsreserve, maar met egalisatiereserve een belangrijke rol.

Artikel 6. Berekening subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 100.000.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist, overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de ASV, binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9 van de ASV (en overeenkomstig artikel 9, 3e lid, aanhef en onder j, van de ASV) kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvraag niet gericht is op het oplossen van een tekort in de exploitatiekosten.

 • b.

  Het initiatief geheel of deels gericht is op het behalen van winst.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na de dag van bekendmaking en vervalt van rechtswege op 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning cultuur Het Hogeland tijdens COVID-19 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 27 april 2021

H.J. Bolding, voorzitter

P.P.M. van Vilsteren, secretaris