Regeling vervallen per 01-07-2022

Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden

Geldend van 24-04-2021 t/m 30-06-2022

Intitulé

Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden

Overwegende dat:

 • -

  gezamenlijk met Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Heusden een uitwerkingsplan voor de bijdrage horeca activiteiten op lokaal niveau is gemaakt;

 • -

  horecabedrijven noodgedwongen tijdelijk de deuren moesten sluiten door de opgelegde coronamaatregelen;

 • -

  hoewel er diverse landelijke steunpakketten beschikbaar zijn gesteld, vele horecabedrijven hun reserves hebben moeten aanspreken;

 • -

  in 2020 de helft van de terrashuur is kwijtgescholden en extra terrasruimte niet in rekening is gebracht bij de horecabedrijven. Echter horecabedrijven zonder terras(uitbreiding) of met een eigen terras hebben hier geen profijt van.

gelet op artikel 3 van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016';

Adviseert aan het Gemeentelijk Beleidsteam:

 • -

  vast te stellen de ‘Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau’.

 • -

  Communiceren van de spelregels met horecaondernemers uit gemeente Heusden.

Beleidsdoel

Met een subsidie wil de Gemeente Heusden ondernemerschap en samenwerking tussen horecabedrijven stimuleren bij het organiseren van kleinschalige activiteiten op lokaal niveau.

Afbakening

Alle horecabedrijven gevestigd in de gemeente Heusden, die op grond van de landelijke coronamaatregelen gedurende de coronacrisis een langere periode gesloten zijn geweest. Uitgezonderd horeca gericht op afhaal zoals: cafetaria; snackbar; grillroom; fastfood-restaurant, cateraars.

Subsidiabele activiteiten (beoogd effect)

Met een financiële compensatie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de gewenste continuïteit en het voortbestaan van horecabedrijven in de gemeente Heusden. Stimuleren van ondernemerschap en samenwerking. De subsidiabele activiteiten zijn kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau zodat er ontmoeting voor lokale inwoners wordt georganiseerd. In het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen die het gedurende de coronacrisis extra lastig hebben gehad.

Subsidieplafond

€ 15.000

Indien het totaal aangevraagde budget het subsidieplafond overstijgt, worden de mogelijkheden onderzocht voor een tweede tranche.

De verwachting is dat circa 30 initiatieven worden ingediend.

Aanvragen

Tot 1 juli 2022 kan de subsidie worden aangevraagd.

De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het ondernemersloket via ondernemers@heusden.nl via het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag bijdrage horeca initiatief’ met bijbehorende bijlagen.

Besluit

De clustermanager Strategie en Relatiebeheer is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

Boordeling van de aanvragen vindt plaats binnen 14 dagen na indien van de aanvraag door de portefeuillehouder Economische Zaken.

Voorwaarden

Een horecabedrijf kan eenmalig een aanvraag indienen op grond van deze beleidsregel; de horeca-activiteit dient in 2021 of voor 1 juli 2022 uitgevoerd te worden.

Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie is tot maximaal € 1.000 per activiteit.

Weigeringsgronden

De weigeringsgronden genoemd in artikel 10 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ zijn van toepassing.

Subsidie kan tevens geweigerd worden als aan een van de bepalingen, zoals genoemd in deze beleidsregel, niet is voldaan.

Verantwoording

Na afloop van de activiteit doch uiterlijk 31 juli 2022, stuurt de subsidieontvanger een bewijs dat de activiteit is uitgevoerd (foto of factuur) aan het ondernemersloket. Is dit bewijs niet ontvangen, of blijkt uit het bewijs dat de bijdrage is ingezet voor andere activiteiten, dan moet de bijdrage worden terugbetaald.

Aldus besloten in de vergadering van het GBT door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden d.d 20 april 2021.

het college van Heusden,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester,

drs. W. van Hees