Beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein april 2021

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein april 2021

Inleiding 

Een sociaal medische indicatie (SMI) geeft kinderen de mogelijkheid een paar dagen per week naar de opvang te gaan, terwijl er geen recht op kinderopvangtoeslag is. Gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, kunnen in aanmerking komen voor deze zogenaamde SMI. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Artikel 1 Doelgroep

De ouder, woonachtig in de gemeente Stein, die Nederlander is of gelijkgesteld wordt met een Nederlander, kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang indien de ouder geen recht heeft op kinderopvangtoeslag én als er sprake is van een zodanige sociaal medische problematiek van de ouder en/of het kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, dat zonder die tegemoetkoming een ernstige ontwikkelingsachterstand dreigt te ontstaan bij het kind. SMI wordt in Stein ingezet op het moment er in het voorliggend veld geen andere, gepaste ondersteuning voorhanden is.

Artikel 2 Vaststelling

De noodzaak tot kinderopvang op grond van een SMI wordt vastgesteld middels een onderzoek door medewerkers van het team Wmo/Jeugd. Naar aanleiding van een zogenaamde melding (telefonisch of schriftelijk) bij het team Wmo/Jeugd wordt de situatie integraal bekeken. Een keukentafelgesprek tussen de ouder(s) en medewerkers van het team Wmo én Jeugd maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Artikel 3 Onafhankelijk advies

Er kan advies gevraagd worden bij een daartoe aangewezen adviesinstantie als dit van belang geacht wordt voor de beoordeling van de aanvraag om tegemoetkoming SMI.

Artikel 4 Kosten

Er wordt een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie verstrekt. Dit betekent dat niet de volledige kosten voor kinderopvang vergoed worden en dat de ouder zelf ook een financiële bijdrage verschuldigd is. Dit is conform de regelgeving voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De financiële bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt conform de belastingtabel kinderopvangtoeslag berekend of hierbij is bij de berekening van de tegemoetkoming reeds rekening mee gehouden.

Ouders met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm betalen in de gemeente Stein geen financiële bijdrage indien er sprake is van een sociaal medische indicatie.

Voor de opvangkosten kinderopvang wordt het door het Rijk jaarlijks vastgestelde fiscale tarief gehanteerd. Opvangkosten die boven het maximum uurtarief komen, worden door de ouder zelf betaald.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Er bestaat geen recht op een tegemoetkoming indien:

 • a.

  er sprake is van recht op kinderopvangtoeslag;

 • b.

  de ouder niet behoort tot hetgeen staat omschreven bij ‘Doelgroep’;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de inspanningsplicht door ouders om de noodzakelijke kinderopvang zo beperkt mogelijk te houden en indien niet wordt voldaan aan de inlichtingenplicht;

 • d.

  de opvang niet noodzakelijk is;

 • e.

  de opvang wordt verzorgd door een instelling die niet staat ingeschreven in het landelijke register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP);

 • f.

  de opvang niet zal plaatsvinden of niet adequaat is; hierover wordt met de opvang per casus afspraken over gemaakt hoe dit gemonitord wordt.

 • g.

  er sprake is van een adequate voorliggende voorziening; Tot een voorliggende voorziening wordt in ieder geval gerekend:

  • Voor en vroegschoolse voorziening (VVE) indien van toepassing*;

  • een vergoeding op grond van de Wet langdurige zorg;

  • de mogelijkheid voor informele, capabele opvang;

  • een bijdrage van de werkgever;

  • Ondersteunings- of opvoedinitiatieven zoals bijv. buurtgezinnen.nl

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2021.

 • 2. Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervallen de beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein van november 2017.

Ondertekening

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEIN OP 30 MAART 2021

De secretaris,

De burgemeester,


Noot
*

dit geldt alleen bij 2 en 3 jarigen.