Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Beleidsregels burgerlijke stand)

Geldend van 14-01-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Beleidsregels burgerlijke stand)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

Overwegende dat het noodzakelijk is beleidsregels vast te stellen voor onder meer de benoeming van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en andere zaken die de burgerlijke stand betreffen;

Gelet op artikelen 16 en 63 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 4 en 5 van de Wet rechten Burgerlijke Stand en de artikelen 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

 • I.

  vast te stellen de navolgende beleidsregels: ‘Beleidsregels burgerlijke stand’.

Beleidsregels burgerlijke stand

Benoeming buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag benoemd kunnen worden:

 • 1.

  Zij/hij die benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente voor een bepaalde termijn van minimaal 1 jaar en geregeld huwelijken voltrekt en partnerschappen registreert.

 • 2.

  De benoeming geldt voor één dag en kan slechts plaatsvinden op verzoek van het paar dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap aangaat;

 • 3.

  Bij het verzoek wordt gevoegd een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een benoeming- en beëdigingsbesluit van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 4.

  Voor de voltrekking van het huwelijk/partnerschap ontvangt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd is voor één dag geen vergoeding.

 • 5.

  Het is ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders om af te wijken van de genoemde criteria wanneer bijzonder zwaarwegende omstandigheden hierom vragen.

Criteria waar en hoe (kosteloze) huwelijken/partnerschappen worden voltrokken:

 • 1.

  Huwelijken/partnerschappen worden voltrokken in de hoofdlocatie, waar Publiekszaken gevestigd is.

 • 2.

  Huwelijken/partnerschappen worden kosteloos voltrokken op maandag- en dinsdagochtend om 9.30 uur (geen feestdag zijnde).

 • 3.

  Kosteloze huwelijken/partnerschappen kunnen worden voltrokken onder de volgende voorwaarden:

  • de voltrekking vindt plaats in een aangewezen kamer in de locatie waar Publiekszaken is gevestigd.

  • het aantal personen wat aanwezig kan zijn wordt i.v.m de ruimte beperkt tot tien;

  • er vindt één voltrekking van een huwelijk/partnerschap per keer plaats;

  • een korte zakelijke plechtigheid zonder persoonlijke toespraak;

  • geen keuzemogelijkheid voor (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • geen muziek;

  • geen cadeau van de gemeente.

 • II.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2011.

 • III.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels burgerlijke stand’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Medemblik van 4 januari 2011.