Algemene regels ophangen spandoeken

Geldend van 07-04-2021 t/m heden

Intitulé

Algemene regels ophangen spandoeken

Nijverdal, 23 maart 2021 Kenmerk: 2021-008240

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in artikel 156, derde lid van de Gemeentewet en artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020 (APV);

b e s l u i t:

vast te stellen de

Algemene regels ophangen spandoeken

Artikel 1 Algemeen

Het is toegestaan spandoeken op te hangen ter promotie van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), voor ideële reclamecampagnes, voor campagnes van Veilig Verkeer Nederland en voor campagnes van de gemeente Hellendoorn, mits wordt voldaan aan onderstaande algemene regels:

 • a.

  spandoeken mogen gedurende maximaal drie weken worden opgehangen, al dan niet in een stalen frame;

 • b.

  er mogen maximaal tien spandoeken per evenement of campagne worden opgehangen;

 • c.

  de spandoeken mogen een afmeting hebben van maximaal 2,00 x 5,00 meter (hoogte x breedte). Bij deze maximale maatvoering moet rekening worden gehouden met de winddoorlatendheid van het doek om ongelukken bij hogere windsnelheden te voorkomen;

 • d.

  er moet gezorgd worden voor tijdige verwijdering van de spandoeken, in ieder geval binnen één dag na de aangegeven einddatum welke genoemd staat in de geaccepteerde melding;

 • e.

  spandoeken mogen enkel worden opgehangen ter promotie van evenementen of campagnes die relevant zijn voor inwoners, ondernemers, andere organisaties en/of andere doelgroepen uit (de directe omgeving van) de gemeente Hellendoorn;

 • f.

  spandoeken mogen geen opruiende en/of discriminerende teksten bevatten en mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde;

 • g.

  aanwijzingen van de brandweer, politie en daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente met betrekking tot de spandoeken moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen ertoe leiden dat spandoeken verplaatst of verwijderd moeten worden. In die gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 2 Veiligheid en schade

 • 1.

  Het ophangen, hebben hangen en/of verwijderen van spandoeken mag geen schade toebrengen aan de weg, bomen, beplanting, het openbaar groen of anderszins.

 • 2.

  Door het ophangen, hebben hangen en/of verwijderen van spandoeken mag geen onveilige (verkeers)situatie ontstaan. Daarom dienen de spandoeken minimaal 25 meter uit kruispunten, rotondes, inritten en dergelijke te worden geplaatst.

 • 3.

  Wordt een spandoek boven een weg gehangen, dan moet de vrije ruimte tussen het wegdek en het spandoek minimaal 4,20 meter zijn.

 • 4.

  De gemeente Hellendoorn is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het ophangen, hebben hangen of verwijderen van spandoeken.

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  Het is niet toegestaan spandoeken op te hangen in de groenvakken van de Grotestraat in Nijverdal.

 • 2.

  Het is niet toegestaan spandoeken op te hangen in de openbare ruimte voor het Huis voor Cultuur en Bestuur. Dit geldt voor een afstand van 10 meter gerekend vanuit de voorgevel van het publieke gedeelte van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

 • 3.

  Voor het ophangen van spandoeken langs rijks‑ en/of provinciale wegen en/of op particuliere gronden moet vooraf toestemming van de eigenaar verkregen zijn.

Artikel 4 Melding

 • 1.

  Voor het ophangen van spandoeken moet een melding worden ingediend.

 • 2.

  De melding moet minimaal vier weken voor het ophangen van de spandoeken worden ingediend.

 • 3.

  Per melder wordt voor eenzelfde activiteit één keer per kwartaal een melding geaccepteerd.

 • 4.

  De melder gebruikt voor het melden van de spandoeken het daarvoor bestemde meldingsformulier.

Artikel 5 Inwerkingtreding en intrekking

Deze “Algemene regels ophangen spandoeken” treden in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking. Tegelijkertijd vervallen de “Algemene regels tijdelijke reclame” (besluit van 15 december 2009, nr. 09INT01478).

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Algemene regels ophangen spandoeken

Artikel 1 Algemeen

 • a.

  Het aantal dagen waarop een spandoek mag worden opgehangen voor een activiteit is bepaald op drie weken. Hierdoor wordt voorkomen dat een spandoek erg lang kan blijven hangen. Dit biedt eventueel ook weer ruimte aan nieuwe adverteerders.

 • b.

  Om wildgroei en mogelijke overlast als gevolg van spandoeken te voorkomen, wordt een maximum van tien spandoeken per activiteit of campagne gesteld.

 • c.

  De bepalingen met betrekking tot maximale maatvoering en winddoorlatendheid moeten er voor zorgen dat spandoeken veilig kunnen hangen. De maximale maatvoering zorgt er tevens voor dat spandoeken niet al te beeldbepalend zijn.

 • d.

  Spandoeken moet tijdig worden verwijderd, om zo ruimte te bieden voor eventuele nieuwe spandoeken. Bovendien kan het lang laten hangen van spandoeken, zeker als de advertentie niet meer relevant is, worden ervaren als overlast.

 • e.

  Om een wildgroei aan spandoeken te voorkomen, worden enkel spandoeken toegestaan die relevant zijn voor de samenleving van de gemeente Hellendoorn en haar directe omgeving. Dit betekent de samenleving binnen de gemeente Hellendoorn en de samenleving in de directe nabijheid van/rondom de gemeente Hellendoorn.

 • f.

  Om belediging van personen of groeperingen of op een andere wijze onacceptabele bejegening van personen of groeperingen te voorkomen, mogen spandoeken geen opruiende en/of discriminerende teksten bevatten en mogen zij niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde.

 • g.

  Wanneer een spandoek gevaar oplevert, schade veroorzaakt en/of om een andere reden verhangen of verwijderd moet worden, kunnen bepaalde personen hiervoor een aanwijzing geven. Dit zijn de brandweer, politie en daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente. Om het doel te bereiken, moeten de aanwijzingen direct en stipt worden opgevolgd. Eventuele financiële of materiële schade (die redelijkerwijs) is ontstaan, kan niet worden verhaald op de gemeente Hellendoorn.

Artikel 2 Veiligheid en schade

 • 1.

  Zowel het ophangen en weer verwijderen van spandoeken als het hebben hangen van spandoeken mag geen schade veroorzaken.

 • 2.

  Tijdens het ophangen en verwijderen van spandoeken en tijdens het hebben hangen van spandoeken mogen geen onveilige situaties ontstaan. Dit geldt voor de verkeersveiligheid, maar ook voor alle andere soorten van veiligheid. Er is in ieder geval sprake van een onveilige verkeerssituatie wanneer een spandoek minder dan 25 meter uit kruispunten, rotondes, inritten, enz. worden opgehangen. Daarnaast kan gedacht worden aan het ophangen van spandoeken over de stoep, waardoor onvoldoende ruimte is om gebruik te maken van de stoep. Bij het ophangen en verwijderen moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat voorbijgangers worden getroffen door vallende voorwerpen die worden gebruikt bij het ophangen van de spandoeken of het onveilig plaatsen van voertuigen van de personen die de spandoeken ophangen of verwijderen.

 • 3.

  Om te zorgen voor voldoende ruimte voor hulpverleningsvoertuigen, moet een minimale vrije ruimte van 4,20 meter boven het wegdek worden aangehouden.

 • 4.

  Het ophangen, verwijderen en/of hebben hangen van spandoeken is geheel voor de verantwoordelijkheid van de melder. De gemeente Hellendoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het ophangen, verwijderen of hebben hangen van spandoeken.

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  Spandoeken passen niet in het straatbeeld van de Grotestraat. Het is dan ook niet toegestaan om hier spandoeken op te hangen.

 • 2.

  Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Huis voor Cultuur en Bestuur te waarborgen, is het niet toegestaan spandoeken op te hangen binnen 10 meter gerekend vanuit de voorgevel van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

 • 3.

  Het ophangen van spandoeken op gemeentelijke grond is op basis van deze algemene regels in combinatie met een melding toegestaan. Voor het ophangen van spandoeken op grond van andere partijen, moet toestemming worden gevraagd van deze partijen. Mogelijk stellen deze partijen aanvullende regels voor het ophangen van spandoeken.

Artikel 4 Melding

 • 1.

  Voordat spandoeken worden opgehangen, moet hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente, zodat de gemeente een overzicht heeft van spandoeken die worden opgehangen en door wie dit wordt gedaan.

 • 2.

  De melding moet vier weken voor het ophangen worden ingediend. Indien nodig kan de gemeente dan nog tijdig reageren op de melding.

 • 3.

  Om te voorkomen dat voor één evenement of campagne gedurende een langere periode dan de genoemde 31 dagen geadverteerd kan worden, is bepaald dat per melder voor eenzelfde activiteit slechts één keer per kwartaal een melding zal worden geaccepteerd.

 • 4.

  Om de juiste gegevens te ontvangen bij de melding, moet de melder gebruik maken van het meldingsformulier. Dit is te vinden op de gemeentelijke website.