Instellingsbesluit commissie naamgeving

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Het college van de gemeente Papendrecht;

gezien het advies van 26 januari 2021;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet ;

besluit vast te stellen het:

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Artikel 1. De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2. Taak

De Commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

b. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of namen;

c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3. Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit, maar maximaal 7 leden:

 • a.

  een vertegenwoordiger van de Stichting Dorpsbehoud;

 • b.

  een deskundige met een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond;

 • c.

  teamleider Beheer;

 • d.

  een medewerker van team Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • e.

  een medewerker van team Beheer.

 • 2.

  Het college wijst plaatsvervangende leden aan.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4. Voorzitter

 • 1.

  De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5. Secretaris

De Commissie benoemt uit haar midden een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de Commissie aan.

Artikel 6. Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7. Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 8. Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen: a wanneer de voorzitter dit nodig acht; of b op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De Commissie vergadert slechts als ten minste vier leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Het advies van de Commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9. Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2021.

Ondertekening

De secretaris, De burgemeester,

J.M. Ansems A.J. Moerkerke

Toelichting

Toelichting op het Instellingsbesluit commissie naamgeving

1. Algemeen

Namen toekennen aan delen van de openbare ruimte is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers namen voor en wordt gesorteerd op de alfanumerieke volgorde van namen.

Namen voor de openbare ruimte ontstaan echter niet zomaar. Namen moeten immers worden toegekend; er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en uniek in de desbetreffende gemeente. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Gelet op het belang van goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie en wel de Commissie naamgeving.

Dat de verdeling van de wijk en buurt-indeling dient te geschieden met inachtneming van de actuele CBS richtlijnen

De Commissie is gehouden aan de beleidsregels die het college ten aanzien van de naamgeving en nummering heeft vastgesteld (zie hiervoor paragraaf 10 van de algemene toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering).

De Commissie dient tevens rekening te houden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met PostNL BV (circulairenummer 91/30, kenmerk AJZ/102328, d.d. 5 april 1991). De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van PTT Post om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen in de naamgeving aanbrengen die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Hiervan was bijvoorbeeld sprake toen een Friese gemeente besloot de namen van straten en woonplaatsen in het Fries om te zetten. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de naamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die PostNL als gevolg hiervan moet maken bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg met PostNL pleegt over zijn voornemen om wijzigingen aan te brengen in de naamgeving, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem (zie verder over dit onderwerp het VNG-handboek ‘Benoemen, nummeren en begrenzen’ en het algemeen deel van de toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering).

De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte berust bij het college van burgemeester en wethouders. Op basis van artikel 84 van de Gemeentewet kan het college de Commissie naamgeving instellen, die het college ten behoeve van deze taak adviseert. De Commissie naamgeving kan naar eigen inzicht en op basis van de eerder door het college vastgestelde beleidsregels namen bedenken voor delen van de openbare ruimte. Op dit gebied bestaan immers geen voorschriften of richtlijnen van hogere overheden.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2.

De Commissie naamgeving geeft niet alleen namen aan woonplaatsen, wijken en buurten. Ook het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak.

Typen openbare ruimte namen: (Wet BAG)

Waarden Omschrijving

Weg Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Water Grondoppervlak in principe bedekt met water (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Spoorbaan Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Terrein Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Kunstwerk Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Landschappelijk gebied Te verdelen in (NEN 3610): 'Geografisch gebied': geografisch benoemd of aangeduid gebied. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld (bijvoorbeeld Noordoostpolder, Midden-Nederland, rivierengebied, Veluwe, Zuid-Limburg, kustgebied) en 'Functioneel gebied': begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein, bungalowpark, plantsoen, begraafplaats, jachthaven, windmolenpark en recreatiegebied) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Administratief gebied Oftewel 'registratief gebied': op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld stadsdeel) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl)

Artikel 3.

In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de Commissie naamgeving geen raadsleden meer plaatsnemen (zie artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83, tweede lid van de Gemeentewet). De beheerder basisregistratie adressen en gebouwen opnemen als lid van de Commissie was tot voor kort niet gebruikelijk, maar door de voortschrijdende informatisering is dat noodzakelijk geworden.

Artikel 4.

De Commissie naamgeving is een commissie van advies aan het college.

Artikel 5.

Het secretariaat van de commissie worden vervuld door een door de commissie aan te wijzen lid van de commissie. Het ligt voor de hand een ambtelijk medewerker aan te wijzen. Om de commissie niet te groot te laten worden is gekozen voor de combinatie van secretaris en tevens lid van de commissie.

Artikel 8.

De Commissie wordt in ieder geval door de voorzitter of op verzoek van het college bijeengeroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of namen herzien. Herziening van namen kan onder andere wenselijk zijn als gevolg van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de bestaande naamgeving of de vindbaarheid van panden bemoeilijkt is.