Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenmeester Lochem en Hengelo

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenmeester Lochem en Hengelo

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2

Het college van de gemeente Lochem mandateert aan het college van de gemeente Hengelo de hem toekomende bevoegdheden op grond van de gemeentelijke Havenbeheerverordening tot het nemen van besluiten, op aanvraag, dan wel ambtshalve, en het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de bevoegdheden:

Artikel 2.11

Aanwijzing ligplaats innemen of verlaten bij ijsgang of dichtgevroren water

College

gemeentesecretaris

Artikel 3.6 lid 2

Ontheffing verbod gebruik hoofdmotor (lid 1)

College

gemeentesecretaris

Artikel 3.10 lid 1

Melding ontvangen gebruik ankers

College

gemeentesecretaris

Artikel 4.1 lid 1

Aanwijzingen geven in het belang van de orde en veiligheid

College

gemeentesecretaris

Artikel 4.3 lid 1

Toezicht op naleving verordening

College

Gemeentesecretaris

Artikel 3

Ingeval van ondermandaat en indien in concrete gevallen een afzonderlijk mandaatbesluit wordt genomen, zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenbeheer Lochem en Hengelo’.

Ondertekening

Lochem, 16 maart 2021,

College van burgemeester en wethouders van Lochem

de secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ’t Erve

De burgemeester van Lochem,

S.W. van ‘t Erve