Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe houdende regels omtrent het Park Lingezegen (Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen)

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe houdende regels omtrent het Park Lingezegen (Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Nijmegen;

Overwegende:

dat de bovengenoemde bestuursorganen gezamenlijk Park Lingezegen willen realiseren;

dat daartoe een bestuursovereenkomst is gesloten tussen de provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe, de gemeente Lingewaard, de gemeente Arnhem, het Waterschap Rivierenland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Staatsbosbeheer waarbij in 2014 Nijmegen is toegetreden;

dat de bestuursovereenkomst de basis was voor de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen die op 1 december 2010 in werking is getreden en dat deze op 1 augustus 2014 is gewijzigd;

dat in voornoemde bestuursovereenkomst en Gemeenschappelijke Regeling de Deelnemende Partijen de voorwaarden, uitgangspunten en wijze van samenwerking hebben vastgelegd voor de realisering, exploitatie, doorontwikkeling en het beheer van Park Lingezegen;

dat in artikel 9 van de bestuursovereenkomst de Deelnemende Partijen, met uitzondering van Staatsbosbeheer en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, zijn overeengekomen verder te zullen samenwerken bij de realisatie van Park Lingezegen en de coördinatie van het beheer door instelling van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

dat de raden van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen toestemming hebben verleend als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op:

het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet;

Besluiten:

vast te stellen de

Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Basisvariant: het openbare deel van Park Lingezegen dat met publieke middelen is gerealiseerd en als zodanig in het Masterplan en op de door het algemeen bestuur vast te stellen “kaart basisuitrusting” is vastgelegd;

 • b.

  Bestuursovereenkomst: de overeenkomst tussen de Deelnemende Partijen, Staatsbosbeheer en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen van juli 2008 waarin de voorwaarden, uitgangspunten en wijze van samenwerking voor de realisatie en het beheer van Park Lingezegen zijn vastgelegd;

 • c.

  Beheerplan Park Lingezegen: het beheerplan dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en waarin is vastgesteld aan welke kwaliteit de inrichting van de onderdelen van Park Lingezegen moet voldoen en welke beheervergoeding een beheerder krijgt op het moment dat hij voldoet aan die kwaliteit van inrichting;

 • d.

  Deelnemende Partijen: de aan deze Regeling deelnemende partijen, op het moment van wijziging en inwerkingtreding van de Regeling zijnde de gemeente Arnhem, de gemeente Lingewaard, de gemeente Overbetuwe en de gemeente Nijmegen;

 • e.

  Masterplan: het als bijlage bij de Bestuursovereenkomst gevoegde plan met de titel “Masterplan Park Lingezegen” d.d. juli 2008 waarin het ruimtelijk ontwerp van Park Lingezegen is vastgelegd;

 • f.

  Park Lingezegen: het park in het gebied tussen Nederrijn en Waal bestaande uit vijf onderling samenhangende deelgebieden welke zijn beschreven en begrensd in het Masterplan;

 • g.

  Uitvoeringsprogramma: het als bijlage bij de Bestuursovereenkomst gevoegde programma met de titel “Uitvoeringsprogramma Park Lingezegen” d.d. juli 2008 waarin projecten zijn beschreven die tot en met 2013 zullen worden uitgevoerd, welke kosten met die uitvoering zijn gemoeid alsmede een globale weergave van het moment waarop of de periode waarin deze projecten zullen worden uitgevoerd;

 • h.

  Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Artikel 2. Het openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam, genaamd Parkorganisatie, ter behartiging van het belang van duurzame natuur, recreatie, landbouw en waterberging in Park Lingezegen. Het openbaar lichaam is rechtspersoon.

Hoofdstuk 2. Doel en taken

Artikel 3. Doel en taken

 • 1. De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Beheerplan Park Lingezegen en het Masterplan én het exploiteren van natuurgronden en een evenemententerrein en het stimuleren van doorontwikkeling in het Park..

 • 2. Het in het eerste lid genoemde doel verwezenlijkt de Parkorganisatie door:

  • a.

   het (doen) realiseren van de Basisvariant;

  • b.

   het inrichten en operationeel houden van een projectbureau, ook met een personeelsadministratie, het voeren van een actuele financiële boekhouding waaronder het jaarlijks actualiseren van de door de Parkorganisatie gehanteerde grondexploitatie, het verzorgen van programmering, communicatie en promotie betreffende Park Lingezegen, alsmede het bevorderen van betrokkenheid van derden daarbij, al dan niet tegen een financiële vergoeding;

  • c.

   het (doen) aanleggen van alle voor het Park Lingezegen benodigde voorzieningen van openbaar nut inclusief de met deze aanleg verband houdende nazorg;

  • d.

   de uitvoering, coördinatie en de organisatie van de financiering van het beheer van gerealiseerde parkonderdelen waaronder wordt verstaan het toezien op het beheer en instandhouding van het gerealiseerde kwaliteitsniveau op basis van het Beheerplan Park Lingezegen, en ook het beheer van de openbare ruimte door middel van handhaving APV / bijzondere wetten;

  • e.

   het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen partijen in het gebied en het stimuleren van nieuwe initiatieven van en met die partijen en het bevorderen van gemeenschappelijk beleid;

  • f.

   het beheren en exploiteren van gronden van Park Lingezegen.

 • 3. Het openbaar lichaam treedt vanaf het moment van inwerkingtreding van onderhavige regeling in de rechten en plichten van de provincie Gelderland als en voorzover die de realisatie of de coördinatie van het beheer van Park Lingezegen betreffen.

Hoofdstuk 3. Algemeen bestuur

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden en is als volgt samengesteld:

  • a.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, niet zijnde de burgemeester;

  • b.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, niet zijnde de burgemeester;

  • c.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, niet zijnde de burgemeester;

  • d.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, niet zijnde de burgemeester.

 • 2. De leden zoals bedoeld in het vorige lid hebben elk één stem.

Artikel 5. Aanwijzing leden algemeen bestuur

 • 1. De deelnemende partijen beslissen elk in de eerste vergadering van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen van elke zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden van het algemeen bestuur.

 • 2. Van elke aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur geeft het bestuursorgaan dat over deze aanwijzing beslist, binnen acht dagen kennis aan de voorzitter van het algemeen bestuur.

 • 3. Als tussentijds een plaats van een door de deelnemende partijen aangewezen lid van het algemeen bestuur vacant komt, wijst de deelnemende partij die het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering, of zo dat niet mogelijk zou zijn ten spoedigste daarna, een nieuw lid aan.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het algemeen bestuur dit - onder opgaaf van redenen - verzoekt, doch minimaal twee keer per jaar.

 • 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

 • 3. Het algemeen bestuur kan zich bij vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 7. Bevoegdheden

 • 1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van de “kaart basisuitrusting” en het Beheerplan Park Lingezegen.

  • b.

   het vaststellen van de financiële kaders voor het dagelijks bestuur.

  • c.

   het vaststellen van de begroting en jaarrekening.

 • 2. Het algemeen bestuur geeft instructies voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.

 • 3. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van de Regio Arnhem-Nijmegen dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming. De raden worden vooraf in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Artikel 8. Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie leden, door en uit het algemeen bestuur gekozen, waarbij in ieder geval ieder college is vertegenwoordigd.

Artikel 9. Aanwijzing leden dagelijks bestuur

Als tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur openvalt, wijst het algemeen bestuur een nieuw lid aan. Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur, dan zal het algemeen bestuur het kiezen van een nieuw lid van het dagelijks bestuur uitstellen totdat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur weer is vervuld. 

Artikel 10. Werkwijze

 • 1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.

 • 2. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het dagelijks bestuur kan zich bij vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 11. Bevoegdheden

 • 1. Alle bevoegdheden die niet aan een ander orgaan zijn toebedeeld, komen toe aan het dagelijks bestuur.

 • 2. Het dagelijks bestuur is voorts bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van het arbeids- en formatieplan.

  • b.

   het vaststellen van een reglement van orde voor zijn vergaderingen.

  • c.

   het geven van aanwijzingen aangaande het beheer voor de parkonderdelen waarvan de Parkorganisatie beheervergoedingen betaalt aan beheerders

  • d.

   het betalen van beheervergoedingen aan de beheerders conform het Beheerplan Park Lingezegen.

  • e.

   het doen van beleidsvoorstellen aan de deelnemende partijen, betreffende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten ten behoeve van de doorontwikkeling van Park Lingezegen.

  • f.

   het bespreken van gemeenschappelijke thema’s en het, waar nodig voorbereiden van gemeenschappelijk beleid dat past bij de doelstelling van Park Lingezegen.

  • g.

   het exploiteren van de gronden in eigendom van de gemeenschappelijke regeling, waaronder het evenemententerrein.

  • h.

   het (financieel) stimuleren van initiatieven die passen binnen de doelstellingen van Park Lingezegen.

 • 3. Als en voor zover de uitoefening van de bevoegdheden, zoals in het eerste lid bedoeld het beheer van gerealiseerde onderdelen van Park Lingezegen betreffen, worden door het dagelijks bestuur slechts besluiten genomen als Staatsbosbeheer in de gelegenheid is gesteld hierover een advies uit te brengen.

 • 4. Het dagelijks bestuur is bevoegd de provincie Gelderland te verzoeken het ILG-budget en de DLG in te zetten en aan te sturen voor zover het de realisatie van Park Lingezegen betreft met inachtneming van de provinciale begroting, de Bestuursovereenkomst 2007-2013 en de Prestatieovereenkomst of daarvoor in de plaats tredende afspraken. De provincie Gelderland geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit verzoek.

 • 5. Het in het vorige lid bedoelde verzoek kan tevens grondverwerving of –vervreemding betreffen zoals beschreven in de Bestuursovereenkomst 2007-2013.

Hoofdstuk 5. Voorzitter

Artikel 12. Voorzitterschap

 • 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.

 • 2. Een door het dagelijks bestuur daaruit aan te wijzen lid vervangt de voorzitter bij diens verhindering of ontstentenis.

 • 3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 4. Het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks tenzij het algemeen bestuur anders besluit. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van rouleren.

 • 5. De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

Hoofdstuk 6. Informatie, verantwoording en ontslag

Artikel 13. Dagelijks bestuur en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

 • 1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2. Zij geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur wanneer dit bestuur of een of meer  leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

 • 4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, als dit lid het  vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

 • 5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de door de  voorzitter zoals bedoeld in artikel 12 uitgevoerde taken en uitgeoefende bevoegdheden.

Artikel 14. Algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van de raden, provinciale staten en algemeen bestuur waterschap

 • 1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden, provinciale staten of algemeen bestuur worden verlangd.

Artikel 15. Leden algemeen bestuur ten opzichte van college of bestuur

 • 1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college dat hem als lid heeft aangewezen alle inlichtingen,die door dat college of door een of meer leden van dat college worden verlangd.

 • 2. Alvorens de gevraagde inlichtingen zoals bedoeld in het eerste lid te verstrekken, kan het lid zich daarover  laten adviseren door het dagelijks bestuur.

 • 3. Een lid van het algemeen bestuur is het college dat hem als lid heeft aangewezen verantwoording  verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement  van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.

 • 4. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college dat hem heeft aangewezen worden ontslagen, als dit lid het vertrouwen van dat college niet meer bezit.

Hoofdstuk 7. Parkdirecteur en personeel

Artikel 16. Parkdirecteur

 • 1. Het dagelijks bestuur neemt de Parkdirecteur aan, na instemming van het algemeen bestuur.

 • 2. Het dagelijks bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de Parkdirecteur vast. De Parkdirecteur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.

 • 3. De Parkdirecteur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.

 • 4. Door de Parkdirecteur worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan mede-ondertekend.

 • 5. Het dagelijks bestuur stelt voor de Parkdirecteur een instructie vast die ten minste de aansturing van het personeel betreft zoals in het volgende artikel bedoeld.

Artikel 17. Organisatiestructuur, arbeidsplan en formatieplan

 • 1. De Parkorganisatie heeft personeel in dienst om in openbare dienst van Park Lingezegen werkzaam te zijn, genaamd ambtelijk personeel. De arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

 • 2. Het dagelijks bestuur stelt de organisatiestructuur, het arbeidsplan en het formatieplan vast.

 • 3. De Parkdirecteur staat aan het hoofd van de Parkorganisatie.

 • 4. Vacatures voor de Parkorganisatie worden vooraf gedeeld met de deelnemende partijen, zodat zij de mogelijkheid hebben om personele inzet voor de Parkorganisatie te leveren in detachering.

 • 5. De Parkdirecteur is bevoegd detacheringsovereenkomsten af te sluiten.

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Artikel 18. Begrotingsprocedure

 • 1. De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2. Overminderd het bepaalde in artikel 81, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 1 april voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerp-begroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.

Artikel 19. Jaarrekening

 • 1. De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 80, derde lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2. Bij het ontwerp van de jaarrekening is het bepaalde in artikel 19 tweede lid van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Verdeling batig/nadelig saldo

 • 1. Een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt toegevoegd aan de reserves tot een maximum van 10% van de jaarlijkse exploitatielasten of € 100.000 en wel de laagste van deze twee.

 • 2. Het algemeen bestuur beslist of een nadelig saldo van de begroting of jaarrekening:

  • a.

   geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht; of

  • b.

   geheel of gedeeltelijk ten laste van de Deelnemende Partijen zal worden gebracht naar rato van de bijgestelde begroting.

 • 3. Het besluit, zoals bedoeld in het tweede lid, sub b., van dit artikel, behoeft eenparigheid van stemmen.

Artikel 21. Beheerkosten

Als de aanwijzingen van de Parkorganisatie zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid aan de beherende  Deelnemende Partijen leiden tot een verhoging van de jaarlijkse beheerkosten voor één of meerdere van die  partijen met meer dan 5% behoeven deze aanwijzingen een voorafgaande verklaring van geen bezwaar van  het algemeen bestuur dat daarover met eenparigheid van stemmen dient te beslissen

Hoofdstuk 9. Archief

Artikel 22. Zorg en beheer archief

 • 1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling, met inachtneming van het bepaalde in de Archiefwet 1995.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van de Archiefwet 1995, regels vast omtrent de zorg voor de bewaring en beheer van de archiefbescheiden, alsmede omtrent het toezicht daarop.

 • 3. Voor de bewaring van de (digitale) archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats en een e-depot aan.

 • 4. De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van de Parkorganisatie.

 • 5. In geval van toetreding, uittreding of opheffing van de regeling draagt het dagelijks bestuur zorg voor het treffen van voorzieningen voor de archiefbescheiden.

Hoofdstuk 10. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 23. Toetreding

 • 1. Het algemeen bestuur kan na een daartoe strekkend besluit van een bevoegd bestuursorgaan van een publiekrechtelijk lichaam of rechtspersoon besluiten over toetreding tot de Parkorganisatie van andere dan de Deelnemende Partijen. Het algemeen bestuur beslist over deze toetreding, eventuele voorwaarden daarbij en aanpassing van de Regeling met eenparigheid van stemmen.

 • 2. De toetreding gaat in op de datum die daarvoor in de Wet is bepaald.

Artikel 24. Uittreding

 • 1. Deelnemende Partijen kunnen op elk moment uittreden uit de Regeling na een daartoe strekkend besluit van het bevoegde bestuursorgaan doch niet eerder dan na realisatie van de Basisvariant.

 • 2. Uittreding, zoals in het vorige lid bedoeld, is slechts mogelijk als voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer op grond van de Bestuursovereenkomst of daarop volgende of in de plaats tredende afspraken een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Bij het opmaken van deze vaststellingsovereenkomst tussen de Parkorganisatie en de uittredende deelnemer worden de resterende financiële verplichtingen inzake de beheerkosten voor de uittredende deelnemer gekapitaliseerd voor een periode van 20 jaren vanaf het moment van uittreding. De uittreedbijdrage wordt bepaald door de jaarlijkse bijdrage van de uittredende deelnemer aan de beheerkosten, gecorrigeerd met de jaarlijkse prijspeilstijging, te vermenigvuldigen met 20.

 • 3. Indien, als gevolg van uittreding, slechts twee Deelnemende Partijen resteren heeft een besluit als bedoeld in het eerste lid opheffing van de Regeling tot gevolg.

Artikel 25. Wijziging en opheffing

 • 1. Onverminderd de mogelijkheid tot uittreding van de Deelnemende Partijen, zoals bedoeld in artikel 25 van deze Regeling, kan de Regeling tussentijds slechts worden gewijzigd of opgeheven als ten minste tweederde van de Deelnemende Partijen daartoe besluit.

 • 2. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het opheffen van de Regeling. Het algemeen bestuur maakt van de bevoegdheid in de vorige volzin slechts gebruik nadat de Deelnemende Partijen hierover zijn gehoord. De regels betreffen ten minste de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel, alsmede de wijze waarop het batig dan wel nadelig saldo van de Parkorganisatie over de alsdan Deelnemende Partijen wordt verdeeld.

 • 3. Het dagelijks bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de Parkorganisatie.

Hoofdstuk 11. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 26. Inwerkingtreding van de regeling

 • 1. De Regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand nadat de Regeling bekend is gemaakt..

 • 2. De gemeente Overbetuwe draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde bekendmaking.

Artikel 27. Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 28. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen.

Ondertekening