Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Valkenburg

Geldend van 21-02-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Valkenburg

Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van 21-02-2021;

overwegende dat,

het gewenst is om een aanwijzingsbesluit cameratoezicht Valkenburg aan de Geul vast te stellen;

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • in de maand mei in het jaar 2020 werd het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vastgesteld door het college. Als thema hierin is opgenomen; Veilige en Leefbare kernen;

 • een doel is om cameratoezicht te realiseren ten behoeve van toezicht op de openbare orde;

 • in de periode van 25-02-2021 tot en met 25-02-2025 opnieuw cameratoezicht wordt ingesteld;

 • het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied wordt ingesteld conform het bepaalde in artikel 2.12.3 Omgevingsverordening Valkenburg 2020;

 • het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • uit onderzoek is gebleken het veiligheidsgevoel positief beïnvloed wordt door de aanwezigheid van camera’s en dat cameratoezicht lijkt te werken voor vormen van criminaliteit die zeer locatie gebonden zijn en zich niet eenvoudig verplaatsen. Daarnaast blijkt cameratoezicht positieve resultaten op te leveren ten aanzien van opsporing en de registratie van delicten;

 • het aanwijzen van het gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dat het individuele belang van de burgers (bescherming persoonlijke levenssfeer);

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied dient proportioneel te zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • het cameratoezicht deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen om inbreuk op de openbare orde te voorkomen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten;

gelet op de artikelen 151c gemeentewet en 2.12.3 Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Besluit

I. De navolgende gebieden aan te wijzen als een openbare plaats waar met vaste camera’s toezicht wordt gehouden op een openbaar gebied, in ieder geval tot en met 25-02-2025;

a. Berkelpoort

b. Berkelstraat

c. Bogaardlaan

d. Cauberg (zowel parkeerplaats als onderaan)

e. Daalhemerweg

f. Dr. Arienstraat

g. Fietsenstalling bij het Walramplein

h. Geulpoort

i. Grendelplein

j. Grotestraat centrum

k. Het Bat

l. Het parkeerdek bij het Walramplein

m. Ingang gemeente – en fluwelengrot

n. Kerkstraat

o. Loopbrug bij Berkelstraat

p. Molenstraat

q. Muntstraat

r. Rolschaatsbaan Burgemeester Henssingel

s. Theodoor Dorrenplein

t. Tienschuurstraat

u. Voncken

v. Walramplein

w. Walraven Joy

x. Walravenstraat

y. Wilhelminalaan

z. Dr. Erenstraat

II. de camerabeelden te bewaren voor een periode van maximaal 2 weken;

III. de camera’s niet structureel live te laten uitlezen, maar afhankelijk van de specifieke situatie de beelden wel live te kunnen laten uitlezen;

IV. dat op dit cameratoezicht de privacybeschermingsregeling van toepassing is zoals die is neergelegd in de Wet Politiegegevens;

V. Dit besluit geldt van 25-02-2021 tot en met 25-02-2025.

VI. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Valkenburg.

Intrekking oude aanwijzingsbesluiten

De oude aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 21-02-2021.

2. Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Valkenburg

van de gemeente Valkenburg aan de Geul..

Besluit van Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot wijzigingvan het aanwijzingsbesluit cameratoezicht voor de uitvoering van het artikel 151c van de gemeentewet en de omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Valkenburg

Ondertekening

Aldus vastgesteld door Burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Dr. J.J. Schrijen