Bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Intitulé

Bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R20.131 van burgemeester en wethouders van 24 november 2020;

gelet op:

- de verplichting voor gemeenten om over een actuele bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer te beschikken conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten;

- de wens om de bodemkwaliteit in de regio niet te laten verslechteren ten opzichte van het gewenste gebruik;

- de behoefte aan veilige en efficiënte grondstromen zonder dat het milieu hierbij (verder) belast wordt;

- de verantwoordelijkheid van de lokale overheid om onnodig hoge kosten en administratieve lasten voor particulieren en bedrijven bij grondverzet en saneringen te vermijden;

- de meerwaarde van de samenwerking met andere Kempgemeenten op dit onderwerp,

overwegende dat:

- de bestaande bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer niet meer actueel is;

- de voorliggende beleidskaders invulling geven aan actuele en toekomstige uitdagingen op het gebied van grondstromen;

- door de gezamenlijke aanpak kosten zijn bespaard en in de toekomst onnodige kosten en administratieve lasten voorkomen,

besluit:

  • 1. De bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer vast te stellen

  • 2. De bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden te erkennen.

  • 3. De huidige bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer in te trekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 februari 2021.

De raad voornoemd,

de griffier, J. van der Wiel

de voorzitter, ir. R.P.G. Bosma