Regeling vervallen per 03-06-2023

Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen

Geldend van 06-03-2021 t/m 02-06-2023

Intitulé

Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen

Nijverdal, 16 februari 2021 Kenmerk 2020-034498

De raad van de gemeente Hellendoorn;

overwegende, dat het gewenst is een bijdrage te leveren aan de klimaatrobuustheid van de gemeente, waaronder het tegengaan van de opwarming van de dorpen, het terugdringen van wateroverlast door ontlasting van openbare rioolstelsels, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het terugdringen van geluidshinder (groene daken), het verhogen van de biodiversiteit, verbeteren leefbaarheid en vergroten bewustwording over dit thema;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende

Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: onderbreken van de afvoer van op schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels of oppervlaktewater. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal vastgehouden en verwerkt, bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of nuttig gebruik;

 • b.

  ontharden: weghalen van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen die niet op een openbaar rioolstelsel zijn aangesloten;

 • c.

  vergroenen: aanbrengen van (kruidenrijk) gras, (inheemse) planten en/of bomen op de plaats waar men onthardt;

 • d.

  groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij het dak een minimaal waterbergend vermogen van 20 liter per m² dak heeft;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Met deze verordening wordt beoogd het hemelwater lokaal vast te houden en het verwerken van hemelwater te stimuleren via groene daken en het afkoppelen en ontharden op particulier terrein.

 • 2.

  Met deze verordening wordt voorts beoogd het klimaatrobuust inrichten van schoolpleinen. Dit bereiken we door schoolterreinen te vergroenen en het hemelwater lokaal vast te houden en te verwerken.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • -

   rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke personen, voor zover zij eigenaar zijn van een in de gemeente Hellendoorn gelegen perceel;

  • -

   een basisschool of koepelorganisatie van basisscholen.

 • 2.

  In het geval sprake is van een groep van personen als bedoeld in het eerste lid, kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de in artikel 2 omschreven doelen bedraagt € 50.000,- per jaar voor de periode 2021 - 2025.

 • 2.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen.

Hoofdstuk 2 Subsidie particuliere terreinen

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein;

 • b.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dakverhardingen op particulier terrein;

 • c.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door dakverhardingen en/of erfverharding op particulier terrein af te koppelen van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels;

 • d.

  het vasthouden van hemelwater door gebruik te maken van een regenton.

Artikel 6 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Voor de in artikel 5 te subsidiëren activiteiten gelden de volgende indieningsvereisten:

  • -

   een kaart waarop de activiteit of activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters;

  • -

   foto’s van de situatie voor uitvoering van de activiteit;

  • -

   foto’s van de situatie na uitvoering van de activiteit;

  • -

   verantwoording van de gemaakte kosten door overlegging van rekeningen.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid geldt voor het bepaalde in artikel 5, onderdelen b en c:

  • -

   een technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer, of

  • -

   een technische omschrijving van de omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking.

 • 3.

  De aanvraag moet worden ingediend door middel van het daarvoor bestemde (digitale) aanvraagformulier. Het college is bevoegd het overleggen van andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag, te eisen.

Artikel 7 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 5 dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is niet eerder een subsidie verstrekt voor ontharden/vergroenen voor dat deel, voor het groene dak, of voor het afkoppelen van dakverharding of erfverharding waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en

  • b.

   de betreffende aan te passen verhardingen zijn aangebracht minimaal 5 jaar voor datum van indiening.

 • 2.

  Voor de activiteiten, zoals genoemd in artikel 5, onderdelen a en c, geldt in aanvulling op het bepaalde in het eerste lid dat de subsidieaanvrager verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van het hemelwater op zijn terrein zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan. Hiertoe dient de subsidieaanvrager te onderzoeken of de bodemopbouw voldoende is om (hemel-)water te laten infiltreren.

 • 3.

  In aanvulling op de in de leden 1 en 2 opgenomen vereisten gelden de volgende eisen specifiek voor de in artikel 5, onderdelen a, b en c, te subsidiëren activiteiten:

  • a.

   artikel 5, onderdeel a.:

   • -

    de minimaal te ontharden/vergroenen oppervlakte is 20 m²;

  • b.

   artikel 5, onderdeel b.:

   • -

    de minimale oppervlakte van een groen dak is 10 m²; en

   • -

    in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater; en

   • -

    de subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dak constructie; en

   • -

    bij de aanleg van een groen dak wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 20 l/m². Na benutting van deze wateropslag mag hemelwater overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte; en

   • -

    het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag;

  • c.

   artikel 5, onderdeel c.:

   • -

    de minimaal af te koppelen oppervlakte is 20 m²; en

   • -

    in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater; en

   • -

    bij de afkoppelwerkzaamheden wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale waterberging van 20 l/m². Na benutting van deze waterberging mag hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidiebedragen is:

 • a.

  voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a: € 10 per m² met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag;

 • b.

  voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dak-verhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b: € 20,- per m² met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag;

 • c.

  voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dak-verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels of oppervlaktewater, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel c: € 5,- euro per m² met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag;

 • d.

  voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door gebruik te maken van een regenton, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel d: 50% korting op een regenton van minimaal 100 liter met een maximum van 2 stuks per subsidieaanvraag.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan is aan de in artikel 7 genoemde vereisten.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd in het geval subsidie wordt aangevraagd voor:

  • a.

   openbare verhardingen waaronder bijv. geveltuintjes;

  • b.

   de aanleg van half open verhardingen zoals bijv. grasbetonstenen;

  • c.

   de aanleg van grind of andere materialen zonder groene uitstraling;

  • d.

   de aanleg van kunstgras.

Hoofdstuk 3 Subsidie groen schoolplein

Artikel 10 Subsidiabele activiteit

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van het schoolterrein;

 • b.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dakverhardingen;

 • c.

  het vasthouden en verwerken van hemelwater door dakverhardingen en/of verharding op schoolterrein af te koppelen van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels;

 • d.

  het verbeteren van de biodiversiteit van schoolterreinen.

Artikel 11 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Voor de te subsidiëren activiteit gelden de volgende indieningsvereisten:

  • -

   een kaart waarop de activiteit of activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters;

  • -

   foto’s van de situatie vóór de uitvoering van de activiteit;

  • -

   een plan met kostenoverzicht voor de uit te voeren werkzaamheden.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde (digitale) aanvraagformulier. Het college is bevoegd het overleggen van andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag, te eisen.

Artikel 12 Subsidievereisten

Een groen schoolplein dient na uitvoering van de subsidie te voldoen aan de volgende cumulatieve eisen:

 • -

  een natuurlijke speel- en leeromgeving waarbij ruimte is om te spelen en leren, maar waar ook ruimte is voor groen en natuur om zich te ontwikkelen;

 • -

  50 % van het bespeelbare oppervlak heeft een natuurlijk karakter;

 • -

  er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen, educatief groen en eet- en ruikgroen;

 • -

  de inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (zoals groene gevels, groene daken, schaduwbomen);

 • -

  de minimaal te ontharden/vergroenen oppervlakte is 100 m²;

 • -

  de minimaal af te koppelen oppervlakte is 50 m²;

 • -

  hittestress wordt verminderd door het planten van minimaal 3 bomen;

 • -

  de biodiversiteit op het schoolplein wordt vergroot.

Artikel 13 Subsidiehoogte

De maximale hoogte per subsidieaanvraag bedraagt € 7.500,--.

Artikel 14 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd indien vaststaat of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het schoolplein niet zal voldoen aan de in artikel 12 genoemde vereisten.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd voor zover subsidie wordt aangevraagd voor:

  • a.

   openbare verhardingen;

  • b.

   de aanleg van half open verhardingen zoals bijv. grasbetonstenen;

  • c.

   de aanleg van grind of andere materialen zonder groene uitstraling;

  • d.

   de aanleg van kunstgras;

  • e.

   de aanschaf van speeltoestellen;

  • f.

   de voorbereidingskosten.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 15 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 16 Verplichtingen

De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van controle op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 17 Voorschot en voltooiing werkzaamheden

Het college kan een voorschot verlenen tot 100% van de verleende subsidie bij basisscholen. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt de gemeente foto’s van de situatie na uitvoering.

Hoofdstuk 5 Slotbepaling

Artikel 18 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter