Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten houdende regels over het behandelen van bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Voorschoten 2021)

Geldend van 23-02-2021 t/m 29-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten houdende regels over het behandelen van bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Voorschoten 2021)

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020,

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Verordening commissie bezwaarschriften Voorschoten 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: commissie bezwaarschriften;

 • b.

  verweerder: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • c.

  wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  ambtelijk horen: het horen door een ambtenaar namens het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 7:5 van de wet

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3. Het college en de burgemeester kunnen regelen bij welke categorieën van bezwaarschriften door wie volgens welke procedure niet door de commissie, maar juist ambtelijk wordt gehoord.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van, en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Voorschoten, alsmede de Werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Kamers

 • 1. Het college kan kamers instellen die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2. Het college bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4. De betreffende kamer regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Secretaris

De commissie wordt ondersteund door één of meerdere secretarissen.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen maximaal één keer worden herbenoemd wanneer zij naar tevredenheid functioneren.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie, en een reiskostenvergoeding.

 • 2. De vergoeding voor het bijwonen van een vergadering bedraagt voor de voorzitter of diens plaatsvervanger € 190 en voor de leden € 140, welke bedragen (peildatum 1 januari 2020) jaarlijks worden geïndexeerd met het percentage ingevolge artikel 3.4.1, derde lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt gehanteerd.

 • 3. De reiskostenvergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt berekend met overeenkomstige toepassing van artikel 3 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Voorschoten 2019, waarbij ook reizen binnen de gemeente worden vergoed.

Artikel 8 Bemiddeling

De secretaris onderzoekt of door middel van een informele aanpak een mogelijke oplossingsrichting kan worden gevonden. Indien geen oplossingsrichting gevonden wordt, volgt een formele behandeling. Bij toepassing van de informele aanpak wordt de behandeling van het bezwaarschrift, na instemming van bezwaarmaker, opgeschort.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden op grond van de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1. De secretaris van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en verweerder in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1. De secretaris nodigt de belanghebbenden en verweerder voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of verweerder onder opgaaf van dringende redenen en bij wijze van uitzondering verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek. De beslissing van de voorzitter wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en verweerder meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het tweede en derde lid.

Artikel 13 Quorum

Het horen tijdens een zitting geschiedt in beginsel door drie leden van de commissie.

Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 15 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen de deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 • 3. De zitting van de commissie vindt in ieder geval met gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften inzake besluiten op grond van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voorrangsverklaringen krachtens de Huisvestingswet 2015 en voor wat betreft gehandicaptenparkeerkaarten.

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Van het verhandelde ter zitting wordt voor administratieve doeleinden een digitale opname gemaakt.

 • 2. Van hetgeen ter zitting is verhandeld wordt zakelijk verslag gedaan in het advies, waarbij wordt vermeld de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het advies hiervan vermelding.

 • 4. Het commissieadvies verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het advies kunnen worden gehecht.

Artikel 17 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, verweerder en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, verweerder en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie, of in een voorkomend geval de kamer, bestaande uit de voorzitter of diens vervanger en twee leden, beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie, of in een voorkomend geval de kamer, als bedoeld in lid 1, beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 4. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5. Het advies wordt door de voorzitter of diens vervanger en de secretaris van de commissie, of in een voorkomend geval de kamer, ondertekend.

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan verweerder dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij verweerder tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit over haar werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. Het verslag kan op verzoek van de bestuursorganen mondeling worden toegelicht.

Artikel 21 Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften wordt ingetrokken.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 23 Overgangsbepaling

 • 1. Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, worden behandeld overeenkomstig deze verordening.

 • 2. De voorzitter en leden van de commissie die bij de inwerkingtreding van deze verordening zeven jaar of meer zitting hebben in de commissie, worden voor nog maximaal twee jaar benoemd.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Voorschoten 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Voorschoten,

gehouden op 28 januari 2021

de griffier,

drs. B.J. Urban

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten op 1 december 2020 onder de voorwaarde dat de raad de verordening commissie bezwaarschriften vaststelt

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

drs. A.R. de Graaf

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Aldus vastgesteld op 1 december 2020 onder de voorwaarde dat de raad de verordening commissie bezwaarschriften vaststelt,

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot,