Verordening elektronische publicatie Stein

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische publicatie Stein

De Raad der gemeente Stein;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

vast te stellen de volgende

VERORDENING ELEKTRONISCHE PUBLICATIE STEIN

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder publicatie wordt in deze verordening verstaan: mededeling, kennisgeving of bekendmaking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten als bedoeld in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht, waaronder in elk geval worden verstaan: publicaties van aanvragen, meldingen, voornemensbesluiten, ontwerpbesluiten en besluiten.

Artikel 3 Elektronische publicatie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester kunnen berichten uitsluitend elektronisch publiceren, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De elektronische publicatie van berichten geschiedt door middel van plaatsing in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties of een opvolger van deze landelijke voorziening.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2021

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening elektronische publicatie Stein

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) luidt:

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische publicatie in de gevallen waarin aanvullende publicatie op andere wijze niet nodig is. Van belang is dat de verordening geen (nieuwe) publicatieverplichting in het leven roept, maar enkel betrekking heeft op de wijze van publiceren.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving/ mededeling van diverse berichten betreft en de (algemene) bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht als bedoeld in artikel 3:42, tweede lid, van de Awb. De wijze van bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (bijv. de aanvrager van een vergunning of degene aan wie een last onder dwangsom wordt opgelegd) ondergaat met deze verordening geen wijziging: de bekendmaking van deze besluiten geschiedt ingevolge artikel 3:41 Awb door toezending of uitreiking aan betrokkene(n).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

Wat betreft de publicatie van berichten moet in juridische zin worden onderscheiden tussen publicaties (van besluiten) enerzijds en kennisgevingen/mededelingen (van aanvragen, meldingen, voornemensbesluiten, ontwerpbesluiten en besluiten) anderzijds.

Kennisgeven dan wel mededelen is in de Awb en andere wetten de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van allerlei berichten, met als doel dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Een bekendmaking is een voorwaarde voor de inwerkingtreding van een besluit: zonder bekendmaking “werkt” het besluit niet.

De Awb stelt, afhankelijk van het soort besluit, eisen aan de wijze van bekendmaking:

  • de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen;

  • de bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

De bekendmaking van een besluit is niet alleen van belang voor de inwerkingtreding ervan, maar is ook bepalend voor de aanvang van de bezwaar- en beroepstermijn. De termijn voor bezwaar en beroep vangt aan met ingang van de dag na de dag van bekendmaking van het besluit (artikel 6:7 en 6:8 Awb).

De bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) inhouden is geregeld in artikel 139 van de Gemeentewet. Met ingang van 1 januari 2014 moeten gemeenten een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften. Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium tevens te gebruiken voor alle officiële wettelijk vereiste “algemene” publicaties en andere kennisgevingen/mededelingen.

Zoals de meeste gemeenten maakt de gemeente Stein daarvoor gebruik van de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), met het internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

Deze verordening heeft dan ook geen betrekking op besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden; immers, hiertoe is in artikel 139 Gemeentewet reeds een wettelijke grondslag voorhanden. Daarentegen wordt met deze verordening wel de (exclusieve) elektronische bekendmaking van besluiten die beleidsregels inhouden, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en uitvoeringsvoorschriften etc. mogelijk gemaakt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel maakt (niet-limitatief) de ruime betekenis van het begrip “berichten” duidelijk.

Artikel 3 Elektronische publicatie

Met deze bepaling wordt de mogelijkheid gecreëerd om uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren. Door gebruikmaking van de term “kunnen” is beoogd tot uitdrukking te brengen dat, ofschoon enkel elektronische publicatie mogelijk is, er altijd zal worden gehandeld aansluitend op de informatiebehoefte en kanaalkeuze van de doelgroep.

De zinsnede “tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet” ziet op situaties waarin wettelijk imperatief is voorgeschreven dat kennisgeving geschiedt in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en de gebruikelijke toevoeging “op of andere geschikte wijze” ontbreekt. Dan zal kennisgeving in elk geval op papier dienen plaats te vinden. Elektronische publicatie is in een dergelijke situatie een niet verboden, aanvullende en aanbevelenswaardige wijze van kennisgeven.

Voorbeelden van wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend elektronische publicatie zijn:

  • artikel 1.9 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (kennisgeving van besluit tot opleggen maatwerkvoorschrift);

  • artikel 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (kennisgeving van overeenkomst over grondexploitatie);

  • artikel 7, lid 1, Wet voorkeursrecht gemeenten (bekendmaking terinzagelegging van besluit tot (voorlopige) aanwijzing van gronden;

  • artikel 2, lid 2/artikel 4, lid 1, Belemmeringenwet privaatrecht (mededeling terinzagelegging van beschrijving en tekening, respectievelijk beslissing tot opleggen gedoogplicht);

  • artikel 78, lid 7, Onteigeningswet (kennisgeving van besluit tot onteigening);

  • artikel 8.41, lid 3, Wet milieubeheer (openbare kennisgeving van melding van oprichten/veranderen inrichting);

  • artikel 4.18, lid 2, Wet milieubeheer (bekendmaking vaststelling gemeentelijk milieubeleidsplan);

  • artikel 4.19, lid 2, Wet milieubeheer (bekendmaking verlenging geldingsduur gemeentelijke milieubeleidsplan).

De Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde webapplicatie waarmee alle decentrale overheden hun officiële publicaties (en kennisgevingen /mededelingen) elektronisch kunnen publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

Deze landelijke voorziening voldoet vanzelfsprekend aan de technische eisen die in de ministeriële Regeling bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden aan een elektronisch publicatieblad worden gesteld, onder meer qua beveiliging, continuïteit en formaat).

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.