Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg (Subsidieregeling pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio 2020 – 2022)

Geldend van 23-01-2021 t/m 30-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg (Subsidieregeling pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio 2020 – 2022)

Burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Leiden 2012;

overwegende dat:

 • -

  de gemeenten in de Leidse regio hun ambities voor de doorontwikkeling van de maatschappelijke zorg hebben vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio;

 • -

  wij de komende jaren binnen de Leidse regio in de praktijk zoveel mogelijk ervaring op willen doen in het transformeren van de maatschappelijke zorg met als doel hier lessen uit te trekken voor een nieuwe inrichting van de maatschappelijke zorg per 2023;

 • -

  transformeren vaak prima kan binnen de bestaande kaders & bekostigingsstructuur, maar soms aanvullende financiële ruimte vraagt;

 • -

  voor deze situaties het investeringsbudget maatschappelijke zorg Leidse regio mogelijkheden biedt;

 • -

  in deze regeling wordt aangegeven welke voorwaarden gesteld worden aan pilots die (gedeeltelijk/aanvullend) worden bekostigd uit het investeringsbudget en op basis van welke inhoudelijke criteria de plannen beoordeeld worden;

 • -

  naast de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio de Algemene Subsidieverordening 2012 van de gemeente Leiden als toetsingskader geldt.

besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio

2020 – 2022, luidende aldus:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Projectgroep: Projectgroep Maatschappelijke zorg Leidse regio, bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers vanuit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude welke opereert onder leiding van de regionale projectleider Maatschappelijke zorg Leidse regio.

 • -

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2. Uitgangspunten

De pilots en innovaties worden getoetst aan de volgende uitgangspunten:

 • a.

  We gaan uit van scheiden van wonen en zorg, waar dat mogelijk is. Dat wil zeggen dat kwetsbare inwoners zoveel mogelijk zelf huurder zijn van de woonruimte.

 • b.

  We voorkomen dakloosheid en we beperken instroom en bevorderen uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 • c.

  De ondersteuning wordt integraal en samenhangend maar ook flexibel geboden in de eigen woonomgeving.

 • d.

  De ondersteuning is gericht op herstel en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • e.

  We hechten belang aan de inzet van ervaringsdeskundigheid als integraal onderdeel van ondersteuning.

 • f.

  Alle inwoners kunnen prettig en veilig in de wijk wonen. Dit vraagt iets van alle bewoners in die wijk. Gemeenten hebben hier nadrukkelijk aandacht voor en investeren hierin.

 • g.

  We erkennen de belangrijke rol die de omgeving (familie, sociaal netwerk, buurtbewoners) rondom kwetsbare inwoners speelt, zowel bij signalering van problematiek als bij het zetten van stappen richting persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Artikel 3: Doel subsidie

Pilots & innovaties dienen aantoonbaar bij te dragen aan 1 of meerdere doelstellingen uit de uitvoeringsagenda:

 • a.

  Wonen is de basis: We hebben een voldoende, divers en flexibel aanbod van zelfstandige, semi-zelfstandige en intramurale woonvormen, dat aansluit op de vraag van inwoners, met daarin de benodigde flexibiliteit ten bate van doorstroom.

 • b.

  Inclusieve buurt: Het faciliteren en verbinden (van een voldoende en divers aanbod) van laagdrempelige voorzieningen en activiteiten in de wijk ten bate van een inclusieve buurt waar ontmoeting, en het opbouwen van een sociaal netwerk en samenhang in de buurt aansluit op de vraag van de kwetsbare inwoners.

 • c.

  Preventie en vroegsignalering: Preventie en vroegsignalering binnen de maatschappelijke zorg is gericht op het voorkómen van het ontstaan, het verergeren en terugval van multi-problematiek waaronder psychische problemen en/ of verslavingsproblematiek

 • d.

  Laagdrempelige toegang: De toegang tot ondersteuning Maatschappelijke zorg voor inwoners in de Leidse regio per 2023 is geregeld en sluit aan bij de behoefte van sociaal kwetsbare inwoners die al dan niet in staat zijn zelf een hulpvraag te stellen.

 • e.

  Ondersteuning op maat: Bieden van ondersteuning op maat gericht op herstel. Kwetsbare inwoners dienen in staat te worden gesteld optimaal om te leren gaan met zowel mogelijkheden als beperkingen zodat zij binnen hun vermogen regie over het eigen leven kunnen voeren en kunnen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. De inzet van een diversiteit aan ondersteuning zou ertoe moeten leiden dat instroom in intramurale zorg wordt verkleind en uitstroom uit intramurale zorg wordt bevorderd.

Artikel 4. Reikwijdte

Voor subsidiering komen in aanmerking:

 • 1.

  Pilots binnen het werkingsgebied Leidse regio, te weten de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

 • 2.

  Pilots die genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg Leidse regio.

 • 3.

  Innovaties en initiatieven die in samenwerking met 1 of meerdere gemeenten uit de Leidse regio (zijn) ontstaan.

 • 4.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking:

  • a.

   Reguliere maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet en/of de Jeugdwet;

  • b.

   Activiteiten waarvoor reeds op grond van een gemeentelijke subsidieverordening of anderszins een subsidie of financiering is verleend.

Artikel 5. Aanvrager subsidie

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door één of meerdere partijen gezamenlijk, waarbij geldt dat de aanvrager een rechtspersoon betreft met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 6. Indienen subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling kan doorlopend worden ingediend.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Projectgroep maatschappelijke zorg Leidse regio via subsidie@leiden.nl.

 • 3. De subsidie is een incidentele subsidie.

 • 4. De aanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier (bijlage 3).

 • 5. De aanvraag bestaat ten minste uit:

  • a.

   een ingevuld aanvraagformulier waarin het pilotplan wordt omschreven. De inhoudelijke onderdelen die in dit plan dienen te zijn uitgewerkt staan beschreven onder artikel 7.

  • b.

   een gespecificeerde sluitende begroting.

Artikel 7. Inhoudelijke voorwaarden pilotplan & begroting

De volgende onderdelen dienen in het pilotplan uitgewerkt te zijn:

 • a.

  Doelstelling pilot

 • b.

  Omschrijving van doelstelling(en) die met de pilot worden beoogd en de mate waarin de pilot bijdraagt aan de uitgangspunten en doelstellingen uit de Uitvoeringsagenda

 • c.

  Innovatieve elementen van de pilot

 • d.

  Omschrijving op welke wijze de pilot zich onderscheidt van reeds bestaand voorzieningen en werkwijzen op het gebied van maatschappelijke zorg. Bij voorkeur wordt de meerwaarde van de pilot onderbouwd met een maatschappelijke businesscase.

 • e.

  Beoogde doelgroep

 • f.

  Omschrijving van de doelgroep waar de pilot op is gericht, hoe de doelgroep betrokken is bij de totstandkoming van de pilot en de mate waarin binnen de pilot ruimte is om te onderzoeken of de pilot ook voor andere doelgroepen van meerwaarde/ geschikt is.

 • g.

  Resultaten & monitoring:

 • h.

  Omschrijving van beoogde resultaten inclusief mijlpalen overzicht en manier waarop de voortgang wordt gemonitord.

 • i.

  Gespecificeerde begroting met:

 • j.

  Een overzicht van de verwachtte kosten van de pilot, waarbij wordt aangegeven welke kosten binnen de pilot door de aanvrager(s) zelf of vanuit andere financieringsbronnen gedekt worden en voor welke specifieke kosten subsidie wordt aangevraagd. De volgende kosten dienen tenminste in de begroting inzichtelijk te worden gemaakt:

  • i.

   projectmatige kosten;

  • ii.

   personele uitvoeringskosten waar onder inschaling, FTE & eventuele onregelmatigheidstoeslag;

  • iii.

   overige uitvoeringskosten.

Artikel 8 Aanvullende begrotingsvoorwaarden in het geval van woon-zorg pilots

Naast het bepaalde in artikel 7 dienen in het geval van woon-zorg pilots inzichtelijk te zijn de volgende onderdelen:

 • a.

  Inrichtings- en verbouwingskosten.

 • b.

  Huisvestingskosten, uitgesplitst naar kosten voor huur, onderhoud, nutsvoorzieningen en eventuele servicekosten.

 • c.

  Kosten voor sociaal beheer.

 • d.

  Kosten voor de organisatie van 24/7 aanwezigheid vanuit zorg.

Artikel 9. Beoordeling van de aanvragen

 • 1. Alleen aanvragen die volledig zijn worden behandeld.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de in artikel 7 en artikel 8 van deze regeling omschreven inhoudelijke voorwaarden.

 • 3. Op initiatief van indiener of projectgroep kunnen naar aanleiding van de aanvraag één of meerdere gesprekken ten behoeve van aanscherping volgen. Aanvrager stelt op basis hiervan eventueel het pilotplan of de begroting bij.

 • 4. Burgermeester en wethouders beslissen binnen 13 weken op advies van de projectgroep op de aanvraag. Het is mogelijk deze termijn te verlengen met twee keer vier weken.

 • 5. Verlening vindt plaats voor zover het Investeringsbudget Maatschappelijke zorg Leidse regio dit toelaat.

Artikel 10. Jaarlijks subsidiebudget en verlening

 • 1. Het beschikbare maximale budget voor subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling wordt jaarlijks opgenomen in de begroting van de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio. Het maximum subsidiebudget bedraagt jaarlijks 1 miljoen euro.

 • 2. De aanvraag om subsidie wordt geweigerd indien toekenning zou leiden tot overschrijding van het beschikbare budget.

Artikel 11. Looptijd pilots

De pilots hebben een looptijd tot en met uiterlijk 31 december 2022.

Artikel 12. Verantwoording en vaststelling

 • 1. Gedurende de looptijd van de pilot levert de aanvrager halfjaarlijks een beknopte schriftelijke inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage aan.

 • 2. Om de opbrengsten en vraagstukken gedurende de pilotfase te volgen en bespreken vindt periodiek overleg plaats met de aanvrager(s) & leden van de projectgroep. De frequentie van de overleggen wordt in onderling overleg bepaald.

 • 3. Uiterlijk 13 weken na afloop van de pilot wordt door de aanvrager een inhoudelijk en financiële eindrapportage ingediend die inzicht geeft in de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. De inhoudelijke eindrapportage dient een advies te bevatten over de manier waarop resultaten uit de pilot structureel geborgd en verder verspreid kunnen worden binnen de Leidse regio.

 • 4. Op basis van het inhoudelijk en financieel verslag wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Artikel 13. Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2020. De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio 2020 – 2022

Ondertekening

Bijlage 1:

Aanvraagformulier subsidie Pilots Uitvoeringsagenda Leidse regio 2020- 2022

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door: (indien sprake is van meerdere partijen graag aangeven wie als penvoerder van de aanvraag optreedt)

  Naam organisatie (s):

  KVK

  IBAN

  Naam organisatie die optreedt als penvoerder:

  Adres:

  Contactpersoon:

  Naam:

  Functie:

  Telefoonnummer:

  E-mail:

 • 2.

  Naam gemeente(n) binnen Leidse regio waar de pilot wordt uitgevoerd/ zich op richt:

 • 3.

  Organisatie(s) met wie voor de uitvoer van de pilot moet worden samengewerkt en mate waarin hier al contacten zijn gelegd:

 • 4.

  Korte beschrijving van de pilot.

 • 5.

  Doelstellingen pilot

  Op welke algemene doelen richt de pilot zich (aankruisen van meerdere doelen is mogelijk)

  • °

   Wonen is de basis

  • °

   Inclusieve buurt

  • °

   Preventie en vroegsignalering

  • °

   Laagdrempelige toegang

  • °

   Ondersteuning op maat

 • Omschrijving van doelstelling(en) die met de pilot worden beoogd en mate waarin de pilot bijdraagt aan uitgangspunten/ doelstellingen uit de Uitvoeringsagenda (artikel 1 & 2)

 • 6.

  Innovatieve elementen van de pilot

 • Omschrijf in welk opzicht de pilot onderscheidend is van huidige voorzieningen en werkwijzen op het gebied van maatschappelijke zorg (zoals bijvoorbeeld de organisatie of de inhoud van ondersteuning, type woon-zorgvorm et cetera). Bij voorkeur wordt de meerwaarde van de innovatie onderbouwd middels een maatschappelijke businesscase, waarin is opgenomen welke kansen er worden gezien om na afloop van de subsidieperiode positieve resultaten structureel in te bedden (zowel organisatorisch als financieel) en breder te verspreiden/ toe te passen.

 • 7.

  Beoogde doelgroep

  Omschrijf de doelgroep waar de pilot op is gericht, hoe de doelgroep betrokken is bij de totstandkoming van de pilot en mate waarin binnen de pilot ruimte is om te onderzoeken of de pilot ook voor andere doelgroepen van meerwaarde/ geschikt is. Het begrip doelgroep kan hier breed worden opgevat. Dit kan bijvoorbeeld gaan om inwoners, (wachtlijst)cliënten, buurtbewoners, professionals, ervaringsdeskundigen etc.

 • 8.

  Resultaten & monitoring:

  Omschrijving van de looptijd en beoogde resultaten inclusief mijlpalen overzicht (bijvoorbeeld onderverdeeld in voorbereidingsfase / uitvoeringsfase / afrondingsfase). Omschrijving van de manier waarop de voortgang wordt gemonitord.

  Vragen die hierbij helpend kunnen zijn om te stellen: Wanneer is de pilot succesvol? welke criteria geven inzicht in de mate waarin de pilot al dan niet geslaagd is?

 • 9.

  Gespecificeerde begroting

  Voeg deze apart als bijlage toe, waarbij (voor zover van toepassing) inzicht wordt geboden in de in artikel 7.5 genoemde onderdelen

Ingevulde aanvraagformulieren, inclusief bijlagen, kunnen worden ingediend via de website van de gemeente Leiden of via subsidie@leiden.nlInhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook via deze weg stellen of via uw eigen gemeentelijke contactpersoon.