Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Geldend van 20-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Vaststellen Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht, Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht en Besluit maximaal aantal vergunningen Dordrecht;

overwegende dat er een maximum aantal vergunningen per vergunninghouderssector voor de periode van 1 januari tot 1 juli en de periode van 1 juli tot 1 januari dient te worden vastgesteld;

gelet op artikel 3, lid 5 van de Parkeerverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Afdeling I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Afdeling II MAXIMAAL AANTAL VERGUNNINGEN

Artikel 2 Maximaal aantal vergunningen

Het maximaal aantal vergunningen per sector bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 per sector:

SECTOR

AANTAL VERGUNNINGEN

A

2.460

B

220

C

600

D

850

DA

63

DD

90

E

680

F

500

G

1.200

Afdeling III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 12 januari 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester