Regeling vervallen per 11-11-2022

Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 10-11-2022

Intitulé

Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021

HOOFDSTUK 1 SUBSIDIEREGELS

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend aan een onderwijspartij uit Meierijstad (PO/VO) voor onderwijs innovatieve initiatieven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het initiatief dient aantoonbaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda Meierijstad;

 • 2.

  Er wordt samen gewerkt met andere onderwijs- dan wel onderwijs gerelateerde partijen (zoals kinderopvang/peuteropvang), dan wel bedrijfsleven;

 • 3.

  De samenwerkingspartners leveren aantoonbaar een wezenlijke bijdrage (in geld/middelen/inzet);

 • 4.

  Het project draagt bij aan het benutten van talenten van kinderen, het stimuleren van het onderzoekend karakter van leerlingen en levert een bijdrage aan de voorbereiding en omgang met de veranderende samenleving;

 • 5.

  De activiteiten zijn gericht op kinderen / jeugd in de leeftijd van 0-22 jaar.

Artikel 2 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De hoogte van de aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per initiatief.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 50.000.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat onvolledige aanvragen als ingekomen worden beschouwd op het moment dat deze zijn gecompleteerd.

 • 3.

  In afwijking tot artikel 8 eerste lid van de ASV 2018, vindt er geen indexering plaats.

HOOFDSTUK 2 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij