Regeling vervallen per 11-01-2022

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harlingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 10-01-2022

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harlingen 2021

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet Maatschappelijke ontwikkeling;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Gelet op het bepaalde in de geldende verordeningen op het sociaal domein Gemeente Harlingen;

de verordening maatschappelijke ondersteuning

de verordening Jeugdhulp

de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet

de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

de verordening individuele studietoeslag Participatiewet;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de genoemde verordeningen op het sociaal domein;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harlingen 2021.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in de vergadering van 15 december 2020.

W.R. Sluiter, burgemeester.

S. van der Broek, secretaris.

1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in dit Financieel Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in de Wmo verordening 2021 gemeente Harlingen.

 • 2.

  In dit Financieel Besluit wordt verstaan onder:

 • Eerste meereizende: indien en voor zover het voertuig daartoe de ruimte biedt, de eerste persoon die meereist en dezelfde reis maakt als de Pashouder. Deze persoon mag geen rolstoel en/of scootmobiel gebruiker zijn en moet in staat zijn zelfstandig in het voertuig te stappen.

2. Collectief vervoer, reizigersbijdragen

 • 1.

  De reizigersbijdrage voor personen van 12 jaar tot en met 64 jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,17 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 1,02 per enkele reis.

 • 2.

  De gereduceerde reizigersbijdrage voor kinderen van 4 jaar tot en met 11 jaar en voor personen van 65 jaar en ouder jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,10 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 0,64 per enkele reis.

 • 3.

  Het tarief voor de eerste meereizende is vastgesteld op € 0,92 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 4.

  Het tarief voor de overige meereizenden is vastgesteld op €1,74 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 5.

  Na 25 kilometer is het tarief voor de in lid 1 tot en met lid 4 genoemde personen vastgesteld op €1,74 per kilometer.

 • 6.

  De vervoerder crediteert de reizigersbijdragen van de personen bedoeld in lid 1 t/m 5 aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

3. Financiële tegemoetkoming huurderving

Voor maximaal 6 maanden kan een financiële tegemoetkoming worden verstrekt voor huurderving van een woonruimte. De kosten daarvan worden bepaald door de werkelijke huur van die woonruimte (inclusief verbruik van gas, water en licht).

4. Financiële tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor verhuis- en (her)inrichtingskosten bedraagt € 2.513,57.

 • 2.

  Dit bedrag kan indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

5. Financiële tegemoetkoming vervoerskosten (rolstoel)taxi

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een taxi bedraagt € 1.106,97 per jaar.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1.662,94 per jaar.

 • 3.

  De bedragen uit de leden 1 en 2 kunnen indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

6. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van bepalingen in dit Financieel Besluit , indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harlingen 2021.

Ondertekening