Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Waadhoeke 2021)

Geldend van 29-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Waadhoeke 2021)

De raad van de gemeente Waadhoeke;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021.

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • b.

  begraafplaats: de openbare gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Waadhoeke;

 • c.

  dubbeldiep graf: graf waarin maximaal twee stoffelijke overschotten boven elkaar kunnen worden begraven;

 • d.

  enkeldiep graf: graf waarin maximaal één stoffelijk overschot wordt begraven;

 • e.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting bij of op een graf of op of bij een verstrooiingsplaats;

 • f.

  ( graf )recht: het recht op het begraven en het begraven houden van stoffelijke overschotten in een particulier graf, of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particuliere urnengraf of particuliere urnennis;

 • g.

  keldergraf: regulier graf geconstrueerd met behulp van een betonnen omhulsel dat permanent in de grond blijft zitten;

 • h.

  kindergraf: particulier graf uitsluitend bestemd voor personen jonger dan 12 jaar;

 • i.

  overschrijven: het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een (graf)recht als bedoeld in art. 12 van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Waadhoeke 2020;

 • j.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1)

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2)

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • m.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  verlengen: het verlengen van (graf)rechten als bedoeld in art. 28 Wet op de lijkbezorging;

 • o.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. De tarieventabel kan los van de verordening worden gewijzigd.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het Kalenderjaar;

 • 2. Met betrekking tot de in de tarieventabel genoemde rechten die kunnen worden afgekocht is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten Waadhoeke 2021

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Deze tabel heeft betrekking op de begraafplaatsen in Franeker, St.-Annaparochie, Vrouwenparochie en St.-Jacobiparochie

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier)graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

1.1

Voor een enkeldiep graf in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie,

St.-Jacobiparochie

€ 650,00

1.2

Voor een enkeldiep graf in Franeker

€ 650,00

1.3

Voor een dubbeldiep graf in Franeker

€ 850,00

1.4

Voor een kindergraf

€ 550,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier)graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

1.5

Voor een enkeldiep graf in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie,

St.-Jacobiparochie

€ 1.250,00

1.6

Voor een enkeldiep graf in Franeker

€ 1.250,00

1.7

Voor een dubbeldiep graf in Franeker

€ 1.650,00

1.8

Voor een kindergraf

€ 1.050,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier)graf voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

1.9

Voor een enkeldiep graf in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie,

St.-Jacobiparochie

€ 1.850,00

1.10

Voor een enkeldiep graf in Franeker

€ 1.850,00

1.11

Voor een dubbeldiep graf in Franeker

€ 2.450,00

1.12

Voor een kindergraf

€ 1.550,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier)graf voor een periode van 40 jaar wordt geheven:

1.13

Voor een enkeldiep graf in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie,

St.-Jacobiparochie

€ 2.450,00

1.14

Voor een enkeldiep graf in Franeker

€ 2.450,00

1.15

Voor een dubbeldiep graf in Franeker

€ 3.250,00

1.14

Voor een kindergraf

€ 2.050,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier)graf voor een periode van 50 jaar wordt geheven:

1.15

Voor een enkeldiep graf in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie,

St.-Jacobiparochie

€ 3.050,00

1.16

Voor een enkeldiep graf in Franeker

€ 3.050,00

1.17

Voor een dubbeldiep graf in Franeker

€ 3.650,00

1.18

Voor een kindergraf

€ 2.550,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een (particulier) urnengraf wordt geheven:

1.19

Voor een periode van 10 jaar

€ 550,00

1.20

Voor een periode van 20 jaar

€ 1.050,00

1.21

Voor een periode van 30 jaar

€ 1.550,00

1.22

Voor een periode van 40 jaar

€ 2.050,00

1.23

Voor een periode van 50 jaar

€ 2.550,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnen nis wordt geheven:

1.24

Voor een periode van 10 jaar

€ 550,00

1.25

Voor een periode van 20 jaar

€ 1.050,00

Hoofdstuk 2 Verlengen van rechten

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen met een periode van 5 jaar wordt geheven:

2.1

Voor een enkeldiep graf

€ 350,00

2.2

Voor een dubbeldiep graf

€ 450,00

2.3

Voor een kindergraf

€ 300,00

2.4

Voor een urnengraf

€ 350,00

2.5

Voor een urnen nis

€ 350,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen met een periode van 10 jaar wordt geheven:

2.6

Voor een enkeldiep graf

€ 650,00

2.7

Voor een dubbeldiep graf

€ 850,00

2.8

Voor een kindergraf

€ 550,00

2.9

Voor een urnengraf

€ 650,00

2.10

Voor een urnen nis

€ 650,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen met een periode van 20 jaar wordt geheven:

2.11

Voor een enkeldiep graf

€ 1.250,00

2.12

Voor een dubbeldiep graf

€ 1.650,00

2.13

Voor een kindergraf

€ 1.050,00

2.14

Voor een urnengraf

€ 1.250,00

2.15

Voor een urnen nis

€ 1.250,00

Voor het verlengen bij grafrust en verlengen aanpassen termijn per jaar wordt geheven:

2.16

Verlengen grafrust enkel graf

€ 65,00

2.17

Verlengen grafrust dubbel graf

€ 85,00

2.18

Aanpassen termijnen per jaar, inclusief onderhoudsrecht

€ 65,00

2.19

Aanpassen termijnen onderhoudsrecht

€ 40,00

2.20

Aanpassen termijnen recht

€ 25,00

Hoofdstuk 3 Begraven

Voor het begraven van een overledene wordt geheven:

3.1

In een particulier graf enkel

€ 750,00

3.2

In en particulier graf dubbel

€ 750,00

3.3

In een particulier kindergraf < 12 jaar

€ 400,00

3.4

In een particulier kindergraf < 1 jaar

€ 200,00

3.5

Begraven op kosten van de gemeente in een algemeen graf (inclusief recht voor 10 jaar)

€ 1.100,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van as bussen en urnen

Voor het bijzetten van een as bus of urn wordt geheven:

4.1

In een urnen nis

€ 155,00

4.2

Op een urnengraf

€ 155,00

4.3

In een urnengraf

€ 155,00

4.4

Op een particulier graf

€ 155,00

4.5

In een particulier graf

€ 155,00

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

Voor het verstrooien van as wordt geheven (per gebeurtenis):

5.1

Per plechtigheid, inclusief herdenkingsplaatje

€ 200,00

5.2

Bij as verstrooiing zonder publiek, inclusief herdenkingsplaatje

€ 125,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking

Voor grafbedekking wordt geheven:

6.1

Voor het uitsluitend ondergronds aanbrengen van een grafkelder vervaardigd van beton (verwijderingsbijdrage)

€ 500,00

Hoofdstuk 7 Overschrijven

7.1

Voor het overschrijven van een enkel particulier graf, urnengraf, urnen nis of gedenkplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 25,00

7.2

Voor het overschrijven van een dubbel particulier graf, urnengraf, urnen nis of gedenkplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 50,00

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen stoffelijk overschot

8.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 900,00

8.2

Voor het herbegraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 900,00

8.3

Voor het opnieuw begraven op dezelfde begraafplaats wordt geheven:

€ 750,00

Hoofdstuk 9 Opgraven of verwijderen van as bussen

Voor het opgraven of verwijderen van een as bus(sen) wordt geheven:

9.1

Uit een particulier graf

€ 155,00

9.2

Uit een particulier urnengraf

€ 155,00

9.3

Uit een particulier urnen nis

€ 155,00

Hoofdstuk 10 Rechten voor onderhoud in St.-Annaparochie, Vrouwenparochie, St.-Jacobiparochie

In die gevallen waarbij het graf is uitgegeven of verlengd vóór 1 januari 2020 wordt, ter bestrijding van de kosten van algemeen onderhoud en instandhouding van de begraafplaats een jaarlijks recht geheven van:

10.1

Voor een particulier graf

€ 36,00

10.2

Voor een particulier urnengraf

€ 36,00

10.3

Voor een particulier urnen nis

€ 36,00

Hoofdstuk 11 Rechten voor onderhoud in Franeker voor de onbepaalde duur graven

11.1

Voor een onbepaald duur graf (voor 5 jaar)

€ 200,00

11.2

Voor een onbepaald duur graf (voor 10 jaar)

€ 400,00

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2020,

De voorzitter,

De griffier,