Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening havengelden Leeuwarden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening havengelden Leeuwarden 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020 (kenmerk Z228171-2020)

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening havengelden Leeuwarden 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of zaken of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam een geheel uitmakende voorwerp;

 • b. meetbrief: een door een daartoe bevoegde instantie uitgegeven en in Nederland geldig document betreffende de tonnenmaat en het laadvermogen van een vaartuig;

 • c. binnenschip: een vaartuig - niet zijnde een pleziervaartuig - dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vaart op de binnenwateren;

 • d. vrachtschip: een vaartuig dat hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het vervoer van zaken;

 • e. passagiersschip: een vaartuig, dat middel van openbaar vervoer is of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het bedrijfsmatige vervoer van personen;

 • f. drijvend werktuig: een vaartuig in gebruik als drijvende bok, kraan, baggermolen of zandzuiger;

 • g. sleepboot: een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het slepen of duwen van andere vaartuigen;

 • h. pleziervaartuig: een vaartuig, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor recreatie;

 • i. woonschip: een vaartuig, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik als woning;

 • j. laadvermogen: het in tonnen uitgedrukte verschil tussen zoetwaterverplaatsing van het schip bij de grootst toegelaten diepgang en die van het ledige schip;

 • k. ton: een massa van 1.000 kilogram;

 • l. m2 oppervlakte: het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig;

 • m. gebruik van de haven: het in artikel 2 bedoelde gebruik van de aldaar bedoelde voor de openbare dienst bestemde wateren of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen of voorzieningen;

 • n. havenmeester: de havenmeester van de gemeente Leeuwarden of diens plaatsvervanger;

 • o. dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren in hetzelfde kalenderjaar;

 • p. 7, 14, 21 dagen: een aaneengesloten tijdvak van 7, 14 en 21 dagen in hetzelfde kalenderjaar;

 • q. een maand: een tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand in hetzelfde kalenderjaar;

 • r. kwartaal: een aaneengesloten tijdvak van drie maanden in hetzelfde kalenderjaar;

 • s. halfjaar: een aaneengesloten tijdvak van zes maanden in hetzelfde kalenderjaar;

 • t. jaar: een kalenderjaar;

 • u. Aanwijzingsbesluit ligplaatsen: op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden zijn door het college van burgemeester en wethouders ligplaatsen aangewezen waar met name genoemde categorieën vaartuigen ligplaatsen mogen innemen of mogen aanleggen;

 • v. klasse 1: gemeentelijke ligplaats met sanitaire voorzieningen , watertappunten en afvalcontainers, genoemd in het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen;

 • w. klasse 2: gemeentelijke ligplaats zonder sanitaire voorzieningen en afvalcontainers, genoemd in het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam “havengelden” wordt een recht geheven voor het gebruik overeenkomstig de bestemming met vaartuigen van voor de openbare dienst bestemde in de gemeente gelegen openbare vaarwaters, kaden en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en/of onderhoud of van andere voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in het beheer en/of onderhoud zijn bij de gemeente dan wel het gebruik van de door of vanwege de gemeente aangebrachte voorzieningen, op de locaties als genoemd in het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De havengelden worden geheven van de eigenaar, reder, schipper, huurder of gebruiker van een vaartuig, of degene die het vaartuig heeft gecharterd dan wel degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

 • 1. De havengelden worden geheven naar:

  • a.

   het laadvermogen van het vaartuig, uitgedrukt per ton;

  • b.

   de oppervlakte van het vaartuig, uitgedrukt per 100 vierkante meter;

  • c.

   de lengte van het vaartuig, uitgedrukt in meters; zoals deze blijken uit de meetbrief of ambtshalve worden vastgesteld.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. Het havengeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, zulks met inachtneming van daarin gegeven aanwijzingen en van het bepaalde in het tweede en derde lid.

 • 2. Alle in de tarieventabel genoemde bedragen worden verhoogd met de ingevolge de "Wet op de Omzetbelasting 1968" verschuldigde belasting (de genoemde tarieven zijn exclusief BTW);

 • 3. Voor de toepassing van de tarieven:

  • a.

   geldt als laadvermogen in tonnen van een vaartuig, het aantal tonnen zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

  • b.

   wordt de oppervlakte van een vaartuig gesteld op het product van de grootste lengte en van de grootste breedte, zoals deze blijken uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

  • c.

   wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de grootste lengte, zoals die blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

  • d.

   wordt, in afwijking van het in de onderdelen a, b en c bepaalde, het laadvermogen in tonnen dan wel de grootste breedte en/of de grootste lengte ambtshalve vastgesteld indien de in de onderdelen a, b en c bedoelde meetbrief niet wordt overgelegd of indien deze gegevens niet worden vermeld;

  • e.

   wordt een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend;

  • f.

   wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het desbetreffende soort vaartuig genoemde termijnen gesteld tenzij het in artikel 2 bedoelde gebruik voor een langere termijn is aangevraagd;

  • g.

   geldt voor een camper het tarief van een pleziervaartuig van 8 meter.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1. Het havengeld wordt niet geheven voor:

  • a.

   vrachtschepen - niet zijnde in gebruik als pleziervaartuigen - op doorvaart die aanleggen, mits niet langer dan 24 uur, zon- en feestdagen niet meegerekend en mits zij niet laden of lossen;

  • b.

   vaartuigen, die aan of op een van de scheepswerven in aanbouw zijn of worden hersteld, mits vooraf van het voornemen tot de herstelling alsmede van de afloop van de werkzaamheden schriftelijk aan de havenmeester kennis is gegeven;

  • c.

   vaartuigen, rechtstreeks in gebruik door diensten van rijk, provincie, waterschap en gemeente;

  • d.

   baggermachines en vaartuigen, die gebezigd worden voor het vervoer van baggerspecie, gedurende de tijd dat zij binnen de gemeente in gebruik zijn;

  • e.

   bijboten met een lengte van ten hoogste 5 meter en een breedte van 2,5 meter;

  • f.

   Rode Kruis- en Hospitaalschepen.

 • 2. Tijdens bepaalde, door het college van burgemeester en wethouders nader aan te wijzen evenementen, kan afgezien worden van de heffing van havengelden.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het tijdvak als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De havengelden worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, kwitantie, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 • 2. In geval van contante betaling – en tevens elektronische betaling niet mogelijk is – kan de heffingsambtenaar uit doelmatigheidsoverwegingen het te betalen bedrag afronden op een geheel bedrag van € 0,10 naar beneden.

 • 3. In afwijking van het eerste lid worden de havengelden, die volgens de tarieventabel worden geheven naar het tarief dat geldt voor een abonnement, geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 • 4. In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt bij contante betaling geen kwitantie afgegeven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De havengelden zijn verschuldigd zodra het gebruik van het openbare vaarwater met een vaartuig is aangevangen.

Artikel 10 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de havengelden worden betaald:

  • a.

   op het moment van het doen van de kennisgeving indien deze mondeling wordt gedaan, dan wel

  • b.

   op het moment van het uitreiken van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving, dan wel

  • c.

   op de dag van aankomst van het vaartuig in de haven, overeenkomstig de aangifte, ingeval een abonnement is genomen;

  • d.

   binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2. Bij voortgezet gebruik van de haven, na afloop van de termijn waarover havengeld is verschuldigd, moet opnieuw aangifte worden gedaan op de eerste werkdag van de volgende termijn.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef, onderdeel b, en het tweede lid, kan worden betaald binnen dertig dagen na de dag van aankomst van het vaartuig in de haven, onderscheidenlijk de dag waarop het gebruik of het genot wordt voortgezet, mits voldoende zekerheid tot betaling van het havengeld is gegeven.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van havengelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Ontheffing en overschrijding

 • 1. Ontheffing van havengelden wordt verleend voor vaartuigen waarvan het verblijf wordt voortgezet als gevolg van het gestremd zijn van de scheepvaart ten gevolge van ijsgang of een andere reden van overmacht, mits in dat geval het vaartuig niet wordt geladen of gelost.

 • 2. Van de havengelden die worden geheven naar het tarief van een abonnement wordt, indien het gebruik van de haven is beëindigd voor het verstrijken van het tijdvak, op schriftelijke aanvraag van de belastingplichtige, ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van het verschuldigde bedrag als er in dat tijdvak na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, worden de reeds betaalde havengelden over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn voor het vaartuig dat is vervangen, verrekend met de verschuldigde havengelden over die maanden voor het vervangende vaartuig, met dien verstande, dat indien de laatst genoemde havengelden lager zijn dan het betaalde, teruggaaf van het verschil niet plaatsvindt.

 • 4. Het na de, in het vorige lid bedoelde, verrekening verschuldigde bedrag moet binnen veertien dagen na de vervanging worden betaald.

 • 5. Geen ontheffing wordt verleend, ingeval op aanvraag van de belastingplichtige of op aanwijzing van de havenmeester een andere ligplaats wordt toegewezen voor hetzelfde vaartuig.

Artikel 13 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van deze verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelgeving.

Artikel 154Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening havengelden Leeuwarden 2021”.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. De "Verordening havengelden Leeuwarden 2020", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 4 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2020.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage

Tarieventabel Beroepsvaart 2021

 

Tarieven in Euro's ( exclusief BTW)

Soort vaartuig

Vrachtschip, sleepboot, drijvend werktuig

Passagierschip*

Maatstaf

laadvermogen

oppervlakte

per

100 ton

100 m2

Minimum recht

€ 12,32

€ 12,32

per tijdvak van

 
 

7 dagen

€ 10,68

€ 10,68

14 dagen

€ 15,46

€ 15,46

21 dagen

€ 18,38

€ 18,38

termijnen per abonnement

 
 

1 maand

€ 23,71

€ 23,71

kwartaal

€ 62,26

€ 62,26

halfjaar

€ 115,59

€ 115,59

1 jaar

€ 231,22

€ 231,22

 
 
 

Kenmerk Z228171-2020

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 november 2020

 
 

blad 1 van 3

De griffier,

 
 

TARIEVENTABEL PLEZIERVAARTUIGEN KLASSE 1,2 & KANO/ROEIBOOT 2021

 
 
 

Klasse 1 :

Per strekkende meter

Excl. BTW

Incl. BTW

Pleziervaartuigen Leeuwarden

1 dag

€ 1,41

€ 1,71

Pleziervaartuigen Grou

1 dag

€ 1,20

€ 1,45

Pleziervaartuigen Warten

2 dagen

€ 1,06

€ 1,28

Pleziervaartuigen Jrinsum

1 dag

€ 1,06

€ 1,28

Klasse 2 :

Per strekkende meter

Excl. BTW

incl. BTW

Pleziervaartuigen

1 dag

 
 
 

1/4-1/11

€ 0,54

€ 0,65

 

7 dagen

 
 
 

1/4-1/11

€ 2,80

€ 3,39

 

1 maand

 
 
 

1/4-1/11

€ 7,00

€ 8,47

 

1/11-1/4

€ 3,48

€ 4,21

 

kwartaal

 
 
 

1/4-1/11

€ 17,54

€ 21,22

 

1/11-1/4

€ 8,76

€ 10,60

 

zomerseizoen

 
 
 

1/4-1/11

€ 32,80

€ 39,69

 

winterseizoen

 
 
 

1/11-1/4

€ 11,69

€ 14,14

 

vol jaar

€ 40,06

€ 48,47

Kano / roeiboot

Vast tarief

 

incl BTW

 

1 dag

 
 
 

1/4-1/11

€ 1,62

€ 1,96

 

7 dagen

 
 
 

1/4-1/11

€ 8,17

€ 9,89

 

1 maand

 
 
 

1/4-1/11

€ 20,47

€ 24,77

 

1/11-1/4

€ 10,24

€ 12,39

 

kwartaal

 
 
 

1/4-1/11

€ 51,24

€ 62,00

 

1/11-1/4

€ 25,62

€ 31,00

 

zomerseizoen

 
 
 

1/4-1/11

€ 95,73

€ 115,83

 

winterseizoen

 
 
 

1/11-1/4

€ 34,12

€ 41,29

 

vol jaar

€ 116,89

€ 141,44

kenmerk …

 
 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 november 2020.

 
 
 
 
 
 

De griffier,

 
 
 

Bijlage

Tarieventabel pleziervaart - voorzieningen 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleziervaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Prinsentuin / Noordersingel Leeuwarden

Aansluiting 220V

€ -

€ -

 
 

Water

€ -

€ -

 
 

Wasmachine

€ 3,72

€ 4,50

 
 

Wasdroger

€ 2,89

€ 3,50

 
 

Babyroom

€ -

€ -

 
 

Invalidentoilet met douche

€ -

€ -

 
 

Toilet

€ -

€ -

 
 

Douche

€ -

€ -

 
 
 
 
 
 
 

Pleziervaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Westerkade / Westerplantage Leeuwarden

Aansluiting 220V

€ -

€ -

 
 

Aansluiting 380V

€ -

€ -

 
 

Water

€ -

€ -

 
 

Toilet

€ -

€ -

 
 

Douche

€ -

€ -

 
 
 
 
 
 
 

Pleziervaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Pikmeerhaven Grou

Wasmachine

€ 3,72

€ 4,50

 
 

Wasdroger

€ 2,89

€ 3,50

 
 

Babyroom

€ -

€ -

 
 

Invalidentoilet met douche

€ -

€ -

 
 

Toilet

€ -

€ -

 
 

Douche

€ -

€ -

 
 
 
 
 
 
 

Pleziervaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Warten

Aansluiting 220V

€ -

€ -

 
 

Toilet

€ -

€ -

 
 

Douche

€ 0,41

€ 0,50

 
 
 
 
 
 
 

Pleziervaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Jirnsum

Geen voorzieningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroepsvaart

Locatie

Heffingsmaatstaf

Excl. BTW

Incl. BTW

 

Snekertrekweg

Aansluiting 220V

€ 0,31

per kWh

€ 0,38

per kWh

 

Harlingertrekweg

Aansluiting 220V

€ 0,31

per kWh

€ 0,38

per kWh

 

Lorentzkade

Aansluiting 220V

€ 0,31

per kWh

€ 0,38

per kWh

 

Kanaalweg

Aansluiting 220V

€ 0,31

per kWh

€ 0,38

per kWh

 
 
 
 
 
 
 

kenmerk

 
 
 
 
 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 november 2020.

 
 
 
 
 
 
 

blad 3 van 3

 
 
 
 

De griffier,