Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

Gelet op de artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet;

Gelet op de bepalingen van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021;

Overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over wanneer al dan niet sprake is van uitzicht op inkomensverbetering en in welke gevallen geen individuele inkomenstoeslag wordt verleend;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begripsbepalingen zoals vastgesteld in de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021, zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels.

Artikel 2 Uitzicht op inkomstenverbetering

Uitzicht op inkomensverbetering wordt in ieder geval verondersteld ten aanzien van belanghebbenden die:

 • a.

  op de peildatum uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgen en/of studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF);

 • b.

  tijdens de referteperiode een opleiding als bedoeld in punt a hebben gevolgd;

 • c.

  belanghebbenden die vallen onder de categorieën genoemd onder b van dit artikel komen niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag, tenzij er redenen zijn om alsnog aan te nemen dat er geen sprake is van uitzicht op inkomensverbetering.

Artikel 3 Geen uitzicht op inkomensverbetering

Geen uitzicht op inkomensverbetering wordt in ieder geval verondersteld ten aanzien van personen die:

 • a.

  een langdurig laag inkomen hebben als bedoeld in artikel 3 van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021;

 • b.

  niet vallen onder de categorieën genoemd in artikel 2 van deze beleidsregels;

 • c.

  een hoger inkomen hebben dan bijstandsniveau maar op datum aanvraag op bijstandsniveau leven wegens een minnelijke schuldregeling of WSNP. Na drie jaar aflossing hebben zij wel weer uitzicht op inkomensverbetering;

Artikel 4 Geen inkomenstoeslag

Het college verleent in de volgende gevallen geen individuele inkomenstoeslag:

 • a.

  als er in de laatste 12 maanden van de referteperiode sprake is geweest van het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of re-integratieverplichtingen, waarvoor een maatregel van 20% of meer is opgelegd;

 • b.

  indien één van de beide partners van gehuwden niet voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking komt vanwege de bepalingen van deze beleidsregels.

 • c.

  als bij een andere situatie dan boven genoemd onomstotelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van uitzicht op inkomensverbetering, behoudt het college zich het recht voor de aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag af te wijzen.

Artikel 5 Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien onverkorte toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021, en de “Beleidsregels individuele inkomenstoeslag”, zoals vastgesteld in de collegevergadering d.d. 10 februari 2015 worden gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van Burgemeester en wethouders van 15 december 2020

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021

Algemeen

Deze beleidsregels geven aan wanneer al dan niet sprake is van uitzicht op inkomensverbetering én in welke gevallen geen individuele inkomenstoeslag wordt verleend.

De wettelijke basis ligt in de bepalingen van de Participatiewet (artikel 36) en in de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021.

In deze beleidsregels zijn praktische keuzes gemaakt waarbij het belang en de gelijke behandeling van rechthebbenden voorop staat, en waarbij we de ruimte in de wet maximaal benutten.

Artikel 2 Uitzicht op inkomensverbetering

Het college is van oordeel dat bij deze categorieën aanvragers sprake is van uitzicht op inkomensverbetering. Dit betreft met name personen die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen (studenten). In deze gevallen bestaat in de regel geen recht op een individuele inkomenstoeslag zoals bedoeld in deze regeling.

Artikel 3 Geen uitzicht op inkomensverbetering

Het college geeft in deze beleidsregels aan wanneer geen sprake is van uitzicht op inkomensverbetering'. De bevoegdheid van deze beleidsregel is afgeleid van de Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021. Bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' houdt het college rekening met de omstandigheden van de persoon.

Artikel 4 Geen inkomenstoeslag

Het college verleent in de genoemde gevallen geen individuele inkomenstoeslag.

Dit gaat met name om aanvragers die tijdens de referteperiode verwijtbaar hun arbeids- en/of re-integratieverplichtingen niet zijn nagekomen.

In lid b is bepaald, dat in situaties van gehuwden/samenwonenden, beide partners moeten voldoen aan alle criteria om voor een toeslag in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld indien één van beide partners de re-integratie verplichtingen niet is nagekomen, dan komen zij gezamenlijk niet voor een inkomenstoeslag in aanmerking. Daarnaast is al in de wet vastgesteld dat beide partners tot de doelgroep dienen te behoren. Bijvoorbeeld indien één van beide partners ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan komen beiden niet in aanmerking voor een inkomenstoeslag.

In lid c is geregeld dat ook in bijzondere individuele situaties, anders dan in de algemene bepalingen van deze beleidsregels is genoemd, een inkomenstoeslag kan worden geweigerd indien wordt vastgesteld, dat er sprake is van uitzicht op inkomensverbetering. Deze laatste afwijzingsgrond vergt echter altijd een zorgvuldige individuele beoordeling en dit zal niet lichtvaardig worden toegepast.