Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray houdende regels omtrent maatschappelijke steunregelingen (Maatschappelijke Steunregeling Corona)

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray houdende regels omtrent maatschappelijke steunregelingen (Maatschappelijke Steunregeling Corona)

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Venray;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

 • c.

  Corona: coronavirus, type SARS-CoV-2 (dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt);

 • d.

  Coronacrisis: crisis die zich sinds begin 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

 • e.

  Maatschappelijke activiteiten: de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Venray of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Venray ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 • f.

  Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 5, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die verricht worden door de in artikel 4 genoemde doelgroep.

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Venray.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de organisatie.

 • 2. Op grond van artikel 8, derde lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt wat er aan ondersteuning (welke vorm en bedrag) wordt gevraagd. De financiële situatie van de aanvrager moet duidelijk in beeld worden gebracht. Bij een verzoek om een financiële bijdrage moet duidelijk zijn waar dat voor gebruikt wordt;

  • b.

   Gegevens waaruit blijkt wie de doelgroep van de activiteiten is voor zover het een nieuwe subsidieaanvrager betreft;

  • c.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan (op korte en middellange termijn) van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt;

  • d.

   Gegevens die duidelijk maken dat de ontstane situatie het gevolg is van de coronacrisis;

  • e.

   Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht;

  • f.

   Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de coronacrisis grotendeels op te lossen.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1. Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening in principe direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.

 • 2. Het college kan - op basis van de inhoudelijke impact, het risico of de hoogte van bedrag - in het subsidiebesluit bepalen dat na afloop van de periode en/of activiteit waarvoor de subsidie is verleend wel apart vaststelling van de subsidie plaatsvindt. In dat geval bepaalt het college bij de subsidieverlening tevens op welke wijze en naar welke maatstaven de vaststelling plaatsvindt.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 6 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  De gegevens vermeld in artikel 5 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • b.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

 • c.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

 • d.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

 • e.

  Het doel/intentie van de organisatie sluit niet aan bij de doelen en ambities van de gemeente Venray.

 • f.

  De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.

 • g.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt niet in gevaar te komen.

 • h.

  De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

 • i.

  De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die voor haar van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

 • j.

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • k.

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • l.

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1. Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Maatschappelijke Steunregeling Corona;

 • 2. De uitvoeringsregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

 • 3. Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 december 2020.

de gemeentesecretaris/directeur,

E. Voorn,

de burgemeester,

L. Winants