Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent ontheffingsverlening voor de milieuzone (Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020)

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent ontheffingsverlening voor de milieuzone (Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

Gelet op artikel 87 juncto artikel 62 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

B e s l u i t:

Vast te stellen de Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020.

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Datum van eerste toelating: de datum waarop een voertuig in gebruik is genomen zoals vermeld in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).

 • b.

  Kermis- en circusvrachtauto: vrachtauto die feitelijk gebruikt wordt als kermis- en circusvoertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen en in het kentekenregister aangeduid als kermis- en circusvoertuig.

 • c.

  Milieuzone: ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

 • d.

  Trekker met 4 of meer assen: vrachtauto voor exceptioneel transport die opleggertrekker is als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen en die beschikt over 4 assen of meer.

 • e.

  Verhuisauto: vrachtauto die gebruikt wordt door een verhuisonderneming en bestemd is voor het vervoeren van inboedels.

 • f.

  Vrachtauto voor exceptioneel transport: vrachtauto voor exceptioneel transport als bedoeld in artikel 1, onder c, van het besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.

 • g.

  Vrachtauto: voertuig, aangedreven door een compressiemotor, die niet is ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 kg, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

Artikel 2

 • 1. In de Milieuzone worden vanaf 1 januari 2020 geen vrachtauto’s toegelaten die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kermis- en circusvrachtauto’s, trekkers met 4 of meer assen, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger.

 • 2. Voor de in het eerste lid genoemde vrachtauto’s geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 in de milieuzone worden toegelaten, met dien verstande dat geen ontheffing wordt verleend voor de periode na het verstrijken van 13 jaar na de datum van eerste toelating.

Artikel 3

Aan de vrachtauto’s die zijn opgenomen in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) en die voldoen aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, wordt ontheffing verleend, met dien verstande dat de ontheffing van rechtswege vervalt zodra het voertuig ouder is dan 13 jaar, gerekend vanaf de datum van eerste toelating.

Artikel 4

 • 1. Vrachtauto’s die niet aan de in artikel 2 opgenomen criteria voldoen, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een incidentele dagontheffing.

 • 2. Aan vrachtauto’s voor exceptioneel transport en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger wordt deze dagontheffing verleend, mits bij de aanvraag om ontheffing een bewijsstuk van de ontheffing van de RDW voor exceptioneel transport gevoegd is.

Artikel 5

De ontheffing geldt alleen ten aanzien van verkeersbord C22a van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) dat ziet op het instellen van de milieuzone.

Artikel 6

 • 1. Vrachtauto's die niet voldoen aan de in artikel 2, 3 en 4 opgenomen criteria, kunnen op aanvraag in aanmerking kamen voor een gemeentelijke dagontheffing, waarbij geldt dat:

  • a.

   Per kenteken niet meer dan 12 dagontheffingen per kalenderjaar worden verleend.

  • b.

   Een gemeentelijke dagontheffing wordt verleend voor één kalenderdag, die begint om 0:00 uur en eindigt om 24.00 uur.

 • 2. Voor een gemeentelijke dagontheffing zijn kosten verschuldigd. De kosten voor een dagontheffing staan op de website www.delft.nl.

 • 3. Een dagontheffing wordt ingetrokken indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 7

 • 1. Een langdurige ontheffing wordt uitsluitend verleend wanneer de aanvrager aantoont dat specifieke omstandigheden een langdurige ontheffing noodzakelijk maken.

 • 2. Op een verzoek om een langdurige ontheffing wordt binnen 4 weken beschikt.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing zijn kosten verschuldigd.

 • 4. De ontheffing wordt ingetrokken indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 8

 • 1. In gevallen waarin onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan in afwijking van deze beleidsregels worden beslist. Het eerste lid vindt geen toepassing indien geen duidelijkheid bestaat over de volgende zaken:

  • a.

   Kan er binnen een redelijke termijn aan de toelatingscriteria worden voldaan?

  • b.

   Is dit niet het geval dan moet kunnen worden vastgesteld of regelmatige toegang tot de milieuzone (>12 maal per kenteken per jaar) van levensbelang is voor de rechtspersoon of haar/zijn bedrijf.

  • c.

   Kunnen met de rechtspersoon of het bedrijf afspraken worden gemaakt over een voor alle partijen bevredigende oplossing?

 • 2. Op een verzoek om ontheffing op basis van het eerste lid wordt binnen 4 weken beschikt.

 • 3. Voor deze gemeentelijke ontheffingen zijn kosten verschuldigd.

 • 4. De ontheffing wordt ingetrokken indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 9

Deze regeling treedt daags na publicatie in de stadskrant in werking.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als "Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 08-12-2020;

De burgemeester,

De secretaris,