Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 23-12-2020 t/m 30-04-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand dat de verordening in werking treedt tot en met diezelfde dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is, minus één dag;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar dat de verordening in werking treedt tot en met diezelfde dag in het volgende kalenderjaar minus één dag;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwleges) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde voorwaarden;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwleges) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor activiteiten van een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende vereniging of stichting die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van niet commerciële activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij deze activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en wordt voldaan aan door het college nader vastgestelde beleidsregels.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor berekening van leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreden ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • -

   hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • -

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • -

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1. De legesverordening De Ronde Venen 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening De Ronde Venen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 16 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

 

2021

2020

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag – geen feestdag zijnde – tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 454,00

€ 446,00

1.1.1.2

De onder 1.1.1.1 genoemde dagen, doch op andere dan de daar genoemde tijden

€ 588,00

€ 578,00

1.1.1.3

Zaterdagen op de tijdstippen 11.00, 12.00 of 13.00 uur in het gemeentehuis

€ 776,00

€ 762,00

1.1.1.4

Zaterdagen op een locatie anders dan het gemeentehuis

€ 665,00

€ 653,00

1.1.1.5

Het tarief wordt verhoogd indien voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap éénmalig een trouwlocatie aangewezen dient te worden

€ 279,00

€ 274,00

1.1.1.6

Het tarief wordt verhoogd voor de éénmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor een huwelijk of registratie partnerschap

€ 110,00

€ 108,00

1.1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het aanleveren van getuigen bij een huwelijk of partnerschapsregistratie, per getuige

€ 25,00

€ 10,00

1.1.1.8

Het tarief wordt vastgesteld voor de éénmalige benoeming van een persoon die niet in een andere gemeente is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) éénmalig als zodanig te benoemen voor een huwelijk of registratie partnerschap

€ 376,00

€ 369,00

1.1.1.9

Maandag 14.00 uur en vrijdag 10.00 uur – geen feestdag zijnde – met een bescheiden ceremonie (max 20 personen inclusief bruidspaar en getuigen) zonder persoonlijke toespraak in het gemeentehuis.

€ 198,00

€ 195,00

1.1.2

Het tarief bedraag voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte op:

 
 

1.1.2.1

Maandag t/m vrijdag – geen feestdag zijnde – tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 454,00

€ 446,00

1.1.2.2

De onder 1.1.1.1 genoemde dagen, doch op andere dan de daar genoemde tijden

€ 588,00

€ 578,00

1.1.2.3

Zaterdagen op de tijdstippen 11.00, 12.00 of 13.00 uur in het gemeentehuis

€ 776,00

€ 762,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 665,00

€ 653,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 665,00

€ 653,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering

n.v.t.

n.v.t.

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering

€ 41,10

€ 40,40

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 
 

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

n.v.t.

n.v.t.

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

n.v.t.

n.v.t.

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als bedoeld in de subonderdelen 1.1.6.1 en 1.1.6.2:

 
 

1.1.7.1

voor de periode van een maand

n.v.t.

n.v.t.

1.1.7.2

voor de periode van drie maanden

n.v.t.

n.v.t.

1.1.7.3

voor de periode van zes maanden

n.v.t.

n.v.t.

1.1.7.4

voor de periode van een jaar

n.v.t.

n.v.t.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,15

€ 9,95

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

n.v.t.

 

1.1.10

Indien een in de gemeente te sluiten huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt geannuleerd nadat melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de gemeente heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van

€ 85,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 55,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 55,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

€ 55,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

€ 30,70

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

€ 49,65

1.2.6.1

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

€ 4,95

1.2.6.2

In afwijking van 1.2.6.1 worden de tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.6.1 tot en met 1.2.5.5, voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, bij meerdere documenten op hetzelfde adres, per bezorging verhoogd met

€ 9,50

€ 9,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 
 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

€ 34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie vermeerderd met

n.v.t.

n.v.t.

1.3.2.3

bij een afgifte buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie vermeerderd met

n.v.t.

n.v.t.

1.3.2.4

bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

n.v.t.

n.v.t.

1.3.3

Voor de toepassing van de subonderdelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3 wordt onder reguliere openingstijden verstaan:

n.v.t.

n.v.t.

 

[uren, bijvoorbeeld 09.00 – 14.00 uur] op [dagen, bijvoorbeeld: werkdagen van maandag tot en met vrijdag].

 
 

1.3.4

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basis registratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,55

€ 11,35

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

n.v.t.

n.v.t.

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

n.v.t.

n.v.t.

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,75

€ 7,60

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,45

€ 10,25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 5,40

€ 5,30

Hoofdstuk 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming

1.6.1

Het tarief bedraagt voor de behandeling van een ongegronde of buitensporige aanvraag in verband met de rechten van betrokkene als bedoeld i artikelen 15 t/m 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 
 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

 

met een maximum per bericht van

€ 5,35

€ 5,25

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 24,00

€ 23,60

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,35

€ 5,25

1.6.1.3

Vervallen

 
 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1 en 1.6.1.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 
 

1.6.3

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 22,15

€ 21,75

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 22,15

€ 21,75

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

n.v.t.

n.v.t.

1.7.1.4

een afschrift van de voorjaarsnota of Kadernota

€ 22,15

€ 21,75

1.7.1.5

een exemplaar van de bouwverordening

€ 37,40

€ 36,75

1.7.1.6

een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening

€ 37,40

€ 36,75

1.7.1.7

een exemplaar van de brandveiligheidsverordening (Vervallen)

 
 

1.7.1.8

een exemplaar van de plantoelichting/voorschriften van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan m.u.v. plannen voor het landelijk gebied

€ 64,90

€ 63,75

1.7.1.9

een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan met uitzondering van plannen voor het Landelijk Gebied

€ 19,90

€ 19,55

1.7.1.10

een CD-rom (plantoelichting/voorschriften en plankaarten) van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan met uitzondering van plannen voor het Landelijk Gebied.

€ 77,25

€ 75,90

1.7.1.11

een exemplaar van de plantoelichting/voorschriften van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het Landelijk Gebied

€ 61,35

€ 60,25

1.7.1.12

een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het Landelijk Gebied, per plankaart op groot formaat

€ 40,85

€ 40,15

1.7.1.13

een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het Landelijk Gebied, per plankaart op A3 formaat

€ 0,50

€ 0,50

1.7.1.14

een exemplaar van een boekwerk met detailplankaarten van een voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het Landelijk Gebied

€ 34,00

€ 33,40

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 
 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per verslag

€ 6,80

€ 6,70

1.7.2.1.1.1

een afschrift van het verslag van een raadscommissie

€ 6,80

€ 6,70

1.7.2.1.1.2

een exemplaar van de openbare notulen van het college van burgemeester en wethouders per vergadering

€ 2,45

€ 2,40

1.7.2.1.1.3

een exemplaar van de verordening van meer dan 14 pagina’s uit het verordeningenregister, voor zover niet in de tarieventabel reeds voor een met naam genoemde verordening een ander tarief is vastgesteld

€ 7,00

€ 6,90

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 9,30

€ 9,15

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

€ 61,90

€ 60,80

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 61,90

€ 60,80

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 61,90

€ 60,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 
 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

n.v.t

n.v.t

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

 
 

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 
 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 61,30

€ 60,20

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 61,30

€ 60,20

1.7.3.2.3

op de openbare notulen van het college van burgemeesters en wethouders voor een kalenderjaar

€ 37,10

€ 36,45

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

n.v.t

n.v.t

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

n.v.t

n.v.t

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.5.1

een afschrift van de belastingverordening, per pagina

n.v.t.

n.v.t.

1.7.5.2

een afschrift als bedoeld in artikel 141 van de Gemeentewet, per pagina

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften van vergunningen, besluiten of (ruimtelijke) plannen met bijlagen of wegenkaarten behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2. De eerste vijf kopieën die worden verstrekt op A4 of A3 formaat zijn gratis, bij het verstrekken van meer dan vijf kopieën of een ander formaat dan wel het digitaal verstrekken daarvan geldt het volgende tarief:

 
 

1.8.1.1

een fotokopie in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,30

€ 0,30

1.8.1.2

een fotokopie in formaat A3, per bladzijde

€ 0,60

€ 0,60

1.8.1.3

een fotokopie in formaat groter dan A3, per bladzijde

€ 10,50

€ 10,10

1.8.1.4

de tarieven genoemd in de onderdelen 1.8.1.1, 1.8.1.2 en 1.8.1.3 worden in geval van verzending per post van het materiaal vermeerderd met een bedrag van

€ 5,30

€ 5,20

1.8.1.5

een scan te verzenden A3-formaat of kleiner, per e-mail per scan

€ 2,65

€ 2,60

1.8.1.6

een scan te verzenden groter dan A3 formaat, per e-mail per scan

€ 5,30

€ 5,20

1.8.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van onderzoek in het archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,15

€ 18,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,45

€ 10,25

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,75

€ 10,25

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 10,45

€ 10,25

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10,45

€ 10,25

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaar publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 10,45

€ 10,25

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

n.v.t.

n.v.t.

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

n.v.t.

n.v.t.

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 11,55

€ 11,35

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,40

€ 5,30

1.9.4

tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 11,55

€ 11,35

1.9.5

tot een waarmerking van stukken

€ 4,90

€ 4,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 
 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

n.v.t.

n.v.t.

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

n.v.t.

n.v.t.

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 158,55

€ 155,75

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 64,25

€ 63,10

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 64,25

€ 63,10

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.13.1

tot het verstrekken van een gemeentegarantie

n.v.t.

n.v.t.

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 14 Markten

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 Marktverordening:

€ 64,25

€ 63,10

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in de Marktverordening

n.v.t.

n.v.t.

1.14.3

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2:

n.v.t.

n.v.t.

1.14.4

doorhaling van de inschrijving op de wachtlijst bedoeld in de Marktverordening:

n.v.t.

n.v.t.

1.14.5

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 5 van het Marktreglement De Ronde Venen 2013:

€ 31,90

€ 31,35

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 64,25

€ 63,10

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde heffing

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,50

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 57,50

€ 56,50

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,60

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 230,55

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 230,55

€ 226,50

1.16.1.4

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 138,45

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 
 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 34,85

€ 34,25

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening]

 
 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie en nutsvoorzieningen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en een melding in verband met het verkrijgen van een vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld artikel 5, lid 1 van de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en bedraagt

€ 234,00

€ 244,00

1.17.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het registeren van melding plichtige werkzaamheden aan kabels en leidingen, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 en artikel 5 lid 4 van de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en bedraagt

€ 136,00

€ 131,00

1.17.1.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanbrengen van administratieve wijzigingen in een verleende vergunning, gegeven instemming en het verwerken van een melding als bedoeld in artikel 9 van de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 bedraagt

€ 58,00

€ 56,00

1.17.1.1.2

Het tarief voor het afhandelen van een calamiteit als bedoeld in artikel 6 lid 1 van Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en artikel 4 van de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 bedraagt, per afzonderlijke calamiteit

€ 58,00

€ 56,00

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met de daarvoor geldende tarieven.

n.v.t.

n.v.t.

1.17.1.3

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met de daarvoor geldende tarieven

n.v.t.

n.v.t.

1.17.1.4

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

n.v.t.

€ 155,75

1.17.1.5

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

n.v.t.

€ 155,75

1.17.1.6

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.6 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 42,60

€ 33,25

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 64,25

€ 63,10

1.18.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

n.v.t.

n.v.t.

1.18.1.4

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2014

€ 43,35

€ 42,60

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.18.2.1

tot het verkrijgen van een éénmalige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen met een geldigheidstermijn van maximaal drie maanden

€ 180,75

€ 177,55

1.18.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor de duur van maximaal één jaar

€ 270,60

€ 265,80

1.18.2.3

tot het verkrijgen van een bijzondere toestemming voor laden en lossen, als bedoeld in bijlage 1 van het ADR-verdrag (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) voor de duur van maximaal één jaar

€ 92,65

€ 91,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 A.P.V. (reclame):

 
 

1.19.1.1

a. Voor sandwichborden

n.v.t

n.v.t

1.19.1.1

b. Voor overig gebruik

n.v.t

n.v.t

1.19.1.2

Het verlenen van een vergunning met betrekking tot handelsreclame

n.v.t

n.v.t

1.19.1.2

Tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoel in artikel 4:15 A.P.V.:

 
 

1.19.1.2

a. Voor maximaal een jaar:

n.v.t

n.v.t

1.19.1.2

b. Voor meer dan een jaar:

n.v.t

n.v.t

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 A.P.V.

 
 

1.19.1.3

a. Voor maximaal een jaar:

€ 64,25

€ 63,10

1.19.1.3

b. Voor meer dan een jaar:

€ 124,70

€ 122,50

1.19.1.4

tot het verkrijgen een collecte vergunning ex. artikel 5:13 A.P.V.

 
 

1.19.1.4

a. Voor één jaar

n.v.t

n.v.t

1.19.1.4

b. Voor onbepaalde tijd

n.v.t

n.v.t

1.19.1.5

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het landen en/of opstijgen van een helikopter op of vanaf niet als luchtvaartterreinen aangewezen terreinen bedraagt per keer dat er geland en opgestegen wordt:

€ 92,35

€ 90,70

1.19.1.6

tot het verkrijgen een ontheffing in het kader van artikel 4:18 lid 4 A.P.V.

€ 64,25

€ 63,10

1.19.1.7

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de A.P.V.

€ 285,40

€ 280,35

1.19.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2:29 A.P.V. (sluitingstijd):

 
 

1.19.1.8

een vergunning sluitingsuur als bedoeld in de A.P.V.

 
 

1.19.1.8

voor een dag

€ 11,70

€ 11,50

1.19.1.8

voor een week of een gedeelte daarvan, doch langer dan drie dagen

€ 18,35

€ 18,05

1.19.1.8

voor een dag per week gedurende een maand

€ 27,75

€ 27,25

1.19.1.8

voor een dag per week gedurende een jaar

€ 54,45

€ 53,50

1.19.1.8

Voor iedere dag extra per week gedurende een jaar

€ 54,45

€ 53,50

1.19.1.9

een vergunning ex. Artikel 5:18 A.P.V. tot het in de gemeente innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren:

 
 

1.19.1.9

a.

 
 

1.19.1.9

b. geldig voor onbepaalde tijd

€ 64,25

€ 63,10

1.19.1.9

c. voor één dag tot maximaal een week

€ 31,60

€ 31,05

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,30

€ 0,30

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 0,30

€ 0,30

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 32,60

€ 32,05

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 64,25

€ 63,10

1.19.2.5

stukken welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 64,25

€ 63,10

1.19.2.6

een beschikking op aanvraag voor meerdere jaren, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 126,80

€ 124,55

1.19.2.7

uittreksels welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,55

€ 10,35

1.19.2.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van vergunning ‘verwijderen afvalstoffen’ als bedoeld in hoofdstuk 2 van de A.P.V.

n.v.t

n.v.t

1.19.2.9

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
 

voor een in te nemen oppervlakte groter dan 15 m2

€ 187,10

€ 183,80

 

voor een in te nemen oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2

€ 53,90

€ 52,95

1.19.2.10

wanneer voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van de in deze tarieventabel bedoelde vergunningen publicatie in één of meer dag- of nieuwsbladen, daaronder begrepen de Staatscourant, noodzakelijk is, worden de omschreven tarieven verhoogd met een bedrag per publicatie.

 
 

1.19.2.11

indien het onder 1.19.2.10 bedoelde tarief wordt berekend zal voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager hiervan mededeling worden gedaan.

 
 

1.19.2.12

in de in artikel 1.19.2.10, 1.19.2.11 bedoelde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.19.2.13

voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

2.1.4

in behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

Intake

 
 
 

Het voeren van een gesprek in verband met een voorgenomen project voor ambtelijk advies over de procedure wat kan resulteren in een ruimtelijke verkenning; een conceptaanvraag of een vergunningsaanvraag (Wabo).

€ 0,00

€ 0,00

2.2.2

Ruimtelijke verkenning

 
 

2.2.2.1

Tarief voor het in behandeling nemen van een ruimtelijke verkenning bestaande uit minimaal twee bouwstenen/toetsingscomponenten voor een project

€ 460,40

€ 452,25

2.2.2.2

Indien de aanvrager één van onderstaande extra bouwstenen toevoegt aan de ruimtelijke verkenning, bedraagt het tarief per extra bouwsteen:

€ 230,20

€ 236,25

 

o Ruimtelijke Ordening (toets bestemmingsplan en ruimtelijk beleid)

 
 
 

o Stedenbouw (ruimtelijke inpassing)

 
 
 

o Volkshuisvesting

 
 
 

o Verkeer en parkeren

 
 
 

o Economische Zaken

 
 
 

o Welstand/monumentencommissie

 
 
 

o Cultuurhistorie (archeologie, bouwhistorie, cultuurlandschap)

 
 
 

o Milieu

 
 
 

o Recreatie en toerisme

 
 
 

o Duurzaamheid

 
 
 

o Landschap en water

 
 
 

o Grondzaken

 
 
 

o Inrichting en beheer openbare ruimte

 
 
 

o Sport, welzijn, zorg, onderwijs

 
 
 

o Omgevingszaken (welke procedure)

 
 

2.2.2.3

Als naar aanleiding van de toetsing van de ruimtelijke verkenning een aangepaste ruimtelijke verkenning ter beoordeling wordt ingediend, bedraagt het tarief naast genoemd percentage van de eerder in rekening gebrachte leges van de betreffende bouwstenen/toetsingscomponenten, mits er geen sprake is van een wezenlijk ander plan.

50%

50%

2.2.3

Concept aanvraag: Het tarief tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning bedraagt € 76 per uur met een minimum van€ 3.800 (50 x € 76). Vooraf zal de aanvrager/initiatiefnemer hiervan op de hoogte worden gesteld.

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief naast genoemd bedrag onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 240,50

€ 236,25

2.3.1.1.1

vermeerderd met 4% voor het deel van de bouwkosten tot € 1.000.000

 
 

2.3.1.1.2

vermeerderd met 3,75% voor het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000.

 
 

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, naast genoemd percentage van de bouwkosten:

0,08%

0,08%

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Werkelijke kosten op basis van offerte

Werkelijke kosten op basis van offerte

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

naast genoemd percentage van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

met een maximum extra bedrag van € 1.000

10%

10%

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

€ 0,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 540,90

€ 531.35

2.3.2.1.1

vermeerderd met 4,5 % van het bedrag waarmee de aanlegkosten € 10.000 te boven gaan

 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 344,80

€ 338,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast, (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 614,20

€ 603,35

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3246,50

€ 3189,05

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 614,20

€ 603,35

2.3.3.5

indien de aanvraag, een project van het provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

Werkelijke kosten op basis van offerte

Werkelijke kosten op basis van offerte

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van het nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

Werkelijke kosten op basis van offerte

Werkelijke kosten op basis van offerte

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 614,20

€ 603,35

2.3.3.8

Het tarief bedoeld in 2.3.3.2 t/m 2.3.3.4 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde resterende (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.3.8a

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.3.8 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Zie 2.3.3

 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.5.1

een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte tot en met 100 m²

€ 695,75

€ 683,45

2.3.5.1.1

vermeerderd met naast genoemd bedrag per m² oppervlakte van het gebouw groter dan 100 m² tot en met 500 m²

€ 1,00

€ 1,00

2.3.5.2

een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte groter dan 500 m²

€1.128,25

€1.108,30

2.3.5.2.1

vermeerderd met naast genoemd bedrag per m² oppervlakte van het gebouw groter dan 500 m²

€ 0,35

€ 0,35

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Gemeente De Ronde Venen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 274,55

€ 269,70

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 187,90

€ 184,55

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Gemeente De Ronde Venen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 187,90

€ 184,55

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten, waarvoor een advies van de monumentencommissie nodig is en onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 en 2.3.6.2 bedraagt het tarief voor het inwinnen van advies bij de monumentencommissie

€ 117,70

per uur.

€ 115,60

per uur.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads of dorpsgezicht

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 230,20

€ 226,10

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,30

€ 259,60

2.3.9

Uitweg/inrit

n.v.t.

n.v.t.

2.3.10

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.10.1

1 t/m 5 bomen

€ 90,85

€ 89,25

2.3.10.2

6 t/m 10 bomen

€ 108,35

€ 106,45

2.3.10.3

11 t/m 25 bomen

€ 126,95

€ 124,70

2.3.10.4

Meer dan 25 bomen

€ 148,60

€ 146,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met artikel 2.10, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

€ 170,30

€ 167,30

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen

€ 540,90

€ 531,35

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 540.90

€ 531,35

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora en fauna-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 540,,0

€ 531,35

2.3.14

Andere activiteiten

n.v.t.

n.v.t.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5 eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.16.1

Beoordeling milieukundig bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5725 uitgave 2009, naar historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid

€ 190,00

(2 x 95,00)

€ 185,00

(2 x 92,50)

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009, naar bodemgesteldheid

€ 285,00

(3 x 95,00)

€ 277,50

(3 x 92,50)

2.3.16.1.3

voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek als bedoeld in de NTA 5755, uitgave 2010

€ 380,00

(4 x 95,00)

€ 370,00

(4 x 92,50)

2.3.16.1.4

voor de beoordeling van een onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707, uitgave 2003

€ 285,00

(3 x 95,00)

€ 277,50

(3 x 92,50)

2.3.16.1.5

voor de beoordeling van een plan van aanpak

€ 285,00

(3 x 95,00)

€ 277,50

(3 x 92,50)

2.3.16.1.6

Indien de uitkomst van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem besproken dient te worden met vertegenwoordigers van een ander bevoegd gezag, wordt het tarief verhoogd met:

€ 285,00

(3 x 95,00)

€ 277,50

(3 x 92,50)

2.3.16.2

Beoordeling archeologisch bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.2.1

voor de beoordeling van een programma van eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, volgens de meest actuele Kwaliteitsnorm voor Nederlandse Archeologie

€ 740,15

€ 727,05

2.3.16.2.2

voor de beoordeling van een plan van aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 469,65

€ 461,35

2.3.16.2.3

voor de beoordeling van rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikelen 39, tweede lid, 40, eerste lid en 41, eerste lid Monumentenwet

€ 649,30

€ 637,80

2.3.16.3

Geluid

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.3.1

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 545,25

€ 535,60

2.3.16.3.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag hogere grenswaarden, ingevolge artikel 83 Wet geluidshinder

€ 721,55

€ 708,80

2.3.16.4

Luchtkwaliteit

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 
 

voor de beoordeling van een onderzoek luchtkwaliteit

€ 361,30

€ 354,90

2.3.17

Advies

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 768,00

€ 754,00

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen één jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt naast genoemd percentage van de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

50 %

50 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van niet verder in behandeling nemen of intrekking aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

2.5.1.1

Indien besloten wordt de aanvraag niet verder in behandeling te nemen omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningsvereisten, bestaat aanspraak op teruggaaf van 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges tot € 5000 aan legeskosten: voor het meerdere aan leges bestaat aanspraak op teruggaaf van 90%.

 
 

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, bestaat aanspraak op teruggaaf van 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges tot € 5000 aan legeskosten; voor het meerdere aan leges bestaat aanspraak op teruggaaf van 90%.

 
 

2.5.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges tot € 5000 aan legeskosten; voor het meerdere aan leges bestaat aanspraak op teruggaaf van 80%.

 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt naastgenoemd percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

10%

10%

2.5.2.2

Wanneer een omgevingsvergunning na één jaar na verlening van de vergunning wordt ingetrokken, wordt geen leges teruggegeven.

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt naast genoemd percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

10%

10%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de omgevingsvergunning bij rechterlijke uitspraak

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf: een bedrag van minder dan € 100 wordt niet teruggegeven.

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen. Van de leges verschuldigd op grond van deonderdelen 2.3.17en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

€ 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 240,50

€ 236,25

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 5.411,00

€ 5.316,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6. eerste lid, onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 1.623,00

€ 1.594,00

2.8.3

Het tarief als bedoeld in 2.8.1 en 2.8.2 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 
 

2.8.3.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet genoemde beschikking

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:

€ 175,50

€ 172,40

Hoofdstuk 10 Persoonsgebonden beschikking voor permanente bewoning

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoners van recreatiewoningen, recreatieappartementen, caravans of chalets:

€ 540,90

€ 531.35

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 270,55

€ 265,75

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening]

zie 1.19.1.7

zie 1.19.1.7

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening]

zie 1.19.1.8

zie 1.19.1.8

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

 
 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 64,25

€ 63,10

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 53,60

€ 52,65

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 64,25

€ 63,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in, artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.2.1.1

een klein evenement, gedefinieerd als een evenement waarbij standaard vergunningsvoorwaarden, met beperkte adviezen van toepassing zijn

€ 16,20

€ 15,90

3.2.1.2

Voor een middelgroot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor adviesaanvragen noodzakelijk zijn van eigen diensten, hulpdiensten en overige diensten en waarbij aanvullende voorwaarden in de vergunning worden opgenomen

€ 37,80

€ 37,15

3.2.1.3

Voor een groot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor adviesaanvragen noodzakelijk zijn van eigen diensten, hulpdiensten en overige diensten, waarbij aanvullende voorwaarden in de vergunning worden opgenomen en waarvoor vooroverleg en toezicht is vereist.

€ 162,35

€ 159,50

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 16,20

€ 15,90

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 37,80

€ 37,15

3.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met de aanvraag van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 0,00

€ 0,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning, de verlenging of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 
 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 280,10

€ 275,15

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 280,10

€ 275,15

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in <artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>:

 
 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 64,25

€ 63,10

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 64,25

€ 63,10

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 64,00

€ 62,85

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (Vervallen

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.7.1.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 2.407,00

€ 2.015,00

3.7.1.2

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 
 

3.7.1.2.1

Indien het een eerste opvanglocatie betreft

€ 532,00

€ 465,00

3.7.1.2.2

Indien het een tweede of volgende locatie betreft

€ 319,00

€ 279,00

3.7.2.1

Indien de in 3.7.1.1. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen en er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

75%

3.7.2.2

Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf 50% van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

50%

3.7.2.3

Indien de in 3.7.1.2.1 en 3.7.1.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

75%

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 64,00

€ 62,85