Regeling vervallen per 31-12-2021

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 3 november 2020

Kenmerk: 5.9/2020002070

Uitgegeven: 21 december 2020

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteitenplan: het document met het gemeentelijk uitvoeringsplan dat ten grondslag ligt aan deze subsidieaanvraag;

 • b.

  facelift: het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud aan vastgoed/de omgeving of cosmetische/lichte opwaardering van vastgoed/de omgeving zonder dat er sprake is van substantiële integrale verbetering van vastgoed/de omgeving;

 • c.

  herontwikkeling: herontwikkeling van verouderde of ongeschikte gebieden/vastgoedlocaties;

 • d.

  proceskosten: kosten voor het faciliteren van samenwerking van partijen ten behoeve van het project en/of kosten voor communicatie en monitoring van het project;

 • e.

  transformatie: herontwikkeling van een gebied of vastgoedlocatie, waarbij de huidige functie wordt onttrokken en het gebied een nieuwe, beter passende functie wordt gegeven.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of ruimtelijk-economische structuur in de kernen van Coevorden (stad), Beilen en Roden te versterken.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke ingrepen die zijn opgenomen in het activiteitenplan. Deze fysieke ingrepen zijn ten behoeve van de kernen van Coevorden, Beilen en Roden en zijn gericht op:

 • a.

  de aanpak van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, zoals sloop, facelifts, herontwikkeling en/of transformatie, en/of

 • b.

  een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als onderdeel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen, waaronder een activiteitenplan.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de begroting een integrale exploitatieraming te bevatten op projectniveau en -planning voor de projecten die uitgevoerd worden. Indien sprake is van cofinanciering dient aangegeven te worden welke partijen in welke mate mede-investeren in geld of op welke andere manier zij een bijdrage leveren.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten zoals opgenomen in de begroting voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van proceskosten.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten tot de volgende maxima per gemeente:

 • a.

  Coevorden € 600.000,--

 • b.

  Midden-Drenthe € 250.000,--

 • c.

  Noordenveld € 250.000,--.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.100.000,--.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd dat de activiteiten voor 31 december 2023 zijn afgerond.

Artikel 12 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt op 31 december 2021.

Ondertekening