Besluit van de raad van de gemeente Heemstede voor het bepalen van een beslistermijn schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Heemstede 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Heemstede voor het bepalen van een beslistermijn schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Heemstede 2021)

Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Heemstede 2021

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de commissie Samenleving;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Heemstede 2021

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Heemstede 2021.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020.