Regeling vervallen per 18-01-2024

Nadere regels voor de graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente De Ronde Venen 2011

Geldend van 08-12-2018 t/m 17-01-2024

Intitulé

Nadere regels voor de graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente De Ronde Venen 2011

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

   begraafplaats(en):

   • -

    de gemeentelijke begraafplaats aan de Bijdorplaan te Abcoude;

   • -

    de gemeentelijke begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Baambrugge;

   • -

    de gemeentelijke begraafplaats aan de Ringdijk te Wilnis;

  • b.

   graf: een zandgraf of grafkelder.

  • c.

   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet.

  • d.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

  • e.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

  • f.

   particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

   • g.

    algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

   • h.

    particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

   • i.

    particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

   • j.

    particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

   • k.

    grafbedekking: een gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

   • l.

    gedenkteken: een steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.

   • m.

    grafbeplanting: gewassen en losse bloemen en planten.

   • n.

    kindergraf: een zandgraf bestemd voor het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen die niet ouder zijn geworden dan twaalf jaar.

   • o.

    college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.

HOOFDSTUK 2 INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN

Artikel 2.1 Termijn van uitgifte

 • 1. De termijn van uitgifte van een particulier graf bedraagt twintig of dertig jaar.

 • 2. De termijn van uitgifte van een particulier urnengraf bedraagt tien of twintig jaar.

 • 3. De termijn van uitgifte van een particuliere urnennis bedraagt tien of twintig jaar.

Artikel 2.2 Aantal lijken in particuliere en algemene graven

 • 1. In particuliere graven kunnen maximaal twee lijken worden begraven en tevens vier asbussen worden bijgezet.

 • 2. In algemene graven kunnen maximaal twee lijken worden begraven.

 • 3. In kindergraven kunnen maximaal twee lijken worden begraven. De maximale kistlengte bedraagt 1,70 meter.

 • 4. In particuliere urnengraven kunnen maximaal vier asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 5. In urnennissen kunnen, afhankelijk van het formaat en de wijze van bijzetten, één of twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 2.3 Kindergraven

 • 1. Op de begraafplaatsen te Abcoude en Wilnis worden slechts particuliere kindergraven uitgegeven. Algemene kindergraven worden niet uitgegeven.

 • 2. Op de begraafplaats te Baambrugge worden geen kindergraven uitgegeven.

HOOFDSTUK 3 GEDENKTEKENS EN GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 3.1 Aanvraag vergunning gedenkteken

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag om een vergunning tot het hebben van een gedenkteken wordt een werktekening ingediend.

 • 2. De aanvraag vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en handtekening van de rechthebbende op het graf;

  • b.

   de naam van de opdrachtgever;

  • c.

   een aanduiding van de plaats (vak en nummer) van het graf.

 • 3. De werktekening vermeldt in ieder geval:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt zijn of anderszins zijn bevestigd en van welk materiaal;

  • d.

   volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie; de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3.2 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk aan aanvrager medegedeeld.

Artikel 3.3 Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. Ieder gedenkteken waarin glas verwerkt is dient te voldoen aan nadere voorschriften.

 • 3. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen de lengte en de breedte van het graf niet overschrijden.

 • 4. De onderdelen moeten in beginsel vast aan het gedenkteken zijn verbonden. Dit ter beoordeling aan het college.

 • 5. Behoudens het bepaalde in het derde lid dienen losse materialen, zoals boomschors, grind, kiezels, etc., aangebracht te worden binnen een opsluiting rondom, zoals bijvoorbeeld een raamwerk van steen, om zijdelingse uitstroom van het losse materiaal te voorkomen. Het losse materiaal dient op zodanige wijze te worden aangebracht dat het als geheel terugneembaar is en derhalve dient er tevens een bodemafdichting, zoals bijvoorbeeld een (wortel)doek, te worden aangebracht.

 • 6. Het grafnummer wordt op de achterzijde van het gedenkteken (rechtsonder) gegraveerd. Het grafnummer is 3 millimeter diep. De teksthoogte van het grafnummer bedraagt minimaal 2,50 centimeter en maximaal 5,00 centimeter. De bovenzijde van het grafnummer bevindt zich 15 centimeter boven het maaiveld.

 • 7. Het is toegestaan op particuliere graven zowel een staand gedenkteken als een liggend gedenkteken te plaatsen.

 • 8. Op algemene graven is uitsluitend een staand gedenkteken óf een liggend gedenkteken toegestaan.

Artikel 3.4 Afmetingen van gedenkteken

1.De maximale afmetingen (in meters) van gedenktekens zijn:

Lengte

Breedte

Hoogte

Dikte

Particulier graf

Begraafplaats te Abcoude

Gedenkteken staand

1,00

1,00

0,12

Gedenkteken liggend

2,00

1,00

0,30

0,10

Begraafplaats te Baambrugge

Gedenkteken staand

1,00

1,00

0,12

Gedenkteken liggend

2,00

1,00

0,30

0,10

Begraafplaats te Wilnis

Gedenkteken staand

0,85

0,90

0,70

(minimale afmetingen)

0,30

0,50

0,06

Gedenkteken liggend

1,90

0,85

0,10

(minimale afmetingen)

0,95

0,50

0,06

Algemeen graf

Begraafplaats te Abcoude

Gedenkteken staand

0,80

0,75

0,10

Gedenkteken liggend

0,80

0,80

0,20

0,10

Begraafplaats te Baambrugge

Gedenkteken staand

0,80

0,75

0,10

Gedenkteken liggend

0,80

0,80

0,20

0,10

Begraafplaats te Wilnis

Gedenkteken staand

0,80

0,75

0,10

(minimale afmetingen)

(0,50)

(0,40)

(0,05)

Gedenkteken liggend

0,80

0,80

0,30

0,10

(minimale afmetingen)

(0,50)

(0,40)

(0,05)

Kindergraf

Begraafplaats te Abcoude

Gedenkteken staand

0,80

0,80

0,12

Gedenkteken liggend

1,75

0,80

0,10

Begraafplaats te Wilnis

Gedenkteken staand

0,85

0,90

0,70

(minimale afmetingen)

0,30

0,50

0,06

Gedenkteken liggend

1,90

0,85

0,10

(minimale afmetingen)

0,95

0,50

0,06

Urnengraf

0,70

0,70

0,30

 • 2.

  De hoogte van het gedenkteken wordt gerekend vanaf het maaiveld.

 • 3.

  In verband met de geringe afmetingen op de oude gedeelten van de begraafplaatsen te Abcoude en Baambrugge kan de beheerder bepalen dat het gedenkteken maximaal 1,90 meter lang, 0,90 meter breed en 1,00 meter hoog bedraagt.

Artikel 3.5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 3.6 Winterharde gewassen

 • 1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 2. Winterharde gewassen op een particulier graf hebben een maximale breedte van 0,85 meter en een maximale hoogte van 0,90 meter. De maximale lengte van winterharde gewassen bedraagt op een particulier graf gelegen op de begraafplaatsen te Abcoude en Baambrugge: 2,00 meter en op de begraafplaats te Wilnis: 1,90 meter.

 • 3. Winterharde gewassen op een algemeen graf hebben een maximale breedte van 0,85 meter, een maximale hoogte van 0,90 meter en een maximale lengte van 0,30 meter.

Artikel 3.7 Nadere regels gebruik van glas

 • 1. De rechthebbende vrijwaart de begraafplaatseigenaar schriftelijk van alle soorten schade met betrekking tot een gedenkteken waarin glas gebruikt is.

 • 2. Het liggende gedeelte van het gedenkteken dient op een onderplaat gemonteerd te worden op dusdanige wijze dat het gedenkteken als geheel op te tillen is. Ook een staand gedenkteken dient zodanig gefundeerd te zijn dat het als geheel op te tillen is.

 • 3. Het glazen deel van het grafmonument dient binnen de maatvoering van de onderplaat te blijven om stootschade te voorkomen.

 • 4. Glas dient een minimale dikte van 15 mm te hebben.

 • 5. Glazen delen dienen spannings-en zettingsvrij gemonteerd te worden.

 • 6. Het te gebruiken glas dient niet gevoelig te zijn voor gangbare schoonmaakmiddelen.

Artikel 3.8 Gedenkboom

 • 1. Rondom de gedenkboom mogen geen losse spullen worden aangebracht, zoals beeldjes, bloemen, kaarsen etc.

 • 2. Gedenkbladeren kunnen tegen vastgesteld tarief aangevraagd worden. Eigen creaties zijn niet toegestaan.

 • 3. Voor de aanvraag van een gedenkblaadje dient het door het college vastgestelde formulier ingevuld te worden welke verkrijgbaar is via de website van de gemeente De Ronde Venen of de begraafplaats beheerder.

 • 4. Het blad aan de gedenkboom wordt uitgegeven voor onbepaalde tijd. Als aanvrager wenst het blad eerder te verwijderen dient dit schriftelijk aangegeven te worden bij de begraafplaatsbeheerder.

 • 5. De aanvrager vermeldt in ieder geval:

  • a.

   naam, adres en telefoonnummer van aanvrager

  • b.

   naam, geboortedatum en overlijdensdatum van overledene

HOOFDSTUK 4 OPENSTELLING BEGRAAFPLAATSEN

Artikel 4.1 Openstelling begraafplaatsen

 • 1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk. De openingstijden van de begraafplaats te Wilnis is van 1 maart tot 1 november van 8:00 tot 20:00 uur en van 1 november tot 1 maart van 8:00 tot 18:00 uur.

 • 2. Buiten de in het eerste lid genoemde periode is de op de begraafplaats te Wilnis aanwezige aula toegankelijk voor bezoekers, indien de openstelling van de aula verband houdt met een aldaar te houden plechtigheid.

HOOFDSTUK 5 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2011.

 • 2. Op dat tijdstip wordt het Besluit graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen, vastgesteld op 30 mei 1995 door het college van de toenmalige gemeente De Ronde Venen, ingetrokken.

Artikel 5.2 Overgangsrecht

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om vergunning op grond van de nadere regels, genoemd in artikel 5.1, tweede lid, is ingediend en vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet definitief op de aanvraag is beslist, dan worden daarop deze nadere regels toegepast.

Artikel 5.3 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen van 4 januari 2011,

Het college van voornoemd,

de secretaris, de burgemeester