Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening rechten markten 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening rechten markten 2021)

De raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020, raadsvoorstel 20bb011395; raadsstuk20bb011387;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

Verordening rechten markten 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • dag: periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangende te 00.00 uur;

 • dagplaats: staanplaats die per dag beschikbaar wordt gesteld;

 • directeur: clusterdirecteur Stadsbeheer, of diens vervanger;

 • kwartaal: periode van drie aaneengesloten kalendermaanden;

 • markt: warenmarkt, die op de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

 • staanplaats: voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aan de vergunninghouder toegewezen deel van het marktterrein, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel;

 • standwerkersplaats: voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aan de vergunninghouder door middel van loting toegewezen delen van het marktterrein, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel;

 • vaste plaats: staanplaats op de markt die per kalenderjaar of seizoen beschikbaar wordt gesteld;

 • vervangvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 19 van het Marktreglement Rotterdam 2008;

 • wachtlijst: lijst van gegadigden voor een vaste plaats.

Artikel 2 Aard van de heffing; belastbaar feit

Onder de naam 'rechten markten' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit:

 • a.

  het ter beschikking stellen van een staanplaats;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het verrichten van een inschrijving als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het organiseren van de warenmarkt op basis van artikel 14 van de Marktverordening Rotterdam 2017.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten markten worden geheven van:

 • a.

  degene aan wie een staanplaats als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, ter beschikking is gesteld;

 • b.

  de aanvrager aan wie een dienst als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, dan wel degene ten behoeve van wie deze dienst is verleend;

 • c.

  de aanvrager van een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel c.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten markten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de in het eerste lid genoemde rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De rechten markten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een factuur, nota of een ander document.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de rechten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde belastingplichtige worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Heffingstijdvak

Voor de rechten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is het heffingstijdvak gelijk aan een kwartaal of een dag, tenzij bij één van deze tijdvakken blijkt dat een korter tijdvak van toepassing is, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, zijn verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak.

 • 2. De rechten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, zijn verschuldigd op het tijdstip waarop de aanvraag in behandeling genomen wordt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De in artikel 5, eerste lid, genoemde kennisgeving wordt betaald:

  • a.

   na verzending: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving;

  • b.

   bij uitreiking: op het moment waarop de kennisgeving wordt uitgereikt.

 • 2. Zolang de verschuldigde gevorderde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, worden de gevorderde bedragen betaald in zoveel gelijke termijnen als er in maanden in het heffingstijdvak zitten. De eerste termijn vervalt één week na de dagtekening van de kennisgeving en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Heffen naar tijdsgelang

 • 1. Indien de belastingplicht na het begin van het kwartaal aanvangt, wordt de te betalen belasting berekend aan de hand van de formule

 • B= (K x D)/A waarbij wordt verstaan onder:

 • B: het te betalen bedrag;

 • K: het over een kwartaal verschuldigde bedrag;

 • D: het aantal marktdagen waarop de staanplaats is ingenomen door de belastingplichtige of door een ander op grond van een vervangvergunning;

 • A: het aantal marktdagen in een kwartaal.

 • 2. Op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet wordt met in achtneming van het vierde en vijfde lid teruggaaf verleend, indien na het verzenden van de in artikel 5, eerste lid, genoemde kennisgeving aannemelijk wordt gemaakt dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor de berekening van de rechten markten in aanmerking genomen heffingstijdvak van een kalenderkwartaal voordoet, heeft voorgedaan of zal voordoen, doordat:

  • a.

   de belastingplichtige in de loop van het heffingstijdvak overlijdt;

  • b.

   de terbeschikkingstelling van de staanplaats in de loop van het heffingstijdvak door schriftelijke opzegging door de belastingplichtige dan wel door de directeur is beëindigd; of

  • c.

   de belastingplichtige aansluitend aan een aaneengesloten periode van ziekte van ten minste 10 weken de rechten van de ter beschikking gestelde marktplaats heeft opgezegd dan wel dat deze door de directeur is beëindigd naar aanleiding van bovengenoemde ziekte en de belastingplichtige de marktplaats evenmin door een derde op grond van een vervangvergunning of bedrijfsleidervergunning heeft laten innemen.

 • 3. Het terug te geven bedrag wordt berekend aan de hand van de formule

 • T= (K x D)/A waarbij wordt verstaan onder:

 • T: het terug te geven bedrag;

 • K: het over een kwartaal verschuldigde bedrag;

 • D: het aantal marktdagen waarop de staanplaats niet is ingenomen door de belastingplichtige of door een ander op grond van een vervangvergunning;

 • A: het aantal marktdagen in een kwartaal.

 • 4. Geen teruggaaf wordt verleend indien het terug te geven bedrag minder bedraagt dan € 50,-.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot heffing en invordering van de rechten markten.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Verordening rechten markten 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening rechten markten 2020 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechten markten 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 en 12 november 2020.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

J.W. Verheij, plv.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van de Verordening rechten markten 2021

1.Staanplaatsen markten

1.1 Voor de in dit hoofdstuk genoemde rechten markten is de maatstaf van heffing de oppervlakte die een staanplaats op grond van een van gemeentewege verleende vergunning mag innemen.

1.1.1 De oppervlakte wordt gesteld op het aantal volle vierkante meters van de grootste lengte en de grootste breedte van de staanplaats, met dien verstande dat met betrekking tot dagplaatsen op markten waar het standaardfront van een staanplaats vier meter onderscheidenlijk vijf meter telt de rechten naar een oppervlakte van ten minste 24 m² onderscheidenlijk 30 m² worden berekend.

1.2 De in dit hoofdstuk genoemde dagtarieven vinden toepassing ten aanzien van dagplaatsen en vaste plaatsen die ter beschikking worden gesteld. De in dit hoofdstuk genoemde kwartaaltarieven vinden toepassing ten aanzien van vaste plaatsen.

1.3 De standwerkplekken kennen een oppervlakte van 10 m2. Het tarief per m2 is gelijk aan het tarief per m2 voor een dagplaats.

 
 
 

2021

2021

 

Omschrijving

eenheid

dagtarief in €

kwartaaltarief in €

1.4

Dagplaats en vaste plaats die ter beschikking wordt gesteld, op alle markten, op dinsdag tot en met zaterdag:

1,00

 

1.5

Vaste plaats die per kwartaal ter beschikking wordt gesteld, op alle markten, op dinsdag tot en met zaterdag:

 

11,20

1.6

Dag- en vaste plaats op zondag- en themamarkten:

1,10

 

2.Vergunningen markten

 

Omschrijving

Tarief 2021

in €

2.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Marktverordening Rotterdam 2017 (marktvergunning):

64,80

2.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 19, vijfde lid van het Marktreglement Rotterdam 2008 (vervangvergunning):

64,80

2.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Marktverordening Rotterdam 2017 (standwerkersvergunning):

64,80

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven van een meeloper op een wachtlijst van een markt, per inschrijving, per markt:

16,80

3.Verzelfstandigde markten

 

Omschrijving

Tarief 2021

in €

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Marktverordening Rotterdam 2017:

201,30

Toelichting Verordening rechten markten 2021

De rechten markten zijn gebaseerd op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet. Deze rechten worden wel aangeduid als respectievelijk 'gebruiksretributies' en 'genotsretributies'. Bij de rechten is sprake van een individueel aanwijsbare prestatie van de gemeente.