Regeling vervalt per 01-08-2024

Gemeenschappelijke Regeling WVS

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-07-2024

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling WVS

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

overwegende dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen in verband met een wijziging in de verdeelsystematiek van het jaarlijkse tekort op de exploitatie (gemeentelijke bijdrage);

overwegende dat de tekst van de gemeenschappelijke regeling op enkele onderdelen dient te worden geactualiseerd;

overwegende dat de gemeenteraden van de onderscheidenlijke gemeenten hun toestemming hebben verleend tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gezien het voorstel van het algemeen bestuur van 6 juli 2020;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet sociale werkvoorziening;

besluiten vast te stellen de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS

waarna deze komt te luiden met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

a.

“de regeling”:

deze gemeenschappelijke regeling;

b.

“WVS”:

het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant;

c.

“een deelnemende gemeente”:

een aan deze regeling deelnemende gemeente;

d.

“Wsw”:

de Wet sociale werkvoorziening;

e.

“de colleges”

de colleges van burgemeester en wethouders van aan de regeling deelnemende gemeenten

f.

“gedeputeerde staten”:

gedeputeerde staten van Noord-Brabant;

g.

“beschut werkers”:

zij die beschikken over een indicatie beschut werk krachtens de Participatiewet en een dienstverband hebben bij WVS of een private rechtspersoon van WVS;

h.

“participanten”:

zij die naast de beschut werkers ook tot de doelgroep van de Participatiewet behoren en een dienstverband hebben bij WVS of een private rechtspersoon van WVS;

i.

“Wgr”:

de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2

Waar in de regeling artikelen van enige wet of wettelijk voorschrift van overeenkomstige toepassing zijn of zijn verklaard, komen voor zoveel mogelijk in de plaats van

de gemeente: WVS-groep

de gemeenteraad: het algemeen bestuur

burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur

de burgemeester: de voorzitter

Rechtspersoon

Artikel 3

Er is een openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 8 van de Wgr, zijnde WVS. WVS is gevestigd te Roosendaal.

Bestuursorganen

Artikel 4

Het bestuur van WVS bestaat uit:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

HOOFDSTUK II DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5

 • 1. WVS heeft tot doel voor personen uit zijn werkgebied, die op enigerlei wijze niet in staat zijn om op eigen kracht passende arbeid te verwerven, c.q. te behouden, of voor wie de maatschappelijke participatie dient te worden bevorderd, een traject te verzorgen dat hetzij leidt naar (gesubsidieerde) arbeid, hetzij een sociaal isolement voorkomt of doorbreekt; daarnaast heeft WVS tot doel het organiseren van werk in een beschutte omgeving voor diegenen, die hierop (permanent) zijn aangewezen. De activiteiten die buiten de op de Wsw gebaseerde activiteiten liggen dienen ten minste kostendekkend te zijn.

 • 2. In het kader van het in lid 1 genoemde doel komen WVS de volgende bevoegdheden toe:

  • a.

   alle bevoegdheden zoals vermeld in de Wsw en in de daaruit voortvloeiende voorschriften, voorzover het bevoegdheden van de colleges betreft en de uit te voeren bevoegdheden betrekking hebben op de door WVS in opdracht van de deelnemende gemeenten uit te voeren taakstelling Wsw, met uitzondering van artikel 14, 1e lid van de Wsw.

  • b.

   het oprichten, exploiteren en in stand houden van bedrijven voor detacheringen en trajectbegeleiding, dienstverlening en industriële werkzaamheden, welke gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

 • 3. Het algemeen bestuur kan binnen het kader van het in lid 1 omschreven doel een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten.

 • 4. Binnen het kader van het in lid 1 omschreven doel kan WVS diensten verlenen aan deelnemende gemeenten of derden op hun verzoek.

 • 5. Een besluit tot dienstverlening wordt genomen door het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK III ALGEMEEN BESTUUR

Samenstelling

Artikel 6

 • 1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemende gemeenten zijn.

 • 2. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.

 • 3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van maximaal vier jaar. Zolang de leden lid van het college zijn behouden zij het lidmaatschap van het algemeen bestuur, totdat hun opvolgers zijn benoemd.

 • 4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats in de eerste vergadering van de colleges van de deelnemende gemeenten in nieuwe samenstelling.

 • 5. De leden van het algemeen bestuur treden tegelijk af op de dag waarop de leden van de colleges van de deelnemende gemeenten aftreden.

 • 6. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 7. Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvallen, vindt plaats binnen twee maanden na dat open vallen.

 • 8. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede het college dat hen heeft aangewezen, op de hoogte. Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk.

 • 9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met het zijn van werknemer zoals bedoeld in artikel 24. Met werknemer worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld overige gesubsidieerde werknemers (WIW- en ID-banen), alsmede werknemers van privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan WVS direct of indirect aandeelhouder is.

 • 10. Het bepaalde in lid 1 t/m 9 is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur.

Openbaarheid van de vergaderingen

Artikel 7

 • 1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden.

 • De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt dan wel één vijfde deel der aanwezige leden daarom verzoekt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens omtrent de beslotenheid en de opheffing daarvan.

 • 2. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen betreffende:

  • a.

   onderwerpen als vermeld in artikel 24 van de Gemeentewet;

  • b.

   wijziging en opheffing van de regeling;

  • c.

   vaststelling en wijziging van verordeningen;

  • d.

   het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;

  • e.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen en verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.

Artikel 8

 • 1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem.

 • 2. Met betrekking tot het quorum, de wijze van stemmen en handhaving van de orde in de vergadering zijn de artikelen 20, 28, 29, 30, 31 en 32 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast, dat aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.

Bevoegdheden

Artikel 10

 • 1. Het algemeen bestuur treedt, binnen de kaders van het gestelde in artikel 5, 2e lid, ten aanzien van de regeling in de bevoegdheden van de raden der gemeenten.

 • 2. Aan het algemeen bestuur behoren met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstelling van WVS alle bevoegdheden, die bij deze regeling niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.

 • 3. Het algemeen bestuur beslist omtrent indienstneming, schorsing en ontslag van de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris. Voor elke indiensttreding dient het dagelijks bestuur een aanbeveling in. Het algemeen bestuur stelt instructies vast voor de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris.

 • 4. Het algemeen bestuur regelt de personeelsformatie van WVS.

 • 5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

 • 6. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van door hem te bepalen bevoegdheden volgens door hem te stellen regelen overdragen aan het dagelijks bestuur of aan een commissie als bedoeld in artikel 23, met uitzondering van:

  • a.

   het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de rekening;

  • c.

   het vaststellen van het beleidsplan;

  • d.

   de indienstneming, de schorsing of het ontslag van de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris;

  • e.

   het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in de artikelen 22 en 23;

  • f.

   het besluit tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

 • 7. Het algemeen bestuur kan voor afzonderlijke taken en activiteiten van WVS een bedrijf of een andere tak van dienst instellen.

INFORMATIE - EN VERANTWOORDINGSPLICHT

Artikel 11

 • 1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan het college van de deelnemende gemeente dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door dat college, of één of meerdere leden daarvan, worden verlangd.

 • 2. Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd aan het college van de deelnemende gemeente dat hem heeft aangewezen, voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

 • 3. Het college van de deelnemende gemeente dat een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid dit door hem aangewezen lid te ontslaan, indien dat lid het vertrouwen van dat college niet meer bezit. In dat geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Omtrent de wijze waarop de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen dienen te worden geëffectueerd, worden door de afzonderlijke deelnemende gemeenten nadere regels gesteld.

Artikel 12

 • 1. De bestuursorganen van WVS verstrekken aan het college van een deelnemende gemeente de door één of meer leden van dat college gevraagde inlichtingen, voor zoveel belangen van derden zich daartegen niet verzetten.

 • 2. De wijze waarop het algemeen bestuur de in lid 1 bedoelde inlichtingen behoort te verstrekken is geregeld in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Kostenvergoeding

Artikel 13

 • 1. De leden van het algemeen bestuur kunnen op declaratiebasis een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

 • 2. Deze tegemoetkoming wordt door het algemeen bestuur vastgesteld.

HOOFDSTUK IV DAGELIJKS BESTUUR

Samenstelling

Artikel 14

 • 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, te weten:

  • a.

   de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de regeling zoals bedoeld in artikel 19, 1e en 2e lid;

  • b.

   één lid, die uit het midden van het algemeen bestuur worden aangewezen;

  • c.

   twee leden, die van buiten de kring van het algemeen bestuur op voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden benoemd.

 • Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.

 • 2. De voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter van de regeling is tevens voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur en heeft daarin stemrecht.

 • 3. De in lid 1 onder c bedoelde leden moeten op grond van hun bijzondere deskundigheid op het terrein van de sociale werkvoorziening, financiën en/of bedrijfsvoering geacht worden de geschiktheid te hebben, welke nodig is om uitvoering te geven aan de taakstelling van het dagelijks bestuur. De leden zoals bedoeld in lid 1 onder c worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaar, welke benoeming éénmaal kan worden verlengd voor de duur van maximaal vier jaar. Het bepaalde in artikel 6, 9e lid van deze regeling is van overeenkomstige toepassing op de leden zoals bedoeld in lid 1 onder c.

 • 4. De leden zoals bedoeld in lid 1 onder a en b treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen bestuur.

 • 5. Zij worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, volgend op de dag van aftreden van de leden van de colleges van de deelnemende gemeenten.

 • 6. Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvallen, vindt plaats binnen twee maanden na dat open vallen. Gaat dit laatste gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur dan vindt het aanwijzen plaats binnen drie maanden na dat open vallen.

 • 7. Bij absentie van de leden zoals bedoeld in lid 1 onder a en b gedurende de periode van af-treden (artikel 6, lid 5 juncto artikel 14, lid 4) en de (nieuwe) aanwijzing in de eerste vergadering van het algemeen bestuur (artikel 14, lid 5), zijn de leden zoals bedoeld in lid 1 onder c belast met het dagelijks bestuur van WVS.

 • 8. Als secretaris van het dagelijks bestuur fungeert de ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur.

Werkwijze

Artikel 15

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste tien maal per jaar. De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden in beslotenheid plaats.

 • 2. Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls de voorzitter van het dagelijks bestuur zulks nodig oordeelt of ten minste twee leden hem dat schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 3. De voorzitter is gehouden naar aanleiding van een dergelijk verzoek, in spoedeisende gevallen binnen één week, een vergadering te beleggen.

 • Indien hij daarmee in gebreke blijft, zijn de indieners van het verzoek gerechtigd een vergadering bijeen te roepen.

 • 4. Ten aanzien van de vergaderingen zijn de artikelen 28, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Bevoegdheden

Artikel 16

 • 1. Het dagelijks bestuur treedt, binnen de kaders zoals gesteld in artikel 5, 2e lid, ten aanzien van de regeling in de bevoegdheden van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.

 • 2. Aan het dagelijks bestuur behoren in ieder geval:

  • a.

   het voorbereiden, voor zover niet aan anderen is opgedragen, van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

  • b.

   het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

  • c.

   het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het algemeen bestuur in alle zaken de sociale werkvoorziening betreffende;

  • d.

   het ingevolge de Wsw en de daarbij behorende regelgeving in dienst nemen, schorsen en (doen) ontslaan van werknemers met een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   het samenwerken met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 4 van de Wsw, alsmede met de sociale diensten van de aangesloten gemeenten;

  • f.

   het bedingen van vergoedingen, die de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord beïnvloeden als bedoeld in artikel 5 van de Wsw;

  • g.

   het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 7 van de Wsw;

  • h.

   het nemen van besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wgr;

  • i.

   het beheer van de inkomsten en de uitgaven van WVS voor zover dat niet bij of krachtens deze regeling aan anderen is opgedragen;

  • j.

   de zorg voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste functionaris;

  • k.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • l.

   het in dienst nemen, schorsen en ontslaan van het ambtelijk personeel en het nemen van beslissingen in personele aangelegenheden die betrekking hebben op de leden van het managementteam van WVS, onverlet het bepaalde in artikel 10, 3e lid.

  • m.

   het toezien op het beheer en het onderhoud van de gebouwen, werken en inrichtingen, die WVS bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;

  • n.

   het voorstaan van belangen van WVS;

  • o.

   het houden van gedurig toezicht op al wat WVS aangaat;

  • p.

   te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

 • 3. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regelen, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit.

INFORMATIE- EN VERANTWOORDINGSPLICHT

Artikel 17

 • 1. Het dagelijks bestuur dan wel één of meer leden daarvan verstrekken aan het algemeen bestuur de door één of meer leden van dat bestuur gevraagde inlichtingen.

 • 2. Het dagelijks bestuur dan wel één of meer leden daarvan kunnen door het algemeen bestuur ter verantwoording worden geroepen.

 • 3. De wijze waarop de inlichtingen moeten worden verstrekt dan wel verantwoording moet worden afgelegd wordt geregeld in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

 • 4. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid een lid van het dagelijks bestuur als zodanig te ontslaan, indien dat lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dat geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Tegemoetkoming

Artikel 18

 • 1. De leden van het dagelijks bestuur kunnen op declaratiebasis een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. De leden van het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 14, lid 1 onder c. kunnen tevens een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

 • 2. De tegemoetkoming in de kosten en de vergoeding voor de werkzaamheden zoals bedoeld in het vorig lid worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

HOOFDSTUK V VOORZITTER

Aanwijzing

Artikel 19

 • 1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter van de regeling aan.

 • 2. Door het algemeen bestuur wordt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aangewezen, die bij afwezigheid van de voorzitter diens taak waarneemt.

 • 3. Het bepaalde in artikel 14, lid 4 t/m 6 is op de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van overeenkomstige toepassing.

Bevoegdheden

Artikel 20

 • 1. De voorzitter is belast met:

  • a.

   de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur;

  • b.

   het met de ambtelijk secretaris ondertekenen van alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan;

  • c.

   het zorgdragen voor het ten uitvoering brengen van de besluiten van het algemeen bestuur;

  • d.

   het uitvoeren van de besluiten van het dagelijks bestuur;

  • e.

   het vertegenwoordigen in en buiten rechte van WVS;

  • f.

   de zorg voor het doen instellen van voorlopig onderzoek in zaken met een spoedeisend karakter.

 • 2. De voorzitter kan, onder eigen verantwoordelijkheid en behoudens de beperkingen die, wat de van het dagelijks bestuur uitgaande stukken betreft, door het dagelijks bestuur mochten worden gesteld, het tekenen van bepaalde stukken, welke van het dagelijks bestuur of van hem uitgaan opdragen aan één of meer door hem aangewezen medewerkers van WVS.

 • 3. De voorzitter kan de in lid 1, onder e , bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan één of meerdere door hem aan te wijzen personen.

 • 4. In gedingen of rechtshandelingen met de deelnemende gemeente, welke de voorzitter vertegenwoordigt, wordt WVS vertegenwoordigd door een daartoe door het dagelijks bestuur uit zijn midden aangewezen ander lid.

 • 5. Artikel 273 van de Gemeentewet is op de voorzitter van overeenkomstige toepassing.

INFORMATIE- EN VERANTWOORDINGSPLICHT

Artikel 21

Het bepaalde met betrekking tot het dagelijks bestuur in artikel 17 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

HOOFDSTUK VI COMMISSIES

Commissies van advies ex artikel 24 Wgr

Artikel 22

 • 1. De onderscheiden bestuursorganen van WVS kunnen commissies van advies instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Wgr.

 • 2. Het algemeen bestuur kan voor daarvoor in aanmerking komende leden van commissies als bedoeld in dit artikel een vergoeding voor hun werkzaamheden vaststellen, alsmede een tegemoetkoming in de kosten.

Commissies ex artikel 25 Wgr

Artikel 23

 • 1. Het algemeen bestuur kan met het oog op de behartiging van een bepaald belang een commissie instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Wgr.

 • 2. Het algemeen bestuur kan voor de leden van de in dit artikel bedoelde commissies een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.

HOOFDSTUK VII PERSONEEL

ONDERSCHEID PERSONEEL

Artikel 24

WVS kent de volgende medewerkers:

 • 1.

  Werknemers met wie ingevolge de Wsw en de daarbij behorende regelgeving een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, genoemd Wsw-werknemers;

 • 2.

  Werknemers, werkzaam bij een overheidswerkgever als bedoeld in de Ambtenarenwet 2017, niet zijnde Wsw-werknemers, met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, genoemd ambtenaren;

 • 3.

  Werknemers in dienst van Flexkompaan B.V. en de aan WVS gelieerde Stichtingen die zijn gedetacheerd bij WVS, genoemd gedetacheerden.

Secretaris van het bestuur

Artikel 25

 • 1. De ambtelijk secretaris van het algemeen en van het dagelijks bestuur is tevens hoofd van het bestuurssecretariaat. Hij is geen lid van het algemeen en van het dagelijks bestuur.

 • 2. Alle stukken uitgaande van het algemeen of het dagelijks bestuur worden door hem mede ondertekend.

BIJWONEN VERGADERINGEN

Artikel 26

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen functionarissen van WVS of derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen.

HOOFDSTUK VIII FINANCIEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Artikel 27

 • 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden van WVS. De regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

 • 2. De administratie en het beheer, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door de bij de in dat lid bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. Zij kunnen niet tevens algemeen directeur zijn.

 • 3. De verordening, bedoeld in het eerste lid, wordt binnen twee weken na vaststelling door het dagelijks bestuur toegezonden aan gedeputeerde staten.

Artikel 28

 • 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van de vermogenswaarden van WVS.

 • Deze regels dienen ondermeer te waarborgen dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.

 • 2. De regels bedoeld in het eerste lid, voorzien in de aanwijzing van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met het onderzoek van de in artikel 34 van deze regeling bedoelde jaarrekening, en met het terzake uitbrengen van een verslag dat behalve bij de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

 • 3. De verordening als bedoeld in het eerste lid wordt binnen twee weken na vaststelling door het dagelijks bestuur toegezonden aan gedeputeerde staten.

BEGROTING EN BELEIDSPLAN

Artikel 29

 • 1. Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 5. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

 • 7. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 8. De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 9. Af- en overschrijvingen op de posten van de begroting van uitgaven kunnen geschieden voor zover daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het algemeen bestuur machtiging is verleend.

Artikel 30

Het derde, vijfde en zevende lid van artikel 29 zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, tenzij de wijziging niet leidt tot een lager exploitatieresultaat en de wijziging niet leidt tot een wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen.

Artikel 31

 • 1. Het dagelijks bestuur biedt het ontwerp-beleidsplan ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. Het bepaalde in artikel 29, lid 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt vóór 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft het beleidsplan vast.

 • 3. Het dagelijks bestuur doet van de vaststelling van het beleidsplan mededeling aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten.

Geldmiddelen

Artikel 32

 • 1. Bij de uitvoering van de Wsw is een kostendekkende exploitatie uitgangspunt. Indien desondanks blijkt dat de door de deelnemende gemeenten te betalen vergoedingen op basis van de jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten alsmede de overige te genereren inkomsten niet toereikend zijn voor een kostendekkende exploitatie, dragen de deelnemende gemeenten bij in het nadelig exploitatiesaldo van WVS naar rato van het aantal Wsw-werknemers, het aantal beschut werkers en het aantal participanten dat uit iedere gemeente afkomstig is en die op 1 januari van het jaar t – 1 bij WVS in dienst en / of werkzaam zijn.

BESTEDING VAN EEN BATIG SALDO

Artikel 33

Indien enig jaar een batig saldo oplevert kan het algemeen bestuur besluiten:

 • a.

  dit batig saldo toe te voegen aan de reserve van WVS;

 • b.

  aan het overschot een specifieke bestemming binnen WVS te geven;

 • c.

  dat het overschot wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens de verdeelsleutel zoals genoemd in artikel 32.

Rekening

Artikel 34

 • 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening en, indien nodig, een berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen zoals bedoeld in artikel 32 aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van het getrouwheidsonderzoek van de jaarrekening en het onderzoek betreffende de rechtmatigheid, ingesteld door de overeenkomstig artikel 28 aangewezen deskundige, en verder hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht.

 • 2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige jaarrekening zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

SOCIAAL JAARVERSLAG

Artikel 35

Vervallen (per 1 januari 2016).

HOOFDSTUK IX INLICHTINGEN

Artikel 36

De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en van WVS verstrekken elkaar desgevraagd inlichtingen en gegevens welke zij nodig achten voor de uitoefening van hun taak, voor zoveel zij daarover beschikken en belangen van derden zich daartegen niet verzetten.

HOOFDSTUK X OVERIGE BEPALINGEN

Toetreding

Artikel 37

 • 1. Het college van een gemeente die wenst toe te treden, richt terzake een verzoek aan het algemeen bestuur.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt na overleg met de betrokken gemeente, de voorwaarden voor die toetreding vast.

 • 3. Het dagelijks bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het algemeen bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van de deelnemende gemeenten.

 • 4. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten daarin met toestemming van hun gemeenteraden hebben bewilligd. Het algemeen bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.

 • 5. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin alle deelnemende gemeenten de toetreding hebben opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid van de Wgr tenzij het algemeen bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, een andere datum heeft bepaald.

Uittreding

Artikel 38

 • 1. Uittreding van een gemeente die deelneemt aan deze regeling kan geschieden bij besluit van het college en met toestemming van de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

 • 2. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen. Alle deelnemende gemeenten dienen het besluit tot uittreding op te nemen in het register als bedoeld in artikel 27, eerste lid van de Wgr.

 • 3. Het dagelijks bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 4. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in de negatieve effecten op de exploitatie en in de als gevolg van de uittreding mogelijk ontstane desintegratiekosten. De bijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de uittredende gemeente. De wijze waarop de bijdrage wordt berekend sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande jurisprudentie.

 • 5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen het algemeen bestuur en de uittredende gemeente over de bijdrage zoals bedoeld in lid 4, leggen partijen het geschil voor aan een geschillencommissie, bestaande uit één lid aan te wijzen door het algemeen bestuur, één lid aan te wijzen door het college van de uittredende gemeente en één lid aan te wijzen door de voornoemde leden, met dien verstande, dat bij het ontbreken van overeenstemming tussen hen gedeputeerde staten dat lid aanwijzen. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen. De geschillencommissie brengt een voor partijen bindend advies uit. Indien sprake is van meer dan één uittredende gemeente wijst het algemeen bestuur een evenredig aantal leden in de geschillencommissie aan.

Wijziging

Artikel 39

 • 1. Zowel het dagelijks bestuur als het college van een deelnemende gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling.

 • 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen ter besluitvorming aan de colleges van de deelnemende gemeenten. De colleges besluiten over het voorstel na toestemming van hun raden binnen een termijn van drie maanden na toezending door het algemeen bestuur.

 • 3. Een wijziging komt tot stand wanneer de colleges van tweederde van de deelnemende gemeenten zich daar voor hebben verklaard.

Opheffing

Artikel 40

 • 1. De regeling wordt opgeheven, wanneer de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten.

 • 2. De opheffing gaat niet eerder in dan op de dag volgende op die waarop alle deelnemende gemeenten de opheffing hebben opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid van de Wgr.

 • 3. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tegelijkertijd tot liquidatie en stelt daarvoor direct de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.

 • 4. Het algemeen bestuur stelt, gehoord de colleges van de deelnemende gemeenten, het liquidatieplan vast. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten alle rechten en verplichtingen van WVS over de deelnemende gemeenten te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. Het liquidatieplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten.

 • 5. Het dagelijks bestuur is belast met de liquidatie.

 • 6. Zo nodig blijven de overige organen van WVS ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is vervuld.

Toepasselijkverklaring

Artikel 41

Met betrekking tot de besluiten tot toetreding, uittreding, wijziging en opheffing is het bepaalde in artikel 46 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK XI GESCHILLEN

Artikel 42

 • 1. Voordat over een geschil, als bedoeld in artikel 28 van de Wgr, de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.

 • 2. De commissie, genoemd in lid 1 wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   één lid, aan te wijzen door de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

  • b.

   één lid, aan te wijzen door het algemeen bestuur;

  • c.

   één lid, aan te wijzen door de leden, bedoeld onder a. en b., met dien verstande, dat bij het ontbreken van overeenstemming tussen hen gedeputeerde staten dat lid aanwijzen.

 • 3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.

 • 4. De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

HOOFDSTUK XII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN

Artikel 43

Als bestuursorganen zoals genoemd in artikel 4 van de regeling treden als zodanig op de

bestuursorganen van WVS, zoals die bestonden vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde

regeling.

Archief

Artikel 44

 • 1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de zorg, het beheer, alsmede het toezicht, van de archieven van WVS.

 • 2. Gedeputeerde staten oefenen het toezicht uit op de zorg voor de archiefbescheiden.

EXTERNE KLACHTVOORZIENING

Artikel 45

De Nationale ombudsman is bevoegd tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, 1e lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

BEKENDMAKING, INWERKINGTREDING EN TOEZENDING VAN DE REGELING

Artikel 46

 • 1. Het gemeentebestuur van de gemeente Roosendaal zendt de regeling aan gedeputeerde staten.

 • 2. Bekendmaking geschiedt met inachtneming van de eisen van de Wgr door de gemeente waar

 • de regeling haar vestigingsplaats heeft, zijnde de gemeente Roosendaal.

 • 3. De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen dag. De regeling treedt niet in

 • werking voordat zij is bekendgemaakt.

 • 4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of

 • opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

DUUR EN AANHALING

Artikel 47

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling WVS’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 september 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 29 september 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 18 augustus 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 8 september 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 3 november 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 18 augustus 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 4 augustus 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 25 augustus 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Aldus vastgesteld op 25 augustus 2020 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, 

de secretaris, de burgemeester,