Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de deelplafonds voor het jaar 2020-2021 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de deelplafonds voor het jaar 2020-2021 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Artikel 1 Hoogte deelplafond

De deelplafonds voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek voor de periode december 2020 tot en met december 2021, bedragen voor:

  • a.

    Hoofdstuk 2 Gemeentelijke mediafondsen: € 150.000,00;

  • b.

    Hoofdstuk 3 Journalistieke producties: € 514.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds worden voor hoofdstuk 2 van de regeling verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen en voor hoofdstuk 3 op grond van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek na advies door de Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.

Ondertekening

Den Haag, 24 november 2020,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter