Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Valkenburg aan de Geul 2021.

Geldend van 21-11-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Valkenburg aan de Geul 2021.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Valkenburg aan de Geul 2021.

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de navolgende belastingaanslagen:

 • a.

  onroerende zaakbelastingen;

 • b.

  rioolheffing, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling;

 • c.

  hondenbelasting;

 • d.

  afvalstoffenheffing, voor zover niet genoemd in artikel 2 van deze regeling;

 • e.

  precariobelasting;

 • f.

  toeristenbelasting;

 • g.

  marktgelden;

 • h.

  lijkbezorgingsrechten;

 • i.

  parkeerbelasting;

 • j.

  leges;

 • k.

  reclamebelasting;

 • l.

  vermakelijkhedenretributie.

Artikel 2. Kwijtschelding

 • a.

  Voor de rioolheffing zoals die geheven wordt bij de gebruiker van een woning wordt kwijtschelding verleend.

 • b.

  Voor de afvalstoffenheffing die wordt geheven naar de maatstaven en tarieven genoemd in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020.

mr J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter