Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar honden niet morgen komen, waar honden los mogen lopen en waar ontlasting niet opgeruimd hoeft te worden

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar honden niet morgen komen, waar honden los mogen lopen en waar ontlasting niet opgeruimd hoeft te worden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Publiek d.d. 3 november 2020;

overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 19 december 2019 de Algemeen plaatselijke verordening Zeewolde 2020 (APV 2020) heeft vastgesteld;

dat het college op grond van de geldende APV bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar honden niet mogen komen, waar honden los mogen lopen en waar ontlasting niet opgeruimd hoeft te worden;

gelet op het bepaalde in artikel 2:57 en 2:58 van de APV 2020;

Besluit

 • 1.

  De plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Zeewolde, als zodanig met de kleur rood gewaarmerkt op de bij dit besluit behorende ‘Hondenkaart bebouwde kom’ en ‘Hondenkaart buitengebied’, aan te wijzen als plaatsen als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a van de APV 2020, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen;

 • 2.

  De plaatsen binnen de bebouwde kom van de gemeente Zeewolde, als zodanig met de kleuren groen en paars gewaarmerkt op de bij dit besluit behorende ‘Hondenkaart bebouwde kom’, aan te wijzen als plaatsen als bedoeld in artikel 2:57, derde lid, van de APV 2020 waar het verbod van het eerste lid, aanhef en onder b, niet van toepassing is;

 • 3.

  Het grondgebied buiten de bebouwde kom van de gemeente Zeewolde, met uitzondering van de plaatsen als zodanig met de kleuren groen en paars gewaarmerkt op de bij dit besluit behorende ‘Hondenkaart buitengebied’, aan te wijzen als plaatsen als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c van de APV 2020, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen als de hond niet is aangelijnd;

 • 4.

  De plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Zeewolde, als zodanig met de kleur groen gewaarmerkt op de bij dit besluit behorende ‘Hondenkaart bebouwde kom’ en ‘Hondenkaart buitengebied’, aan te wijzen als plaatsen als bedoeld in artikel 2:58, derde lid, van de APV 2020, waar de opruimplicht als bedoeld in het eerste lid niet van toepassing is.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de

gemeente Zeewolde van 10 november 2020.

Zeewolde, 10 november 2020

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

U kunt dit schriftelijk doen bij de burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

Voorlopige voorziening

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling