Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de verlening van toegang tot een lening voor de verduurzaming van een woning (Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard)

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de verlening van toegang tot een lening voor de verduurzaming van een woning (Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard)

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving van 30 september 2020;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Duurzaamheidslening: persoonlijke lening voor het treffen van energiebesparende maatregelen;

 • b.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken en geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze verordening

 • 1. De verstrekking van een Duurzaamheidslening vindt plaats in twee fasen.

 • 2. Deze verordening is van toepassing op de eerste fase. In deze fase beoordelen burgemeester en wethouders of wordt voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor een Duurzaamheidslening.

 • 3. In de tweede fase beoordeelt SVn de hoogte van de Duurzaamheidslening. De Duurzaamheidslening wordt verstrekt door SVn. Op de beoordeling en verstrekking zijn de door SVn vastgestelde productspecificaties Duurzaamheidslening van toepassing.

Artikel 3 Welke persoon en welk woonadres in aanmerking komt

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan worden verstrekt aan een persoon:

  • a.

   die ouder is dan 18 jaar en jonger dan 76 jaar;

  • b.

   die eigenaar is van een woning; en

  • c.

   die ingezetene is in Nederland.

 • 2. Een Duurzaamheidslening kan alleen worden verstrekt voor het treffen van maatregelen aan een woning:

  • a.

   die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan een van de woonlagen aansluit op het maaiveld;

  • b.

   die is opgenomen in het adressenregister van Nissewaard.

 • 3. Een Duurzaamheidslening kan niet worden verstrekt voor het treffen van maatregelen aan een appartement, een woonboot of een woonwagen.

 • 4. Een vreemdeling komt alleen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening als hij rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 Welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan worden verstrekt voor de aanschafkosten van isolerende materialen die door zelfwerkzaamheid worden aangebracht, en van een zon-PV-systeem.

 • 2. Een Duurzaamheidslening kan alleen worden verstrekt voor kosten waarvoor geen Energiebespaarlening uit het Nationaal Warmtefonds kan worden afgesloten.

 • 3. Burgemeester en wethouders bepalen bij nadere regeling om welke materialen het gaat en welke voorwaarden gelden.

Artikel 5 Hoogte van de lening

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan niet meer bedragen dan de aanschafkosten, bedoeld in artikel 4, en de kosten van het meerwerk dat logischerwijs aan de energiebesparende maatregel verbonden is.

 • 2. Een Duurzaamheidslening bedraagt ten minste € 2.500,- en ten hoogste € 25.000,-.

Artikel 6 Leningenplafond

 • 1. Het bedrag dat gedurende een kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van leningen (leningenplafond) bedraagt € 900.000,-, beginnend in het jaar 2022.

 • 2. Als het leningenplafond na afloop van een periode nog niet is bereikt, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het leningenplafond van de daaropvolgende periode.

 • 3. Het voor leningen beschikbare bedrag wordt door burgemeester en wethouders verdeeld op volgorde van het uitbrengen van de offerte, bedoeld in artikel 7, vierde lid.

 • 4. Een lening wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de lening het leningenplafond wordt overschreden.

Artikel 7 De procedure

 • 1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening wordt langs elektronische weg of schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens stellen zij een formulier vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen deze termijn verdagen voor ten hoogste twee weken.

 • 3. De aanvrager kan alleen aan SVn vragen om een Duurzaamheidslening af te sluiten:

  • a.

   met een beschikking dat de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden;

  • b.

   binnen acht weken na de dag van verzending van deze beschikking.

 • 4. SVn toetst de kredietwaardigheid van de aanvrager en brengt een offerte uit voor een lening. Na acceptatie van de offerte verstrekt SVn de Duurzaamheidslening.

Artikel 8 Weigerings- en intrekkingsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag afwijzen of een beschikking waarbij is vastgesteld dat de aanvrager voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden intrekken:

 • a.

  als een Energiebespaarlening als bedoeld in artikel 4, tweede lid, voor de aanschafkosten kan of kon worden aangewend;

 • b.

  als niet of niet meer wordt voldaan aan wat bij of krachtens deze verordening is bepaald;

 • c.

  als onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 9 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in deze verordening afwijken, voor zover de toepassing ervan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard op 14 oktober 2020.

de griffier,

S.J.M. Mackay

de voorzitter,

F. van Oosten