Verordening cliëntenparticipatie Wsw

Geldend van 26-09-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wsw

De raad van de gemeente Stein,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juli 2008,

gezien het advies van de stichting Sociaal Overleg,

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening,

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening inzake de wijze waarop geïndiceerden ingevolge de wet sociale werkvoorziening en directe belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van het beleid en de wijze van uitvoering inzake de Wet sociale werkvoorziening.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening;b. gemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia;c. Bestuur: Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia;d. cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet sociale werkvoorziening en het integrale gemeentelijke arbeidsmarktbeleid;e. Wsw-raad: de door burgemeesters en wethouders van de gemeenten, als zodanig erkende en in deze gemeenten actief zijnde cliëntenraad van geïndiceerden of hun belangenbehartigers;f. integraal arbeidsmarktbeleid: de samenhangende wijze waarop de gemeenten in al hun beleid en verantwoordelijkheden werkt aan de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling van alle mensen waar de gemeenten bij enig wettelijk voorschrift verantwoordelijk voor is gesteld of verantwoordelijkheid heeft genomen;g. geïndiceerde: de persoon die krachtens een indicatiebeschikking van het CWI is toegelaten de wet;h. belangenbehartiger: de persoon, die namens een geïndiceerde optreedt op grond van een wettelijke toewijzing of een machtiging van de geïndiceerde.

Artikel 2 Doelstellingen

De cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:1. het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet sociale werkvoorziening en het integrale gemeentelijke arbeidsmarktbeleid vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde arbeidsmarktbeleid;2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het integrale gemeentelijke arbeidsmarktbeleid gericht op de deelname van geïndiceerden aan het arbeidsproces en maatschappelijke participatie.

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad betrokken bij het beleid met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening van het werkvoorzieningschap Vixia.

 • 2. De Wsw-raad wordt tevens betrokken bij het integrale gemeentelijke arbeidsmarktbeleid, bestaande uit voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op het brengen van samenhang in het beleid op verschillende terreinen ten behoeve van geïndiceerden.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw heeft de Wsw-raad tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten en het Bestuur.

 • 2. Burgemeesters en wethouders van de gemeenten en het Bestuur vragen de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 4.

 • 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit houdt in ieder geval in dat:a. bij nieuw beleid de Wsw-raad om advies wordt gevraagd over de hoofdlijnen van dit beleid;b. bij evaluatie van beleid de Wsw-raad om advies wordt gevraagd bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

 • 4. Het Bestuur maakt periodiek, doch ten minste twee keer per jaar afspraken met de Wsw-raad over:a. onderwerpen waarover de Wsw-raad geconsulteerd wordt;b. de wijze en het moment waarop de Wsw-raad in het beleidsvormingsproces wordt betrokken;c. het budget van de Wsw-raad.

 • 5. In het geval in een voorstel aan een gemeenteraad wordt afgeweken van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Wsw-raad is afgeweken.

 • 6. Het Bestuur wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de communicatie met de Wsw-raad.

 • 7. Tussen de in het zevende lid bedoelde contactambtenaar en de Wsw-raad vindt periodiek, doch ten minste zes maal per jaar, overleg plaats.

 • 8. Taken en werkwijze van de contactambtenaar zullen nader worden uitgewerkt in een door het college vast te stellen Uitvoeringsbesluit.

 • 9. Het Bestuur voorziet de Wsw-raad zo tijdig van informatie dat het van invloed kan zijn op het naar behoren functioneren van de Wsw-raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 10. Indien de Wsw-raad ophoudt te bestaan vanwege de instelling van een participatieorgaan voor het gehele regionale en integrale arbeidsmarktbeleid, zullen burgemeesters en wethouders de totstandkoming van een vorm van cliëntenparticipatie Wsw actief bevorderen.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1. De Wsw-raad bestaat uit en is een afspiegeling van geïndiceerden, die ingeschreven zijn in één der gemeenten en/of belangenbehartigers van geïndiceerden, die ingeschreven zijn in één der gemeenten.

 • 2. De Wsw-raad bestaat uit maximaal 12 personen, waarbij tenminste de helft van het aantal leden geïndiceerde is.

 • 3. De gemeenten zijn in de Wsw-raad vertegenwoordigd in de verdeling:a. Sittard-Geleen: maximaal 6 personen;b. Beek, Schinnen en Stein: ieder maximaal 2 personen.

 • 4. De Wsw-raad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 5. Uitgesloten van zitting in de Wsw-raad zijn:a. Niet-geïndiceerde medewerkers van sociale werkvoorzieningsbedrijven;b. Niet-geïndiceerde medewerkers van begeleidingsorganisaties.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1. Het Bestuur stelt aan de Wsw-raad zodanige middelen ter beschikking dat de Wsw-raad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente ingeschreven geïndiceerden.

 • 2. Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij het Bestuur een afzonderlijke subsidie aanvragen.

 • 3. Faciliteiten en werkwijze worden nader uitgewerkt in een door het Bestuur vast te stellen Uitvoeringsbesluit.

Artikel 7 Klachten

 • 1. Natuurlijke personen alsmede rechtspersonen die een belang hebben kunnen bij het Bestuur schriftelijk klachten indienen over de uitvoering van deze verordening.

 • 2. Het Bestuur draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten als bedoeld in het eerste lid. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit.

Artikel 8 Slotbepalingen

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wsw.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 26 september 2008 inwerking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2008.
De raad voornoemd,de Griffier.    de Voorzitter.
 
 

1

Algemene toelichting

De modernisering van de Wsw, die per 1 januari 2008 van kracht is geworden, beoogt onder meer om meer rechten te geven aan geïndiceerden. Zo stelt artikel 2, derde lid, van de Wsw, dat geïndiceerden betrokken moeten worden bij de uitvoering van de Wsw. Hiervoor is deze Wsw-raad bedoeld.

De uitvoering van de Wsw is overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia. In opdracht van de GR Vixia voert Vixia BV de Wsw uit voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.Vanwege deze gezamenlijke uitvoering, is gekozen voor een regionale Wsw-raad.

Nu er sprake is van een regionale raad voor de GR Vixia, levert het werkvoorzieningschap de faciliteiten, en adviseert de raad het Bestuur.

In deze verordening wordt in ieder geval geregeld de wijze waarop:a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers;b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. (artikel 2, derde lid, van de Wsw)

De praktische uitwerkingen worden geregeld via een Uitvoeringsbesluit. Dit betreffen bijvoorbeeld aspecten, die aan verandering onderhevig kunnen of zullen zijn, zoals de aan te wijzen contactambtenaar of de aard van de faciliteiten. Dit zijn wijzigingen, die geen invloed hebben op de verordening zelf, en waarvoor dus ook geen nieuw raadsbesluit voor hoeft te worden genomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 DoelstellingenHet doel is om de doelgroep te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde arbeidsmarktbeleid, waarbij zij hun belangen kunnen inbrengen.

Artikel 3 BeleidsterreinenD Wsw-raad wordt niet alleen bij de Wsw betrokken, maar bij het gehele arbeidsmarktbeleid.De Wsw is immers een reïntergratie-instrument, en is ook expliciet opgenomen in het arbeidsmarktbeleid. Daarom wordt de Wsw-raad ook bij het arbeidsmarktbeleid betrokken.

Artikel 4 WerkwijzeDit artikel omschrijft op welke wijze aan de drie vereisten wordt voldaan die in artikel 2, derde lid, van de Wsw zijn genoemd, en die in de algemene toelichting zijn geciteerd.Zoals eerder is vermeld, voorziet het Bestuur is de faciliteiten en de informatievoorziening, en heeft het Bestuur het periodieke overleg met de Wsw-raad.

Artikel 5 SamenstellingHet lidmaatschap is niet alleen voor geïndiceerden, maar ook voor hun belangenbehartigers.Hiermee wordt beoogd, dat ook geïndiceerden, die zelf niet in staat zijn om hun belangen kenbaar te maken, toch gehoord kunnen worden. Te denken valt aan verstandelijk gehandicapten: immers, ook met hun belangen dient rekening te worden gehouden.

Het aantal van 12 leden wordt het meest werkbaar geacht. De raad dient enerzijds niet zo groot te zijn, dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het overleg, terwijl anderzijds de raad wel voldoende omvang dient te hebben om een representatieve afspiegeling mogelijk te maken van zowel de diversiteit van de doelgroep én de verschillen in omvang van de Wsw-populaties van de vier gemeenten.

Met de verdeling 6:2:2:2 wordt een evenredige verdeling beoogt tussen de vier gemeenten.

Voorkomen dient te worden, dat de Wsw-raad een platform wordt voor andere groepen dan de geïndiceerden zelf.Medewerkers van het sw-bedrijf of een begeleidingsorganisatie en leden van een ondernemingsraad kunnen andere belangen hebben, en zouden via de Wsw-raad het (gemeentelijke) beleid kunnen beïnvloeden.De agenda van de leden behoort enkele de in artikel 3 genoemde doelstellingen te bevatten, en bijvoorbeeld niet de interne of commerciële belangen van de partners in de uitvoering van de Wsw.

Artikel 6 FaciliteitenHet Bestuur stelt de faciliteiten beschikbaar, als regionaal bestuursorgaan en verlengstuk van de lokale besturen.De faciliteiten betreffen onder andere vergaderruimte, gelegenheid om te kopiëren, printen, computergebruik (met internet), en vergoeding van kosten die voor het functioneren van de Wsw-raad noodzakelijk zijn.

Artikel 7 KlachtenDit artikel behoeft geen nadere toelichting.