Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent subsidie schakelonderwijs (Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020)

Geldend van 28-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent subsidie schakelonderwijs (Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk,

gelet op het bepaalde in artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2018 (Asv) en de Wet op het primair onderwijs (WPO);

overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen voor het geven van schakelonderwijs ter bevordering van de Nederlandse taal op scholen met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden;

besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

‘SUBSIDIEREGELING SCHAKELONDERWIJS HARDERWIJK 2020’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2018;

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 • 3.

  Aanvraag: een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

 • 4.

  Aanvrager: een schoolbestuur;

 • 5.

  Schoolbestuur: bevoegd gezag, volgens de WPO;

 • 6.

  School: een in de gemeente Harderwijk gevestigde basisschool, als bedoeld in artikel 1 WPO niet zijnde een school als bedoeld in artikel 185 WPO;

 • 7.

  Schakelonderwijs: intensief taalaanbod ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal, gericht op betere doorstroming in het onderwijs in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden;

 • 8.

  Leerkracht schakelonderwijs: een bevoegde en ervaren leerkracht (minimaal 3 jaar ervaring als leerkracht) met veel kennis van de leerlijnen, taalontwikkeling en effectieve taaldidactiek;

 • 9.

  OAB-middelen: het bedrag dat een school van de rijksoverheid in de lumpsum krijgt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden;

 • 10.

  Onderwijsplatform: overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen, als bedoeld in artikel 167a WPO;

 • 11.

  Ouders: ouders, voogden of verzorgers van een leerling die schakelonderwijs krijgt.

Artikel 2. Asv

Op deze regeling is de Asv van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om leerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, middels schakelonderwijs extra en intensief te begeleiden. Het doel is dat de taalachterstand hierdoor verkleind of opgeheven wordt en waarbij na deelname aan het schakelonderwijs mag worden verwacht dat deze leerlingen op relevante taaltoetsen (woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen) minimaal de landelijk gemiddelde groei laten zien.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Het college kan aan een aanvrager, voor het in artikel 3 genoemde doel, subsidie verstrekken voor het geven van schakelonderwijs, onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden.

Artikel 5. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt op basis van artikel 5 Asv jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Jaarlijks wordt, naast de gebruikelijke bekendmaking, in het onderwijsplatform bekend gemaakt hoe hoog het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaatsvinden, en op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 3. Deze bekendmaking vindt plaats in het tweede kwartaal voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 4. De subsidie bedraagt per school maximaal de inzet van 1 FTE leerkracht basisonderwijs en is gebaseerd op het normbedrag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert voor 1 FTE leerkracht basisonderwijs.

 • 5. In afwijking van artikel 7 van de Asv, wordt de aanvraag uiterlijk 1 september ingediend, voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 6. Indien het subsidieplafond overschreden wordt, zal het beschikbare budget verdeeld worden over alle scholen genoemd in de aanvragen, naar verhouding van het aantal in de aanvraag opgegeven in te zetten uren van de leerkracht en het aantal leerlingen per groep, waarbij het maximum van 1 FTE blijft gelden.

Artikel 6. Voorwaarden en verplichtingen

Het college kan aan de aanvrager voor de tegemoetkoming in de kosten een subsidie verlenen, onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • 1. Met het schakelonderwijs wordt het beleidsdoel, zoals genoemd in artikel 3 in voldoende mate gediend.

 • 2. Schakelonderwijs vindt plaats in een kleine groep met minimaal 8 en maximaal 15 leerlingen.

 • 3. Het schakelonderwijs is aanvullend op de inzet van de OAB-middelen die het schoolbestuur per school vanuit het Rijk ontvangt.

 • 4. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor de personele inzet van leerkrachten, met een maximum van 1FTE per school, zoals nader omschreven in artikel 5, vierde lid.

 • 5. Schakelonderwijs wordt gegeven aan leerlingen met aantoonbare leerpotentie: leerlingen die op de taaltoetsen C, D of E scoren (dan wel IV of V) en een discrepantie laten zien tussen taal- en rekenprestaties en/of waarvan de leerkracht vermoedt dat er meer in zit. Gedragsproblemen gelden als contra-indicatie voor schakelonderwijs.

 • 6. Er kan gekozen worden tussen de volgende twee varianten schakelonderwijs:

  • a.

   De eerste variant is onder schooltijd waarbij geselecteerde leerlingen minimaal 5 uur per week gedurende één schooljaar in een aparte groep intensieve taalondersteuning krijgen. Het is niet mogelijk om elk jaar een andere jaargroep te kiezen. Scholen kiezen voor minimaal drie achtereenvolgende schooljaren dezelfde jaargroep waarin het schakelonderwijs plaatsvindt, daarbij rekening houdend met andere interventies op de school gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden. De subsidie dient wel jaarlijks ingediend te worden.

  • b.

   De tweede variant is na schooltijd waarbij geselecteerde leerlingen minimaal 2,5 uur per week gedurende minimaal één en maximaal drie achtereenvolgende schooljaren intensieve taalondersteuning krijgen (verlengde schooldag). De subsidie dient wel jaarlijks aangevraagd te worden.

 • 7. Scholen met schakelonderwijs doen jaarlijks mee aan de monitor Schakelonderwijs.

 • 8. Ouders van deelnemende leerlingen geven voor de daadwerkelijke start van het schakelonderwijs schriftelijke toestemming voor deelname van hun kind. Ouders krijgen door school een ouderprogramma aangeboden, waarbij ze onder andere handvatten krijgen om thuis ondersteuning te bieden aan hun kind.

 • 9. Scholen met schakelonderwijs, directeuren, leerkrachten en/of intern begeleiders, nemen twee keer per jaar deel aan gemeentelijke intervisiebijeenkomsten en wisselen daarin hun kennis en ervaring uit.

 • 10. Een school met schakelonderwijs monitort jaarlijks de resultaten van de leerlingen. Voor schakelonderwijs in de kleutergroepen geldt dat per leerling de groei in kaart gebracht wordt aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de school aangevuld met een relevante taaltoets. Voor schakelonderwijs in groep 3 en hoger geldt dat per leerling de groei op relevante taaltoetsen (woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen) in kaart wordt gebracht. De norm is dat 75% van de schakelleerlingen minimaal de landelijk gemiddelde groei laten zien.

 • 11. In de aanvraag wordt per school een uitvoeringsplan opgenomen. Dit plan bevat per groep schakelonderwijs de te behalen resultaten (SMART beschreven), uit welke leerjaar/leerjaren leerlingen deelnemen, het aantal leerlingen en de vorm (onder schooltijd/verlengde schooldag).

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Asv, binnen 13 weken na 1 september op de aanvraag.

 • 2. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie van rechtswege) is niet van toepassing.

Artikel 8. Vereisten aanvraag

 • 1. De aanvraag voldoet aan de eisen in de Asv en deze subsidieregeling.

 • 2. In aanvulling op artikel 6 van de Asv legt de aanvrager bij de indiening van de subsidieaanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   Een volledig ingevuld aanvraagformulier, te vinden op www.harderwijk.nl, met de daarin genoemde documenten en gegevens.

  • b.

   Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het eerste en tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 9. Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:25, tweede lid of 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht of in artikel 9 van de Asv.

 • 2.

  De aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals bedoeld in artikel 3.

 • 3.

  De aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in artikel 4.

 • 4.

  Er niet wordt voldaan aan de vereisten, zoals bedoeld in artikel 6 en 8.

Artikel 10. Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. In aanvulling op de verantwoordingseisen zoals opgenomen in de Asv dient de aanvrager met een aanvraag tot subsidievaststelling de volgende gegevens per school te overleggen:

  • a.

   een verslag met daarin de resultaten van de onderdelen van het uitvoeringsplan, zoals opgenomen in artikel 6 lid 11;

  • b.

   een overzicht van het behaalde resultaat van de groei van de afzonderlijke leerlingen in relatie tot de landelijk gemiddelde groei;

  • c.

   geanonimiseerd de toetsgegevens van de leerlingen;

  • d.

   een opsomming van sterke punten en eventuele ontwikkelpunten van het schakelonderwijs;

 • 2. Indien blijkt dat (op onderdelen) wordt afgeweken van de subsidieverlening en/of als niet voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen en/of de verantwoordingseisen, kan het college de in eerste instantie voorlopig verleende subsidie verlagen of op ‘nihil’ vaststellen.

 • 3. Het college stelt een subsidie vast binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 4. De in het vierde lid genoemde termijn kan eenmalig met ten hoogste 10 weken worden verdaagd.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 Awb (subsidievaststelling van rechtswege) is niet van toepassing.

Artikel 11. Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van de bepalingen in deze regeling afwijken als daaraan vasthouden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 13. Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze regeling is van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidies ten behoeve van schakelonderwijs dat gegeven wordt vanaf 1 januari 2021.

 • 3. Subsidies ten behoeve van schakelonderwijs die vóór inwerkingtreding van deze regeling rechtstreeks zijn verleend op grond van de Asv, maar nog niet zijn vastgesteld, worden voor wat betreft de vaststelling (eveneens) behandeld overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020’.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 18-08-2020