Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert houdende regels omtrent de instelling van de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant)

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert houdende regels omtrent de instelling van de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

gelet op:

 • -

  de artikelen 1 en 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de artikelen 2.6.1, eerste lid, en 4.1.1, eerste en vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  artikel 2.6, eerste lid, onder b, Jeugdwet;

 • -

  artikel 2.1, onder f, van het Besluit Jeugdwet;

 • -

  de besluiten van de gemeenteraden van de gemeenten, Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert tot het verlenen van toestemming aan de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten tot het aangaan van de samenwerking en het wijzigen van deze regeling voor de inrichting van een Meldpunt Crisiszorg en het inrichten van crisisinterventies;

overwegende dat:

 • -

  artikel 4.1.1, eerste en vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) de colleges van burgemeester en wethouders opdraagt om:

  • zorg te dragen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK);

  • een goede samenwerking tussen het AMHK, de hulpverlenende instanties, de politie en de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming in de zin van de Jeugdwet te bevorderen;

 • -

  artikel 2.6.1, eerste lid, van de Wmo de colleges van burgemeester en wethouders opdraagt om met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is;

 • -

  de colleges van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.6, eerste lid, onder b van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zijn van jeugdhulp in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden;

 • -

  de colleges van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.6, eerste lid, onder e van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te bestrijden;

 • -

  artikel 2.1, onder f, van het Besluit Jeugdwet de colleges van burgemeester en wethouders opdraagt om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van relevante deskundigheid met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld;

 • -

  het rijk ten behoeve van de opdrachten Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg financiële middelen beschikbaar stelt. Deels via de decentralisatie-uitkering ‘vrouwenopvang en huiselijk geweld’ aan de centrumgemeente Breda en deels via het gemeentefonds aan alle gemeenten;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen regels geeft met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen in artikel 8, vierde lid, gemeenten de mogelijkheid geeft om een centrumregeling te treffen;

 • -

  in een centrumregeling slechts in mandaat taken kunnen worden opgedragen, als gevolg waarvan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten volledig verantwoordelijk blijven voor namens hen te nemen beslissingen;

 • -

  deze gemeenschappelijke regeling getroffen wordt ter behartiging van de volgende belangen:

  * voldoen aan met name het bepaalde in artikel 2.6.1, eerste lid, van de Wmo, waarbij de deelnemers een goede samenwerking en afstemming beogen tussen de domeinen ‘jeugd’, ‘Wmo’ en ‘veiligheid’ en * het belang van een 7x24 uur bereikbare integrale crisiszorg voor 0-100 jaar waar burgers en professionals zich kunnen melden;

Besluiten de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant zodanig te wijzigen dat deze als volgt komt te luiden:

Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Centrumgemeente:

 • de gemeente Breda;

 • b.

  College:

 • college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Gemeenten:

 • de gemeenten waarvan de colleges aan deze regeling deelnemen;

 • d.

  GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties):

 • de algemene aanduiding van het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld in de volle breedte (inclusief onder andere ouderenmishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld);

 • e.

  Meldpunt Crisiszorg:

 • Het regionale meldpunt voor intersectorale crisiszorg, ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant, met een telefoonnummer dat 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar is en waarin in ieder geval GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis West-Brabant participeren;

 • f.

  Opdrachten GIA:

 • de besluiten waarin de Centrumgemeente namens de Gemeenten vaststelt welke regionale activiteiten op het terrein van GIA worden uitgevoerd en welke regionale middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld, waaronder tenminste de subsidiebeschikkingen aan Veilig Thuis West-Brabant en aan de regionale vrouwenopvang;

 • g.

  Opdracht Meldpunt Crisiszorg:

 • de subsidiebeschikking waarin de Centrumgemeente namens de Gemeenten vaststelt welke activiteiten door het Meldpunt Crisiszorg in de regio moeten worden uitgevoerd en welke middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld;

 • h.

  Plenair overleg Gemeenten:

 • bestuurlijk overleg van Portefeuillehouders van alle aan de Regeling deelnemende Colleges

 • i.

  Portefeuillehouder:

 • het lid van het college met in portefeuille jeugd en/of veiligheid en/of Wmo;

 • j.

  Regeling:

 • deze gemeenschappelijke regeling;

 • k.

  Samenwerkingsovereenkomst:

 • Samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg West-Brabant zoals overeengekomen per 1 september 2019;

 • l.

  Stuurgroep GR:

 • bestuurlijk overleg van Portefeuillehouders van aan de Regeling deelnemende colleges;

 • m.

  Veilig Thuis:

 • Stichting Veilig Thuis West-Brabant, de organisatie die in artikel 4.1.1 Wmo wordt aangeduid als AMHK;

Artikel 2 Doel

De Regeling is aangegaan met de volgende doelen:

 • a.

  de samenwerking verankeren tussen de Colleges van de Gemeenten bij de regionale aanpak van het voorkomen en bestrijden van GIA en de zorg voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant;

 • b.

  de taken en bevoegdheden van de Colleges van de Gemeenten vanuit de Wmo, de Jeugdwet en het terrein van veiligheid en openbare orde ten aanzien van GIA en het Meldpunt Crisiszorg door mandaat op te dragen aan het College van de Centrumgemeente. Hiermee wordt het volgende beoogd:

  • i.

   het behalen van schaalvoordelen;

  • ii.

   het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers door actief informeren en communiceren;

  • iii.

   het afstemmen en gezamenlijk vaststellen van het regionaal beleid op het terrein van GIA en het Meldpunt Crisiszorg;

  • iv.

   de uitwerking van het regionaal beleid in Opdrachten aan uitvoeringsorganisaties;

  • v.

   efficiënte inzet van de regionale middelen en gezamenlijke afstemming over eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van risico’s.

Artikel 3 Centrumgemeente

De gemeente Breda wordt aangewezen als Centrumgemeente als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4 Taken

 • 1. De Colleges van de Gemeenten dragen aan het College van de Centrumgemeente taken op ter verwezenlijking van het doel, genoemd in artikel 2.

 • 2. In het bijzonder heeft de Centrumgemeente de volgende taken:

  • a.

   het vaststellen van de Opdrachten GIA en Meldpunt Crisiszorg, waarbij de Centrumgemeente uitgaat van het door Colleges van de Gemeenten vastgestelde regionaal beleid zoals bedoeld in artikel 6;

  • b.

   het toetsen van regionale uitvoeringsplannen op het terrein van GIA en van het Meldpunt Crisiszorg aan het vastgestelde regionaal beleid zoals bedoeld in artikel 6;

  • c.

   het nemen van besluiten omtrent de inzet van regionale middelen voor GIA en Meldpunt Crisiszorg voor de ad b. bedoelde uitvoeringsplannen, een en ander binnen de beschikbare regionale uitvoeringsbudgetten, zoals omschreven in de artikelen 12 en 14;

  • d.

   het beheren van de beschikbare regionale middelen voor GIA en Meldpunt Crisiszorg;

  • e.

   het verzorgen van de administratie van de ad c. bedoelde inzet van regionale middelen voor GIA en Meldpunt Crisiszorg;

  • f.

   het verzorgen van de voortgangscontroles bij de betrokken uitvoeringsorganisaties;

  • g.

   het voeren van eventuele bestuursrechtelijke procedures die het gevolg zijn van de, door het College van de Centrumgemeente genomen, ad c. bedoelde besluiten;

Artikel 5 Mandaat

 • 1. Aan het College van de Centrumgemeente wordt door de Colleges van de Gemeenten mandaat verleend om namens de Colleges van de Gemeenten, voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde doel en de daartoe opgedragen taken zoals aangegeven in artikel 4, tweede lid, onder a t/m g tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2. Het College van de Centrumgemeente is bevoegd aan medewerkers van de Centrumgemeente een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 4 tweede lid, onder a t/m g.

 • 3. De Colleges van de Gemeenten kunnen de in deze Regeling verleende mandaten intrekken onder de voorwaarde dat zij hun gemeentelijke bijdrage aan de regionale activiteiten op het gebied van GIA en het Meldpunt Crisiszorg gedurende twaalf maanden na intrekking blijven inzetten bij de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Artikel 6 Regionaal beleid GIA en Crisiszorg

De Colleges van de Gemeenten stellen op voordracht van het Plenair overleg Gemeenten het regionaal beleid op het terrein van GIA en Crisiszorg vast. Het College van de Centrumgemeente gebruikt dit regionaal beleid als basis voor de Opdrachten GIA en het Meldpunt Crisiszorg, ten behoeve van de inhoudelijke toets van uitvoeringsplannen en de inhoudelijke verantwoording daarvan.

Artikel 7 Plenair overleg Gemeenten

 • 1. Tenminste 1 maal per jaar is er een Plenair overleg Gemeenten met de verantwoordelijke Portefeuillehouders van de Colleges van de Gemeenten. De voorzitter van de Stuurgroep GR als bedoeld in artikel 8 treedt eveneens op als voorzitter van het Plenair overleg Gemeenten.

 • 2. De volgende onderwerpen kunnen alleen in procedure worden gebracht na bespreking in het plenair overleg zoals bedoeld in het vorige lid:

  • a.

   (vaststellen of wijzigen van) het Regionaal beleid GIA en Crisiszorg;

  • b.

   (vaststellen of wijzigen van) de hoogte van het totaal benodigde regionale budget voor GIA en het Meldpunt Crisiszorg, en daaraan gekoppeld de hoogte van de bijdrage per gemeente,

  • c.

   voor zover van toepassing, wijziging van deze Regeling;

  • d.

   de gevolgen van uittreding van een Gemeente zoals bedoeld in artikel 20, derde lid;

 • 3. Iedere Gemeente heeft één stem. Besluitvorming over voorstellen die aan de Colleges zullen worden voorgelegd, vindt plaats op basis van unanimiteit van de bij het overleg aanwezige Portefeuillehouders of door hen gemachtigde ambtenaren. Voor geldige besluitvorming is een aanwezigheid van minimaal de helft plus één van het aantal deelnemende Gemeenten vereist.

Artikel 8 Stuurgroep GR, samenstelling

 • 1. De Stuurgroep GR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 Portefeuillehouders, waarbij elk van de portefeuilles jeugd, veiligheid en Wmo in de Stuurgroep GR vertegenwoordigd dient te zijn.

 • 2. Een Portefeuillehouder van de Centrumgemeente is lid van de Stuurgroep GR.

 • 3. In de Stuurgroep GR zijn Gemeenten uit de subregio’s jeugd West-Brabant-West en jeugd West-Brabant-Oost vertegenwoordigd.

 • 4. In onderling overleg wordt uit de leden van de Stuurgroep GR een voorzitter gekozen.

 • 5. In onderling overleg wordt door de Stuurgroep GR bestuurlijke vertegenwoordiging in andere gerelateerde overlegplatforms bepaald.

Artikel 9 Stuurgroep GR, overleg, rol en taken

 • 1. De Stuurgroep GR overlegt ten minste vier maal per jaar.

 • 2. De Stuurgroep GR is verantwoordelijk voor het organiseren van het Plenair overleg Gemeenten. Daarnaast is de Stuurgroep GR verantwoordelijk voor het doen van voorstellen aan de Colleges van de Gemeenten, betreffende:

  • a.

   het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten op het brede terrein van GIA en Crisiszorg;

  • b.

   het regionaal beleid inzake GIA en Crisiszorg;

  • c.

   Het regionaal uitvoeringsbudget voor GIA en Meldpunt Crisiszorg en de gemeentelijke bijdragen daaraan;

  • d.

   een eventuele wijziging van deze Regeling.

Artikel 10 Ambtelijke werkgroep GR

 • 1. De ambtelijke werkgroep GR heeft minimaal 5 en maximaal 8 leden en bestaat uit ambtenaren van de Gemeenten, waarbij elk van de portefeuilles jeugd, veiligheid en Wmo in de ambtelijke werkgroep GR vertegenwoordigd dient te zijn.

 • 2. De Centrumgemeente levert een voorzitter en een lid van de ambtelijke werkgroep.

 • 3. In de ambtelijke werkgroep zijn Gemeenten uit de subregio’s jeugd West-Brabant-West en jeugd West-Brabant-Oost vertegenwoordigd.

Artikel 11 Ambtelijke werkgroep GR

 • 1. De ambtelijke werkgroep GR overlegt tenminste vier maal per jaar.

 • 2. De ambtelijke werkgroep GR heeft de volgende taken:

  • a.

   de voorbereiding en uitvoering van vergaderingen en besluiten van de Stuurgroep GR;

  • b.

   de voorbereiding en organisatie van het Plenair overleg Gemeenten;

  • c.

   het anticiperen op, analyseren van en adviseren over actuele ontwikkelingen op het brede terrein van GIA en Crisiszorg;

  • d.

   het informeren en betrekken van collega’s Jeugd, Veiligheid en Wmo in de deelnemende Gemeenten;

  • e.

   het bevorderen van de afstemming en samenwerking tussen Gemeenten en de uitvoeringsorganisaties GIA en Meldpunt Crisiszorg;

  • f.

   ambtelijke vertegenwoordiging in andere gerelateerde overlegplatforms en projectgroepen.

Artikel 12 Regionaal Uitvoeringsbudget GIA

 • 1. Het Regionaal Uitvoeringsbudget GIA bestaat uit middelen uit de decentralisatie-uitkering ‘vrouwenopvang en huiselijk geweld’, aangevuld met bijdragen van de Gemeenten als bedoeld in artikel 13.

 • 2. Het Regionaal Uitvoeringsbudget GIA wordt door de Centrumgemeente beschikbaar gesteld aan uitvoeringsorganisaties die een bijdrage leveren aan de regionale aanpak van GIA, waaronder in ieder geval de subsidies voor Veilig Thuis en regionale vrouwenopvang. Subsidieverstrekking geschiedt op basis van de vigerende subsidieregelgeving van de Centrumgemeente.

Artikel 13 Jaarlijkse bijdrage GIA

De jaarlijkse bijdrage GIA van de Gemeenten wordt bepaald door op het totaal benodigde budget voor regionale uitvoeringsplannen GIA de beschikbare rijksmiddelen in mindering te brengen en het resterende bedrag bij de deelnemende gemeenten in rekening te brengen op basis van de inwoneraantallen (CBS, peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget beschikbaar wordt gesteld). De Centrumgemeente kan op basis van deze Regeling geen andere kosten aan de Gemeenten doorberekenen. Een eventuele wijziging van de jaarlijkse bijdragen GIA van de Gemeenten wordt op voorstel van de Stuurgroep GR in het Plenair overleg Gemeenten vastgesteld en ter besluitvorming aan de Gemeenten voorgelegd.

Artikel 14 Regionaal uitvoeringsbudget Meldpunt Crisiszorg

Het regionaal uitvoeringsbudget voor Meldpunt Crisiszorg bestaat uit middelen die voorheen door Gemeenten beschikbaar werden gesteld voor crisishulp jeugd, crisishulp maatschappelijk werk en crisismeldingen Veilig Thuis, een en ander conform het vastgestelde “Realisatieplan Crisismeldpunt WB, 8 maart 2019”. Indien nodig kan dit budget worden aangevuld met bijdragen van de Gemeenten als bedoeld in artikel 15.

Artikel 15 Jaarlijkse bijdrage Gemeenten Meldpunt Crisiszorg

Een eventuele aanvullende jaarlijkse bijdrage voor het Meldpunt Crisiszorg van de Gemeenten wordt op voorstel van de Stuurgroep GR in het Plenair overleg Gemeenten vastgesteld en ter besluitvorming aan de Gemeenten voorgelegd.

Artikel 16 Betaling

De Gemeenten betalen jaarlijks vóór 1 februari van het betreffende jaar de verschuldigde bijdrage(n) aan de Centrumgemeente op basis van facturering door de Centrumgemeente.

Artikel 17 Informatieplicht

 • 1. Het College van de Centrumgemeente dient op verzoek van een College van een Gemeente, inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. De Colleges van de Gemeenten geven het College van de Centrumgemeente alle inlichtingen die het College van de Centrumgemeente voor de uitoefening van zijn taken, genoemd in artikel 4, nodig heeft.

Artikel 18 Verantwoording

De Centrumgemeente rapporteert eens per jaar achteraf aan de Colleges van de Gemeenten over de werkelijke besteding van de regionale uitvoeringsbudgetten zoals vermeld in de artikelen 12 en 14.

Artikel 19 Toetreding

 • 1. Een College van een niet-deelnemende gemeente kan een verzoek doen om tot de Regeling toe te treden door toezending van een daartoe strekkend besluit van dat College aan het College van de Centrumgemeente.

 • 2. Toetreding is alleen mogelijk als de Colleges van de Gemeenten eensluidend instemmen met de toetreding.

 • 3. De Colleges van de Gemeenten verlenen mandaat aan het College van de Centrumgemeente om in voorkomend geval voorwaarden aan de toetreding te verbinden.

 • 4. Tenzij bij het besluit tot toetreding anders is bepaald, gaat de toetreding in met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 20 Uittreding

 • 1. Een College van een Gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van dat College aan het College van de Centrumgemeente.

 • 2. Tenzij de Colleges van de Gemeenten, inclusief het College van de uittredende gemeente, eensluidend anders hebben besloten, vindt de uittreding plaats op 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin het besluit tot uittreding in de Staatscourant is bekend gemaakt.

 • 3. De Colleges van de Gemeenten, exclusief het College van de uittredende gemeente, besluiten eensluidend over de gevolgen van de uittreding.

 • 4. De Colleges van de Gemeenten verlenen mandaat aan het College van de Centrumgemeente om op basis van de uitkomsten van het derde lid, de hoogte van de uittredingskosten vast te stellen en bij beschikking bekend te maken aan het College van de uittredende gemeente.

 • 5. Het College van de Centrumgemeente doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor het uittredende College en de deelnemende colleges zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 21 Wijziging

 • 1. De Regeling kan op voorstel van het plenair overleg Gemeenten en op voorstel van het College van een Gemeente worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de Colleges van de Gemeenten na verkregen toestemming van hun raden.

 • 2. Tenzij bij het besluit tot wijziging anders is bepaald, treedt de wijziging van de Regeling in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 22 Opheffing

 • 1. De Regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de Colleges van de Gemeenten na verkregen toestemming van hun raden.

 • 2. Eventuele baten komen ten goede aan de Gemeenten, naar rato van hun jaarlijkse bijdrage.

 • 3. Tenzij bij het besluit tot opheffing anders is bepaald, treedt de opheffing van de Regeling in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 23 Evaluatie

 • 1. Ongeacht of er sprake is van tussentijdse wijzigingen, wordt ten minste eens per vier jaar in opdracht van het plenair overleg Gemeenten een evaluatie van de uitvoering van deze Regeling opgesteld. De Centrumgemeente fungeert hierbij als opdrachtgever namens alle deelnemende gemeenten.

 • 2. Onderwerp van de evaluatie zijn de vorm, de inhoud en de uitvoering van de samenwerking.

 • 3. De evaluatie wordt ter kennis gebracht van de Colleges van de Gemeenten en in het plenair overleg Gemeenten besproken.

Artikel 24 Toezending aan GS en bekendmaking

Het College van de Centrumgemeente wordt aangewezen als gemeentebestuur zoals bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 25 Privacy

De Centrumgemeente legt aan alle uitvoeringsorganisaties GIA en Meldpunt Crisiszorg de verplichting op om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten dienste van de Gemeenten (zijnde, de verantwoordelijken) te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of ongeoorloofd gebruik.

Artikel 26 Archivering

 • 1. De Colleges van de Gemeenten stellen tijdig aan het College van de Centrumgemeente de archiefbescheiden beschikbaar die nodig zijn voor de uitvoering van de overgedragen taken.

 • 2. In een verklaring van terbeschikkingstelling wordt de periode van terbeschikkingstelling geregeld en het toezicht op het beheer van de ter beschikking gestelde archiefbescheiden.

 • 3. In de verklaring kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan de terbeschikkingstelling.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 28 Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente op 29-10-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena op 14-07-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau op 29-10-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom op 28-01-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda op 17-12-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen op 26-11-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur op 07-01-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg op 14-01-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 26-11-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk op 23-12-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout op 18-12-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal op 17-12-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen op 17-12-2019;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen op 23-06-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht op 29-10-2020;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op 07-01-2020.