Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Geldend van 13-03-2003 t/m heden

Intitulé

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor basisonderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs, die gelegen is op het grondgebied van de gemeente;

 • b.

  advies: het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2 Overleg

Paragraaf 2.1 Overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid

Artikel 2 Functie overlegorgaan

 • 1. Er is een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid waarin het college met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg voert over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid.

 • 2. In het overlegorgaan komen aan de orde:

  • a.

   De onderwerpen waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • b.

   Overige onderwerpen van overleg aangaande het lokaal onderwijsbeleid.

 • 3. Op de onderwerpen, als genoemd in het tweede lid onder b, is artikel 9 niet van toepassing.

Artikel 3 Samenstelling overlegorgaan

 • 1. De schoolbesturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Een schoolbestuur wijst daartoe drie vertegenwoordigers aan, die namens dit schoolbestuur het overleg voeren.

 • 2. Schoolbesturen kunnen zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Ze wijzen daartoe drie vertegenwoordigers aan.

 • 3. De portefeuillehouder onderwijs vertegenwoordigt het college in het overlegorgaan. De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het overlegorgaan.

Artikel 4 Derden

Derden kunnen, indien de voorzitter van het overlegorgaan dit wenst of drie vertegenwoordigers van schoolbesturen, genoemd in artikel 3, dit wensen, deelnemen aan een overleg.

Paragraaf 2.2. Voorbereiding overleg

Artikel 5 Uitnodiging

 • 1. Alvorens het college een voorstel aan de raad doet over een onderwerp, zendt het de voorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop en de inventarisatie, als bedoeld in artikel 7, toe aan alle schoolbesturen.

 • 2. De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop het overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstel en de datum van het overleg liggen ten minste twee weken.

 • 3. De schoolbesturen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor de datum van dit overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de deelnemers aan dit overleg hiervan in kennis.

Artikel 6 Secretariaat

Het college voert het secretariaat van het overlegorgaan.

Artikel 7 Voorbereiding

Het college kan een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het college instellen dat voorafgaat aan het overleg in het overlegorgaan. Dit voorbereidend overleg wordt afgerond met een inventarisatie van de onderwerpen waarover al dan niet overeenstemming is bereikt. Per onderwerp wordt aangegeven of het gaat om een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a.

Artikel 8 Agendaoverleg

 • 1. Het college kan een agendaoverleg instellen. Hierin wordt nagegaan welke onderwerpen op welk tijdstip in het overlegorgaan aan de orde kunnen komen. Op grond hiervan stelt het college de agenda op.

 • 2. Aan het agendaoverleg nemen de portefeuillehouder onderwijs en drie vertegenwoordigers van schoolbesturen deel.

Paragraaf 2.3 Uitvoering overleg

Artikel 9 Advies Onderwijsraad

 • 1.

  Indien een of meer schoolbesturen of het college een advies wensen over een onderwerp waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is, maken ze dit uiterlijk kenbaar in het overleg waarin het onderwerp in finale zin aan de orde is. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van het onderwerp waarover het advies wordt verwacht. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen het onderwerp en de vrijheid van richting en de vrijheid van richting van het onderwijs.

 • 2.

  Alle vertegenwoordigers krijgen in het overleg de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over het verzoek om advies.

 • 3.

  Het college is belast met de indiening van een verzoek om advies. Het college doet dit uiterlijk twee weken na afloop van het overleg. Daarbij informeert het college tevens de Onderwijsraad over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

 • 4.

  De wettelijke termijn voor het uitbrengen van het advies wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de Onderwijsraad het college uitnodigt het verzoek voor het uitbrengen van het advies aan te vullen met de gegevens die hij nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taak, tot de dag waarop het verzoek is aangevuld.

 • 5.

  De raad neemt gedurende de termijn voor het uitbrengen van het advies geen besluit over het onderwerp waarover advies is gevraagd.

 • 6.

  Het college zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van het uitgebrachte advies toe ana alle schoolbesturen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over een onderwerp waarover advies is gevraagd, worden de schoolbesturen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor nader overleg.

In alle andere gevallen beoordeelt het college of nader overleg over het advies wenselijk is. Het college geeft dit aan bij de toezending van het afschrift van het advies.

7.Het overleg, als bedoeld in het vorige lid, vindt binnen twee weken plaats nadat het advies is uitgebracht. Het college informeert de raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10.

Artikel 10 Verslaglegging; informeren raad

 • 1.

  Het college maakt een verslag van het overleg.

 • 2.

  Het verslag bevat een overzicht van de besproken onderwerpen, waarbij per onderwerp wordt aangegeven;

  • a.

   of het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onder a of b van toepassing is;

  • b.

   of volledige, geen volledige of geen overeenstemming is bereikt;

  • c.

   de in het overleg door de deelnemers naar voren gebrachte zienswijzen en – indien van toepassing – de zienswijzen als bedoeld in artikel 5, derde lid;

  • d.

   de door de portefeuillehouder onderwijs in het overleg toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel.

Indien artikel 9, eerste lid van toepassing is, wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag.

 • 3.

  Het overlegorgaan stelt het verslag vast. In afwijking hiervan kan het college spoedheidshalve het verslag ter commentaar toezenden aan de schoolbesturen. Binnen 10 dagen na de dag waarop het conceptverslag is toegezonden, maken de schoolbesturen die deel hebben genomen aan het overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar. Het college stelt het verslag vast met inachtneming van de opmerkingen.

 • 4.

  Het college brengt het verslag gelijktijdig met het voorstel over het onderwerp ter kennis van de raad. Voorzover het college afwijkt van de tijdens het overleg naar voren gebrachte zienswijzen, wordt dit gemeld in het voorstel aan de raad. Daarbij geeft het college de redenen aan van het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, gehoord de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het overleg.

Artikel 12 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1. De verordening kan worden aangehaald als: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sluis.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking, zulks onder gelijktijdige intrekking van de Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid, vastgesteld op 18 december 1997 door de raad van de voormalige gemeente Oostburg en de gelijknamige verordening, vastgesteld op 30 oktober 1997 door de raad van de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg.