Subsidieregeling Speelinloop

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Speelinloop

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college in haar vergadering van 14 juli 2021 heeft besloten, onder voorbehoud van vaststelling van de SPIL/VVE begroting 2021-2022 door de raad en de vaststelling van de gemeentebegroting 2021 door de raad; gelet op artikel 3 van de ASV; vast te stellen de Subsidieregeling Speelinloop.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven;

  b. bbl’er: student beroepsbegeleidende leerweg, die werken en leren combineert;

 • c. Speelinloop: laagdrempelige voorziening voor kinderen vanaf 0 jaar tot 2¼ jaar en hun ouders.

 • d. SPILconcept: Via Spelen, leren en integreren werken kinderopvang en basisschool samen in een SPILcentrum aan de doorgaande ontwikkeling 0-13 jarigen.

 • e. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma dat gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs voor kinderen. Voorschoolse educatie (VE) is gericht op kinderen tussen 2¼ en 4 jaar oud met (risico op) taalachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening. Vroegschoolse educatie is gericht op het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

 • f. Voorschoolse voorziening: kinderopvang dat voorschoolse educatie aanbiedt voor kinderen vanaf 2¼ jaar tot 4 jaar.

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd:

 • a. kinderen die een risico lopen op een (blootstellings)achterstand in taal, bijtijds in beeld te hebben en aan taalontwikkeling te doen;

 • b. kinderen samen te brengen en hen het plezier van samen spelen en ontdekken te laten ervaren;

 • c. ouders uit kwetsbare groepen bekend en vertrouwd te maken met ontwikkeling stimulerende activiteiten en opvoedingsondersteuning;

 • d. een soepele doorstroom van speelinloop naar voorschoolse voorziening op het moment dat peuters de leeftijd van 2¼ jaar bereiken en

 • e. de deelname van doelgroeppeuters aan VE te vergroten.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking houders van gecertificeerde Eindhovense voorschoolse voorzieningen.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

De subsidie, mits deze bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2, wordt verleend voor een wekelijkse speelinloop gedurende 40 weken per jaar.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1. De subsidie wordt middels een daartoe opgesteld aanvraagformulier door de gecertificeerde Eindhovense voorschool aangevraagd;

 • 2. Een subsidieaanvraag moet uiterlijk vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar worden ingediend;

 • 3. Aan een Speelinloop nemen minimaal 4 en maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0-2¼ jaar deel;

 • 4. De leidster-kindratio bedraagt één pedagogisch medewerker op gemiddeld 4-5 kinderen en twee pedagogisch medewerkers, of één pedagogisch medewerker en één bbl’er op gemiddeld 6-10 kinderen;

 • 5. Kinderen spelen in een rijke speelleeromgeving, samen met andere kinderen.

 • 6. Tijdens de speelinloop is één van de ouders/verzorgers de hele tijd aanwezig en is actief betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. Ouders/verzorgers ontmoeten elkaar, kunnen ervaringen uitwisselen en krijgen ondersteuning op het gebied van opvoeding. Ouders/verzorgers worden ondersteund om samen met hun kind ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen, zowel op het SPIL-centrum als thuis.

 • 7. Er wordt op verzoek medewerking verleend aan onderzoeken (zoals bijvoorbeeld de SPILmonitor);

 • 8. Uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, vindt verantwoording plaats. De verantwoording omvat per speelinloop een urenverantwoording van de inzet van pedagogisch medewerker(s) en bbl’ers, het aantal bereikte kinderen, het gemiddelde aantal kinderen dat wekelijks de speelinloop bezoekt en de doorstroom naar de voorschool. Op basis van de eindverantwoording stelt de gemeente het subsidiebedrag vast.

 • 9. In afwijking van de ASV hoeft er geen halfjaarsrapportage te worden aangeleverd.

Artikel 6 Het subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2. Indien het bedrag van de verlenen subsidie aan de tijdige aanvrager groter is dan het in het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, wordt op de aanvragen beslist in de volgorde waarin de volledige aanvragen zijn binnengekomen.

Artikel 7 Maximaal mogelijke subsidie

De in aanmerking komende kosten voor subsidie zijn de gepleegde ureninzet en de hieraan gekoppelde door het college vastgestelde uurtarieven van de pedagogisch medewerker en de bbl’er. De ureninzet bedraagt per jaar maximaal 2 uur per pedagogisch medewerker en bbl’er per wekelijkse inloop (1½ uur speelinloop en ½ uur voorbereidingstijd), gedurende 40 weken per jaar.

Artikel 8 Meldingsplicht

Indien de speelinloop om welke reden dan ook door de voorschool niet meer uitgevoerd wordt, brengt de subsidieaanvrager de gemeente hiervan direct op de hoogte. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Betaling en bevoorschotting

Conform ASV vindt de betaling en bevoorschotting plaats.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op de uitvoering van speelinloop vanaf 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

De citeertitel van deze subsidieregeling is Subsidieregeling Speelinloop.

Ondertekening

Eindhoven, 14 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris